Home ေဆာင္းပါး ကိုဗစ္-၁၉ႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

ကိုဗစ္-၁၉ႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

665

ကိုဗစ္-၁၉ႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

ေစာအဲလ္ဘတ္ခ်ိဳ (ေမလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၂၀)

နိဒါန္း
ကိုဗစ္-၁၉ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါသည္ လူသားမ်ား၏ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာဂါေၾကာင့္ လူမႈေရး တရားမမွ်တမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြ အနိမ့္၊ အျမင့္ ကြာဟသူမ်ားအၾကားတြင္ စားဝတ္ေနေရးအေပၚ ပူပင္ေသာကမႈ မတူႏိုင္သလို၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရရာနည္းလမ္းျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမ်ား စသည့္အက်ိဳးဆက္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ ေနရာေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း အလိုက္မတူကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာ ေရး မုန္းတီးမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ယခုလို အခ်ိန္ကာလတြင္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ားရွိသလို၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းမွာ တုိက္ပြဲဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေန႔တဓူဝ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုယ္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ေရာဂါကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ပြဲအေသးစား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခား ပဋိပကၡမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၿခဳံၾကည့္လွ်င္ လူမႈေရးတရားမမွ်တမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး တဖက္တြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁) လူမႈေရးရာ မတရားမႈမ်ား
(က) ဘာသာေရးႏွင့္ နယ္ေျမအေျချပဳ လူမႈေရးျပႆနာ
အစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး၏ ေမ ၁၃ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးသူေပါင္း ၁၂,၀၆၁ ဦးရွိၿပီး၊ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမွာ ၃,၉၈၃ ဦး ျဖစ္သည္။ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိလူနာ ၁၈၁ ဦးႏွင့္ ကူးစက္ခံရၿပီး က်န္မာေရးျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာသူ ၇၉ ဦး ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသြားသူ ၆ ဦး ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိလူနာမ်ားထဲတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သလို အမ်ားစုသည္ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သလို ကပ္ဆိုးကာလ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာသလို နယ္ေျမေဒသအေပၚ အျမင္မၾကည္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား လည္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

(ခ) စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ လူမႈေရးျပႆနာ
ကိုဗစ္-၁၉ ပရိယာယ္သည္ အိမ္အတြင္းမွ အိမ္ျပင္မထြက္ရ၊ လူစုလူေဝးေရွာင္ရွား၊ အလုပ္မလုပ္ရ စသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အေထြေထြ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕၏ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေခ်ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး ဆင္းရဲသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈမရွိ သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

နမူနာ အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ေခတ္သစ္သတင္းဌာနမွ “ကိုဗစ္ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ဘဝႏြမ္းအခ်ိဳ႕…” ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာျဖစ္လာသူ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းကို ဖတ္လိုက္ရသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဝင္လာသည့္အခ်ိန္၊ စစ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ စသည့္ စပ္ၾကားအခ်ိန္ကာလတြင္ ဓါးျပတိုက္မႈမ်ား၊ အစာေရစာငတ္ျပတ္မႈ၊ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈမ်ားေပ်ာက္ဆုံးၿပီး ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ား (ျမန္မာဟုအသုံးအႏႈန္းမေျပာင္းေသးခင္) ျပည့္တန္ဆာဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိခဲ့သည္။ သူတို႔ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို လူထုဦးလွ၏ “စစ္ၿပီးစကေထာင္တံခါး” စာအုပ္တြင္ အထင္းသားေဖၚျပထားသည္။ (လူထုဦးလွ၊ ၁၉၆၈)

ရႈေထာင့္တစ္ခုအရ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို အခ်ိဳ႕က “ကရင္မွာ အစား”ဟု သမုတ္ၾကၿပီး အဘယ္ ေၾကာင့္ “ကရင္မွာအစား”ဆိုသည္ကို မစူးစမ္းဘဲ ကရင္လူမ်ိဳးတိုင္းက အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဘာမဆို အကုန္စားသည္ဟူ၍ ျဖစ္လာျပန္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ လူမႈေဗဒဆိုင္ရာ သုေတသီတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ား သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားေၾကာင့္ ေျပးရလႊားရေနစဥ္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ေ႐ြးစရာမရွိ စားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ခဲ့ရာမွ “ကရင္မွာအစား”ဟု ဆိုသည္သေဘာ ျဖစ္လာျခင္းဟု ဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္ကား လူမႈေရးတရာမွ်တမႈမရွိေသာအခ်ိန္ အခါသမယတြင္ ေခတ္သစ္သတင္းဌာနေဖၚျပေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ လူထုဦးလွ ေရးခဲ့သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ျပႆနာေပါင္းစုံတို႔ ျဖစ္ပြားေနမည့္ သေဘာရွိသည္။

