Home ေဆာင္းပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္

1429

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္

စ႐ွဴခလိန္

စေလၿမိဳ႔ ရွင္ပင္စြယ္ႀကိဳေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာရသ၏ တပည့္စႀကိဳသူျမတ္ အရွင္ ေဇာတယႏၱသည္ ၇၃၅ ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ဇာတိမွာ စေလၿမိဳ႕ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာရသထံတြင္ ရွင္သာမေဏဘဝ၊ ရဟန္းဘဝအျဖစ္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား သင္ၾကား ဆည္းပူးသည္။ စေလၿမိဳ႔ ရွင္ပင္စြယ္ႀကိဳေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနရင္း ‘စြယ္ႀကိဳသူျမတ္’ ဟူ၍ ေခၚ ဆိုရာမွ ေနာင္ေသာအခါ ‘စႀကိဳသူျမတ္’ ဟု ေခၚ တြင္လာခဲ့သည္။

စႀကိဳသူျမတ္ကို မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲလက္ထက္ ‘ၿမိဳ႔လွစား’ ကပင့္လာ၍ အင္းဝၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ သည္။ ၿမိဳ႔လွစား၏ ဆရာေတာ္တစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူ သည္။ ရွင္ေဇာတယႏၱ သက္ေတာ္အားျဖင့္ ၃၁ ႏွစ္၊ ဝါေတာ္မွာ ၁၁ ဝါအရ သကၠရာဇ္ ၇၆၆ခုႏွစ္တြင္ ပထမမင္းေခါင္ႀကီးသည္ (ဟံသာဝတီ)ပဲခူး ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။

ထိုစဥ္က အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ အညာေဒသ ရတ နာပူရ အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ၏သားေတာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္ႀကီး ထီးနန္းစိုးစံေတာ္မူ သည္။ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟံသာဝတီပဲခူးတြင္ မြန္ ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္သည္လည္း ထီးနန္းစိုက္ေတာ္မူ လ်က္ရွိသည္။ ဤအေျခအေနကို ၾကည့္လွ်င္ အထက္ျပည္သည္ ဗမာဘုရင္မ်ား ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္ လ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ျပည္သည္ မြန္ဘုရင္မ်ား အုပ္ ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ တစ္နည္း ေျပာ လွ်င္ ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမကို ႀကီးစိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကလ်က္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမင္းႏွစ္ပါး ေလာဘစိတ္သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္မီးႀကီးျဖစ္ပြားေစခဲ့ၾကသည္။ အႏွစ္ ၄၀ ၾကာ မြန္-ျမန္မာစစ္ပြဲအျဖစ္ ရာဇဝင္သမိုင္းတြင္ တြင္ရစ္ ခဲ့ေလသည္။ ထိုကာလတြင္ စႀကိဳသူျမတ္ရဟန္းေတာ္ သည္ အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ မြန္ ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ စစ္ပြဲႀကီးႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ယင္းစစ္ပြဲ၌ စႀကိဳသူျမတ္ ဗမာရဟန္းေတာ္၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုမွာ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

ဟံသာဝတီပဲခူး မြန္ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္သည္ ရတနာပူရအင္းဝ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စစ္တပ္အလံုး အရင္းျဖင့္ ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တက္လာသည္။ အင္းဝသို႔ေရာက္လွ်င္ ေရွာင္တခင္စစ္ကို တိုက္ေတာ္ မမူေသးဘဲ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ေရဝန္းအရပ္တြင္ ေခတၲမွ် တပ္ခ်၍ အနားယူေတာ္မူသည္။ ထိုအခ်ိန္ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္သည္ စည္း႐ံုးေရးပ်က္ျပားၿပီး အဖက္ ဖက္တြင္ အားနည္းေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ အင္းဝ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ရာဇာဓိရာဇ္ဘုရင္၏ စစ္ေဘး ရန္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္း ေခါင္သည္ ပညာရွိမွဴးမတ္မ်ားႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည့္ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူ ပညာရွိတို႔ကို ေခၚေတာ္မူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရအတြက္ အႀကံÓဏ္မ်ား ရယူခဲ့ရေလသည္။

