Home ေဆာင္းပါး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ သက္ရွိတို႔၏အသက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ သက္ရွိတို႔၏အသက္

832

စ႐ွဴခလိန္

ဧၿပီလႏွင့္ေမလတို႔၏ အပူရွိန္သည္ လြန္စြာ ျပင္းလွပါသည္။ အပူျပင္းလြန္းလွသျဖင့္ ေလာက ႀကီးအတြင္း၌ ရွင္သန္လႈပ္ရွား ေနထိုင္ၾကေသာ သက္ရွိသတၲဝါတို႔မွ အပူဒဏ္ကို အလူးအလိမ့္ ခံေန ၾကရသည္။

၉းဝ၀ နာရီေလာက္ ေရာက္သည္ႏွင့္အပူရွိန္သည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာပါေတာ့သည္။ ထိုမွ ညေန ၅းဝ၀နာရီ ေလာက္ေရာက္မွ အပူရွိန္သည္ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ က်ဆင္းလာေလသည္။ တခ်ိဳ႔တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ အပူရွိန္မွာ ၄၈ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္အထိ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ညဆိုလွ်င္ အပူရွိန္သည္ အိပ္ေရးကို ပ်က္ေစသည္။ ၁၂းဝ၀ နာရီေလာက္ေရာက္မွ အိပ္လိုရၾကသည္။

စင္စစ္ ေလာကရွိ သက္ရွိသတၲဝါတို႔သည္ သက္မဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သစ္ပင္ေတာေတာင္ ေရေျမ မ်ားကို မွီခိုၿပီး အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိ ျဖဳန္းတီးလာၾကသျဖင့္ အပူဒဏ္ မွာ ျပင္းထန္လာေတာ့သည္။ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံတို႔ တိုးတက္လာသျဖင့္လည္း တဖက္တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။ စက္႐ံုမ်ား၏ ထုတ္လႊတ္ လိုက္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးသည္ ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္ အျဖစ္ အႏုတ္လကၡဏာျပလာသည္။

လူသားအပါအဝင္ သက္ရွိသတၲဝါမ်ားသည္ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ အာေပါ (ေျမ၊ မီး၊ ေလ၊ ေရ)တည္းဟူေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးကို အမာခံ အျဖစ္ ေဆာက္တည္၍ ေနထိုင္ၾကရပါသည္။ ယင္းဓာတ္ႀကီးေလးပါး ေကာင္းလွ်င္ အသက္ရွည္ မည္။ ညံ့လွ်င္ အသက္တိုမည္။ အနာထူေျပာမည္။ စင္စစ္ ေျမ၊ မီး၊ ေလ၊ ေရ တို႔သည္သာ လူသားတို႔ အသက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚရွိ ေျမ၊ ေလ၊ ေရ တို႔သည္ ဘယ္အေျခအေနမ်ား၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္သနည္း။ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သင့္ေပသည္။ ဇီဝ ေဗဒ ပညာရွင္တို႔သည္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလထု သန္႔ရွင္း ေရးကို ေရွ႔တန္းတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ တိုးတက္လာေသာ စက္မႈလက္မႈ အလုပ္႐ံုမ်ား၏ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ အဏုျမဴဓာတ္ေငြ႔တို႔သည္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလထုထဲသို႔ စူးဝင္ပ်ံ႔ႏွံ႔လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ငရဲမီး ေဆးရည္မ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား ေျပာင္းလဲကာ ရာသီဥတုကိုပါ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ထိုအခါ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ေလမုန္တိုင္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ အခါမဲ့ မိုးႀကီးမ်ား သီးထန္ျခင္း၊ မိုးသီး မ်ား ေၾကြက်ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ခ်ျခင္း၊ ေျမငလ်င္ ႀကီးစြာလႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း အပူအေအးမ်ား လြန္ကဲျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေရခဲျပင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ကာ ပင္လယ္ျဖစ္လာျခင္း၊ မီးေတာင္မ်ား ေပါက္ကြဲျခင္း စေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီး မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ ေပၚလာၾကေလ့ မရွိေခ်။ ေျမ၊ ေရ၊ ေလမ်ားကို ထိန္း သိမ္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသဘာဝ အႏၱရာယ္ႀကီး မ်ားမွာ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ဆင္နင္းလို႔ မေသ၊ ဆင္ေခ်းပိလို႔ ေသ” ဆိုသကဲ့သို႔ အဏုျမဴဗံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ထိမွန္ျခင္းထက္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလထုထဲ၌ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနေသာ အဏုျမဴအဆိပ္မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ျခင္း၊ အစာေရစာ ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ အနာေရာဂါ မ်ားျခင္း ဟူေသာ ဆင္ေခ်းကို ပိုမို ေၾကာက္လန္႔ၾက ရေလ၏။

ေလထုထဲတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနေသာ အဏုျမဴအဆိပ္မ်ား ကို ႐ွဴ႐ိႈက္ရျခင္း၊ ထိုေရကို ေသာက္သံုးရျခင္းႏွင့္ ထိုေျမ၊ ေရ၊ ေလတို႔မွ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အသီးအႏွံ မ်ားကို စားေသာက္ရျခင္းသည္ အခ်ိန္ရွိသမွ် အဆိပ္ပါေသာ အာဟာရကို မ်ိဳေနၾကရသလိုပင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါမ်ားကို ဝယ္ယူေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဒီတီတီေဆးမ်ား ေကာက္ပဲသီး ႏွံ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာေဆးမ်ား အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး အမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသံုးစြဲေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ထို အခါ အပင္မ်ား၌ အဆိပ္ပါေသာ အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ သီးပြင့္လာၾကၿပီး လူသားမ်ားက စားေသာက္ၾက သည္။ တခ်ိဳ႕အသီးမ်ားဆိုလွ်င္ ဝင္းမွည့္လွပ ျပည့္ ၿဖိဳးေနသျဖင့္ ေနလို႔မရေအာင္ စားခ်င္စရာ ျဖစ္ လာေလသည္။ ထို႔ျပင္ စက္႐ံုမ်ား၊ မီးရထား၊ ကား စသည္တို႔မွ မီးခိုးအညစ္အေၾကးမ်ားသည္လည္း ေရထု၊ ေလထုမ်ားကို ညစ္ညမ္းေစ၍ ေရသတၲဝါမ်ား ႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ပထမဆံုး ပ်က္စီးၾကရေလသည္။ စားသံုးေသာ လူအမ်ားမွာလည္း အဆုတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစျပန္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ စက္႐ံုမီးခိုးမ်ားႏွင့္ ႏွင္းမ်ားေရာေထြးကာ ႏွင္းအေမွာင္က်၍ လူေပါင္း ၄၀ဝ၀ ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား အမ်ားအျပား ေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ၾကရဖူးသည္။ စင္စစ္ ေလသည္ သတၲဝါတို႔ ၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ၌ အဓိကပဓာန အက် ဆံုးေသာ အာဟာရပင္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေယာဂီတို႔သည္ အစာမစားပဲ ေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္ေန႐ံုမွ် ျဖင့္ အသက္ရာေထာင္ ရွည္ေနႏိုင္ၾကသည္။ ေလထဲ၌ ‘ျပာဏ’ ေခၚ အသက္ဓာတ္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုပါသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားက “လူသည္ ဝင္ေလျဖင့္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ကို စုပ္ယူစားသံုး၍ ထြက္ေလ ျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ကို စြန္႔ပစ္ရ သည္။ သစ္ပင္တို႔မွာကား လူသားတို႔ႏွင့္ အျပန္အ လွန္ပင္၊ အသက္ရွင္ေရး၌ အညမညအျဖစ္ အေပး အယူ လုပ္ၾကရ၏။ လူတို႔ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ကို သစ္ပင္တို႔က စားသံုးၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ပါဝင္ေသာေလ လီတာေပါင္း ၁၄၀ဝ၀ ကို ေန႔စဥ္႐ွဴ႐ိႈက္ေပးရ၏။”

လူသားတို႔ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ေလထုတြင္ အခ်ိဳးအစား ကိုက္ညီရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ ၂၁ ရာႏႈန္း၊ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ ၇၈ ရာႏႈန္း၊ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႔ ဝ.၃ ရာႏႈန္း ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဓာတ္ ေပါင္း အခ်ိဳးအစားတြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္မွာ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုလြန္ခဲ့ေသာ္ အသက္ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္းရ၏။