‘ယခု ရန္သူရာဇာဓိရာဇ္သည္ ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တက္လာ၍ စစ္ကိုင္းေရဝန္းအရပ္တြင္ အခိုင္ အမာ တပ္စြဲလ်က္ ရွိေခ်သည္။ ႏွလံုးရည္၊ လက္႐ံုး ရည္ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ မည္သည့္အရည္အခ်င္းျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ စီရင္သင့္ပါသနည္း’ ဟု ေမးေတာ္မူ ေလသည္။ မည္သူမွ် မေလွ်ာက္တင္ဝံ့ၾကဘဲ တိတ္ ဆိတ္လ်က္ေနၾကသည္။

ထိုအခါ စႀကိဳသူျမတ္ရဟန္းက ‘ရာဇာဓိရာဇ္ကို ႏႈတ္ရည္ျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္စြမ္းႏိုင္ပါ၏’ ဟု ျပန္လည္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ တစ္ဖန္ စႀကိဳ သူျမတ္ရဟန္းက ‘မိမိသည္ေရွ႕ဦးစြာ ေမတၲာစာျဖင့္ ဆက္သြင္းပါဦးမည္’ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္မိန္႔ ေတာ္မူပါသည္။

ထိုစည္းေဝးၿပီးသည့္အခါ စႀကိဳသူျမတ္ရဟန္း သည္ ‘စႀကိဳသူျမတ္၊ ေန႔ညမျပတ္၊ ေမတၲာရည္ညႊန္း၊ ပို႔သြန္းအပ္ေသာ၊ သာသနာ့ ဒါယကာ ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ ဆင္ျဖဴသခင္ မဟာဓမၼရာဇ္မင္းျမတ္’ အစရွိ ေသာ ေမတၲာစာကို ေရးသားၿပီး ရာဇာဓိရာဇ္မင္းထံသို႔ ပို႔ဆက္ေလသည္။ ‘ယင္းေမတၲာစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ တရားသေဘာ႐ႈေထာင့္မွ ရာဇာဓိ ရာဇ္မင္းကို စည္း႐ံုးေဟာေျပာ ဆံုးမေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ပါရွိေလသည္။

စႀကိဳသူျမတ္သည္ စစ္ျဖစ္ရာကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ ညီစြာ လိုရင္းတိုရွင္း ေရာက္ေအာင္ ေရးသားႏိုင္ သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေမတၲာစာတြင္ ဟံသာဝတီ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ႐ႈျမင္လိုသည့္ဆႏၵ ျပင္းျပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဟံသာဝတီျပည္သို႔ ျြက ေရာက္ရာတြင္ ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတိုင္ အထမေျမာက္ေသးေၾကာင္း ဤဆႏၵေဇာျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေသာ္ အပါယ္ေလးဘံု သို႔ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းကို ျမင္ေတြ႔ရၿပီးမွ ပ်ံလြန္အနိစၥေရာက္ေသာ္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ ေရးသားထားေသာ ေမတၲာစာ ပင္ ျဖစ္သည္။

ဘုရင္မင္းက ေမတၲာစာကိုဖတ္ရသည့္အခါ သူ႔ အားဖူးခ်င္လွ်င္ ပင့္ဖိတ္လာလိမ့္မည္။ မဖူးခ်င္ပါက လည္း အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ သိရလိမ့္မည္။ ဖူးခ်င္လို႔ ပင့္ဖိတ္လာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ေဟာခြင့္ရမည္။ အရွင္ျမတ္၏ အႀကံဥာဏ္မွာ လြန္စြာ ပီျပင္လွေပသည္။

ဤေမတၲာစာကို ဖတ္႐ႈရေသာ ရာဇာဓိရာဇ္ မင္းသည္ စစ္ခ်ီရန္ကိုပင္ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔ သြားၿပီး စႀကိဳသူျမတ္၏ ေမတၲာစာကို အတန္တန္ ဖတ္႐ႈ စဥ္းစားေတာ္မူေလသည္။ သာသနာကို ၾကည္ညိဳေသာ မင္းျဖစ္သလို သတၲဝါမ်ားအေပၚတြင္ က႐ုဏာ၊ ေမတၲာ ထားရွိေသာမင္းျဖစ္၍ မိမိအား ျမင္ေတြ႕လိုေသာ သူေတာ္သူျမတ္ ရဟန္းတစ္ပါးကို မိမိက မျမင္လို၊ မေတြ႔လိုဟုဆိုပါလွ်င္ ရတနာသံုးပါး မွ ရတနာတစ္ပါးကို မ်က္ႏွာလြဲရာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ျပည္သူအမ်ားကလည္း ကဲ့ရဲ႔ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူေတာ္သူျမတ္ ရဟန္းကိုမိမိသည္ မလြတ္စတမ္း ဖူးေတြ႔ေတာ့မည္ဟု စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး စႀကိဳသူ ျမတ္အရွင္ကို ပင့္ဖိတ္၍ ဆြမ္းဆက္ကပ္ေလ သည္။

စင္စစ္ ရဟန္းေတာ္တိုင္းသည္ အာဏာပါဝါ တန္ခိုးႀကီးမားလွေသာ ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔၏မ်က္ ႏွာကို ျမင္ရ(စကားေျပာဆိုရ)ဖို႔ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူ သည့္အရာမဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း ဘုရင္မင္းက အေတြ႔ခံ မွသာလွ်င္ ေတြ႕လို႔ရႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားေခတ္က တိတၳိတို႔ထံတြင္ လာဘ္ပစၥည္းမ်ား ယူထားေသာ ေကာသလဘုရင္သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပရန္ ရွင္အာနႏၵာကို ေကာသလဘုရင္ထံသို႔ ဘုရားရွင္ လႊတ္လိုက္သည္။ ေကာသလဘုရင္က အေတြ႔မခံေပ။ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ၾကြရာက္မွသာ ေကာလသ ဘုရင္က ထြက္လာၿပီးေတြ႕ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရာဇာဓိရာဇ္မင္းက အေတြ႕ခံရသည္ အထိ ေမတၲာစာေရးႏိုင္သည္မွာ လြန္စြာခ်ီးက်ဴး ရသလို မင္းႀကီးကိုေတြ႔ျမင္ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိေသာ စႀကိဳသူျမတ္၏ သတၲိရွိမႈမွာလည္း သာမန္စာဆို ရဟန္းတစ္ပါး မဟုတ္ေပ။ စာေပက်မ္းဂန္ႏွင့္တကြ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာစာဆို(စာေရးဆရာ)အရွင္ျမတ္တစ္ပါးပင္ ျဖစ္သည္။

စႀကိဳသူျမတ္က ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴသည့္ အခမ္းအနားတြင္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သို႔ မြန္ ဘုရင္မင္းႀကီး ၾကြခ်ီလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္း (ရည္ရြယ္ခ်က္)ကို ေမးျမန္းေတာ္မႈသည္။ ရာဇာဓိ ရာဇ္ဘုရင္ကလည္း မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးရပ္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ျပသည္။ ၄င္းေလးရပ္မွာ-
၁။ ရန္သူမင္းကို ႏွိပ္စက္လို၍ ခ်ီတက္လာ ျခင္း။
၂။ သူ႔ႏိုင္ငံကို ငါ့ႏိုင္ငံျပဳလို၍ ခ်ီတက္လာ ျခင္း။
၃။ ငါ၏စစ္အင္အား ႀကီးမားပံုကိုျပလို၍ ခ်ီတက္ လာျခင္း။
၄။ ေစတီပုထိုးႏွင့္ ဘုရားသခင္ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြ ေတာ္မ်ားကို ဖူးျမင္လို၍ ခ်ီတက္လာျခင္း။
တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္လိုက္ ပါသည္။

ထိုအခါ စႀကိဳသူျမတ္သည္ ခ်ီတက္လာျခင္း အေၾကာင္း ေလးရပ္အနက္ အထက္သံုးပါးသည္ ကား အကုသိုလ္တရားကို အားေပးရာေရာက္ၿပီး ဘုရားပုထိုးဖူးေျမာ္ရန္ တစ္ပါးသည္သာလွ်င္ အ ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားလိုက္ပါသည္။ အထက္ပါ စစ္ခ်ီလာျခင္းမွာ သယံဇာတလိုခ်င္၍ စစ္ခ်ီလာျခင္း မေတြ႔ရေခ်။