ကမၻာ့ေလထုကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာခန္႔မွစ၍ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား၌ ထင္းႏွင့္မီးေသြးကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကရသျဖင့္ ကမၻာ့ေလထုတြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ ၁၀ ရာႏႈန္း တိုးလာခဲ့၏။ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ တြင္ စက္မႈေလာင္စာမ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳလာရန္ရွိသျဖင့္ ၂၅ ရာႏႈန္းအထိ တိုးလာႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္ရရွိသည္။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ ခဲပါေသာ ေလာင္စာမ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကျပန္ရာ ေမာ္ေတာ္ကား ဓာတ္ခိုး ဓာတ္ေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ေသြးအေလး ခ်ိန္ ဂရမ္ ၁၀ဝ တြင္ ပ်မ္းမွ် ခဲအေလးခ်ိန္ ၂၅ ရာႏႈန္း မိုက္က႐ိုဂရမ္ရွိေနၿပီးဟု ေတြ႔ရွိရသည္။ ဂရမ္ ၈၀ ရွိလာေသာ္ အသက္ေဘးမွာ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္ဟု ဆိုၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာ့ေျမ၊ေရ၊ေလထုသည္ (အဏုျမဴ စစ္ပြဲမျဖစ္သည့္တိုင္ဦး) အသက္ရွင္မႈ၌ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ နီးကပ္ေနၿပီးဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ လူသားတို႔လုပ္သမွ်သည္ သုခႏွင့္အတူ ဒုကၡမ်ားပါ ပူတြဲ၍အၿမဲ ပါလာေတာ့သည္။

ဇီဝေဗဒ သိပၸံပညာရွင္တို႔သည္ လူသားတို႔ အသက္ရွင္ေရး၌ ေၾကာင့္ၾကပူပန္ ေနၾကရသကဲ့သို႔ ဘူမိေဗဒ သိပၸံပညာရွင္တို႔ကလည္း ကမၻာေျမအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ စက္မႈလက္မႈ အခိုး အေငြ႔မ်ား၊ အဏုျမဴဓာတ္ေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ ေျမ၊ေရ၊ ေလထုမွာ ကမၻာ့အပူအေအးမ်ား အခ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲလာသျဖင့္ ကမၻာ့ဝင္႐ိုးစြန္း ေဒသမ်ား၌ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာကာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ စည္း စိမ္မ်ား ဆံုးပါးလာၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရ သည္။

သိပၸံပညာရွင္တို႔က ကမၻာ့ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ ျပန္မႈေၾကာင့္ “မၾကာမီ ေရခဲျပင္ေခတ္သို႔ ေရာက္ ေတာ့ေလမည္လား” ဟု ေၾကာက္ရြံ႔စိုးေနၾကျပန္ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၇၀ မွ သိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ား သေဘၤာ ၃၈ စင္း၊ ေလယာဥ္ပ်ံ ၁၃ စင္းတို႔ျဖင့္ အပူတျပင္း ေလ့ လာေနၾကသည္။ ကမၻာ့ေျမျပင္၏ စတုရန္းမိုင္ ၅၈၀ဝ၀ဝ၀ ခန္႔တြင္ ေရခဲျပင္မ်ား အုပ္စိုးလ်က္ရွိ၏။ (၇၁ ရာႏႈန္းမွာ ေရျပင္၏ ေနရာျဖစ္သည္။) ေတာင္ အေမရိကတိုက္ရွိ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္း ေတာင္ဝိုင္းမွ စတင္ခဲ့ေသာ ေရခဲျပင္ႀကီးသည္ အေနာက္ဘက္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ မ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔သြားေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကမၻာ့ေလထုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔မွစ၍ တျဖည္းျဖည္း ေအးျမလာ၏။ ကမၻာ့အပူ အခ်ိန္သည္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖာရင္ဟိုက္ ၂၇.၁၄ ဒီဂရီခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုက္စလန္အနီး ေရျပင္မ်ား ေရခဲျပင္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရခဲျပင္ႏွင့္ ဆီးႏွင္းေဒသ ၁၂ ရာႏႈန္းတိုးခ်ဲ႕လာ၏။ အေႏြးဥတုႀကိဳက္ သတၲဝါမ်ား မွာ အေႏြးဥတုရွိရာ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕သြားၾက သည္။

ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသ၌ ေလတိုက္ခတ္မႈ မ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ အာဖရိကတိုက္၌ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျခာက္ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ႐ုတ္တရက္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အိႏိၵယတို႔၌ မိုးေခါင္ျခင္း၊ သဲကႏၱာရမ်ား ေတာင္ ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ကားက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ အေမရိကန္၌ မုန္တိုင္းက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၌လည္း အေမရိကန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၌ မိုးႀကီးေရလႊမ္းျခင္း၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္တို႔၌ မိုးေနာက္က်ျခင္း၊ အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္း၌ ေအးလြန္းေသာ ေဆာင္းရာသီျဖစ္ခိုက္ အေရွ႕ဘက္ရွိ နယူးအဂၤလန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔၌ ေႏြးေသာ ေဆာင္း ရာသီျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ရာသီဥတုမ်ား ကေမာက္ ကမ ေဖာက္ျပန္လာလ်က္ရွိေလသည္။