ထို႔ေနာက္ အရွင္ျမတ္ကဆက္၍ သူ႔တိုင္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္းသည္ မသင့္ေတာ္ဘဲ ပညာရွိ ေသနာပတိ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔၏ ထံုးစံအတိုင္း ရတ နာ ရပူရအင္းဝႏိုင္ငံႏွင့္ ဟံသာဝတီပဲခူးႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရႊလမ္းေငြလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္သင့္ေၾကာင္း၊ မင္း ႏွစ္ပါးလည္း ခ်စ္ၾကည္ေလးျမတ္စြာ ေနထိုင္သင့္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း တိုင္းရင္း သားတို႔၏ ျပည္နယ္ေဒသတြင္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္နက္အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕မႈ မျပဳလုပ္ၾကဘဲ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ပညာရွိေသနာပတိ တို႔၏ထံုးစံအတိုင္း တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ ပညာရွင္ မ်ား တိုင္ပင္ၾကလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ေတြကို ျပဳရပါမည္။ မင္းႏွစ္ပါးလည္း ခ်စ္ၾကည္ေလးျမတ္ စြာ ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္းကို ညႊန္ျပခဲ့ရာတြင္ မိမိ တို႔၏တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦး၏ အက်ိဳး စီးပြားကို တစ္ဦးက ခ်စ္ၾကည္ေလးစားၾကလ်က္ တိုက္ခိုက္မႈမရွိ ေနထိုင္ၾကပါလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္ဟု နား လည္ရပါမည္။

စႀကိဳသူျမတ္၏ ဩဝါဒစကား (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရား) ကို နာၾကားရေသာ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္ မင္းသည္ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျမတ္ႏိုးေသာ ဗုဒၶဝါဒီ အယူရွိသူပီပီ သူေတာ္စင္ရဟန္းေတာ္၏ အဆံုးအမ ကို လက္ခံေတာ္မူေလသည္။ စင္စစ္တစ္ကမၻာလံုး တြင္ ရာဇာဓိရာဇ္ကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျမတ္ႏိုးၾကပါ လွ်င္ တေလာကလံုး စစ္မီးလွ်ံသည္ ေတာက္ေလာင္ စရာအေၾကာင္း ရွိမည္ မထင္ေပ။

စႀကိဳသူျမတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ဩဝါဒ ေမတၲာစာသည္ လြန္စြာမွတ္သားထိုက္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္လည္း လိုက္နာရ မည့္ တရားျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္လူ မ်ိဳး၊ သူ႔ႏိုင္ငံနယ္ေျမေဒသ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနယ္ေျမေဒသ ေတြကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မိမိတို႔၏စစ္အင္အား ႀကီးမ်ားမႈ၊ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကိုျပသၿပီး တိုက္ခိုက္ စိုးမိုး ျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ကို မရရွိေစ ႏိုင္သည့္အျပင္ အကုသိုလ္တရားကိုသာ အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ား တိုးပြားေစေၾကာင္း၊ ဘာ သာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရားပုထိုးေစတီကို ဖူးေျမာ္ ရန္တစ္ပါးသည္သာလွ်င္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ အဓိပၸာယ္ အလင္းတန္းႀကီးကို ထိုးျပ လိုက္သကဲ့သို႔ ဥာဏ္ပညာရွိသူတိုင္း သိရွိလက္ခံႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္က ျမန္မာ့သားေကာင္း ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ သာဓကတစ္ခု အျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ (ေရာဟိနီ ျမစ္ေရလုပြဲ ဘုရားရွင္ျြကေရာက္တရားေဟာ)ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၌ ပါဝင္လ်က္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗိမာန္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ အင္းဝေခတ္ ျမန္မာတို႔ ကိုးကြယ္အားထားရေသာ စႀကိဳသူျမတ္ ရဟန္းေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေနာင္ လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ နည္းယူစရာအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မီးထြန္းညႇိေပးထားခဲ့ေလသည္။

စ႐ွဴခလိန္ (ထီးတာကလုန္)

မွီျငမ္း။
ျမန္မာစာဆိုေတာ္မ်ား။(ေရႊဥဩ)
စႀကိဳသူျမတ္ရဟန္းေတာ္(ေက်ာ္ဝင္းတင့္)၏ေဆာင္းပါး။ (အေတြးအျမင္။၂၀ဝ၇၊အမွတ္-၁၈၇။)