ထိုအခါ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေအးရာမွ ေႏြးလာေသာ္ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္ တက္လာကာ (ေပ ၂၀ဝ အထိ တက္ႏိုင္သည္) ကမ္း ႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ကမၻာ့အႏွံ႔ ေရေအာက္သို႔ နစ္ ျမဳပ္သြားႏိုင္ေလသည္။ ေရခဲျပင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ လွ်င္ ဆီးႏွင္းမ်ားက်ေလ့ရွိရာ ပင္လယ္ေရမွ အခိုး ျပန္ရသျဖင့္ ေရျပင္နိမ့္ဆင္းသြားမည္။ နိမ့္ခ်ည္ ျမင့္ခ်ည္ျဖစ္၍ ရာသီဥတုႏွင့္ ပထဝီျပင္မ်ား ေျပာင္း လဲသြားေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ေရခဲျပင္မ်ားမွာ ၉၆ ရာႏႈန္း ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းႏွင့္ ဂရင္းလန္းကြ်န္းျဖစ္၍ ၄ ရာႏႈန္းမွာ ဩစေၾတးလ်တိုက္မွ တစ္ပါးကမၻာ အႏွံ႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ယေန႔လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာကမၻာသည္ ‘ေရခဲကမၻာ ႀကီး’ ျဖစ္လာမည္ကို ထိတ္လန္႔ေနၾကရသည္။ ရာသီ ဥတုကို အေျခခံေသာ ယေန႔ကမၻာသည္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ အေျခအေနမွာ ေရာက္ရွိလို႔ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားက တြက္ခ်က္ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာ၍ ယေန႔မ်က္ေမွာက္တြင္ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈ၊ ယခုေႏြရာသီတြင္ အပူရွိန္ မ်ား ျမင့္တက္လာမႈ၊ အခ်ိန္မဟုတ္သည္၌ မိုးရြာ သြန္းမႈ၊ မိုးသီးမ်ား ေၾကြက်မႈ စသည္တို႔မွာ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္ရသည္မွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေရေျမေတာေတာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သစ္ပင္မ်ားကို အတိုင္းအတာမရွိ မိမိတို႔၏ေလာဘ ေဇာျဖင့္ ခုတ္လွဲၾကသည္မွာ တခ်ိဳ႕ေဒသ၌ ေတာင္ ကတံုးမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ အတိတ္က ဆိုးဝါးလွေသာ စနစ္၏မေကာင္းမႈ၊ ပညာမဲ့လြန္းအားႀကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ တြင္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တတိုင္းျပည္လံုး ပူေလာင္ မႈကို ခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သား တို႔အား က႐ုဏာ၊ ေစတနာ၊ ေမတၲာ ထားရွိမွသာလွ်င္ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လစာ အမ်ားႀကီးယူလ်က္ ေမွးၿပီးလိုက္သြားပါလွ်င္ အဖက္ဖက္က ဆင္းရဲမည္မွာေသခ်ာသည္။ မိမိတို႔ ၏ အတၲတစ္ခုတည္းကို မၾကည့္သင့္ေခ်။ ယခုအခါ မိုးက်လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္ ယခုကတည္းက မိုးက်လာသည္ႏွင့္ သစ္ ပင္မ်ားကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ စနစ္တက် စီမံ ကိန္းခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ တခ်ိဳ႕ေဒသ မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိၾကသည္။ သစ္ပင္ရိပ္ကို ခိုဘူးလွ်င္ ေက်းဇူးတရား ရွိသည္ဟုပင္ ဇာတ္ေတာ္မ်ား၌ေတြ႕ရသည္။ သစ္ပင္ ကို ခုတ္လွဲပါမူကား ပို၍ပင္ ေက်းဇူးတရားက ဆပ္ လို႔ ကုန္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအပါအဝင္ သက္ရွိသတၲဝါ မ်ား ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကို ထိန္းသိမ္းၾကလ်က္ တတိုင္းျပည္လံုး စိမ္းလန္း စိုေျပ သာယာေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ ေဒသ တိုင္းတို႔၌ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

စရွဴခလိန္ (ထီးထာကလုန္း)