(ဂ) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရးျပႆနာ
အိမ္ထဲတြင္သာေနရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာသည္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာထိခို္က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ႏိုင္တင္းကို ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဟု WHO က မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုုက္ခ်ိန္တြင္ လူေပါင္း ၂၀,ဝဝဝ ခန႔္ ကူးစက္ခံရၿပီး ျဖစ္သလို အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ၁,ဝဝ နီးပါး ေသဆုံးေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ခ္တိုင္း သတင္းစာက ကိုဗစ္-၁၉ အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု စာေရးဆရာမ Amanda Tuab က ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။

ဥပမာ- ေဘာ္စတြန္တကၠသိုလ္မွ လူမႈေဗဒေလ့လာသူ Marianne Hester က အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ မိသားစုမ်ား အတူျပန္ဆံုခ်ိန္ ခရစၥမတ္လိုကာလမ်ိဳးႏွင့္ အားလပ္ရက္ခရီးထြက္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ပို၍အျဖစ္မ်ားသည္ဟု ေတြ႔ရွိထား သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ António Guterres က သူ၏ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္တြစ္ တာစာမ်က္ႏွာတြင္ “ကိုဗစ္-၁၉ ကို တြန္းလွန္ရာ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ အစိုးရတိုင္းက အမ်ိဳးသမီးအားလုံး အိမ္တြင္းလုံၿခဳံစြာ ေနႏိုင္ဖို႔ အေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္” ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ထိုအခ်င္းအရာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အိမ္ တြင္းအၾကမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ မိသားစုအတြင္းအတူ ေနထိုင္မႈမ်ားလာေသာအခါ ပိုမို၍ေတြ႕ရေၾကာင္း သက္ေသထူေနသည္။

(ဃ) တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ၾကား လူမႈေရးျပႆနာ
ျမန္မာျပည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ လက္ရွိ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအမ်ားစုႏွင့္ အလတ္တန္းစားပင္လွ်င္ တန္းတူညီမွ်စြာ မခံစားရေသးေသာအခ်ိန္၊ ျပည္တြင္းစစ္သည္လည္း အေတာမသတ္ရေသးခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ယခုလို ကာလဝိပတၱိ ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ တကယ္အခက္ခဲဆုံးအေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက မတ္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္တုိက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တကယ့္ကို ရင္ဆုိင္ တိုက္ပြဲဝင္ရ မည္ ့ကပ္ေရာဂါကိုဘဲ အာ႐ုံစိုက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါသည္ လူႏွင့္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအၾကား ဆင္ႏႊဲေနရေသာစစ္ပြဲဟု ဆိုႏုိင္သည္။ စစ္ပြဲဟုဆိုရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူမ်ားၾကား ေသနတ္ပစ္၊ ႐ြာမ်ားကိုမီးရႈိ႕ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ဆိုလိုရင္းမဟုတ္။ ဤစစ္ပြဲသည္ လူသားတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ၾကား အႏိုင္အရႈံးေပၚေအာင္ ဆင္ႏႊဲရသည့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစုံကပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံး လက္တြဲကာ ဘုံရန္သူ ကိုဗစ္-၁၉ ကို အျမစ္ျဖဳတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်င္းအရာမ်ားကိုၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ကိုဗစ္-၁၉ သည္ အလြန္ပရိယာယ္ မာယာမ်ားၿပီး လူသားအားလုံးကို ကူးစက္ ႏိုင္႐ုံ သာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္အထိ အလြန္ဆိုး႐ြားေသာ ေသမင္းတမန္ကပ္ေရာဂါအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွလည္း လူမႈေရး တရားမွ်တမႈႀကီး ျဖစ္လာေအာင္ မူဝါဒဆိုင္ရာခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္၍ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ တြင္ အထက္ကဆိုခဲ့သလို မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေဆာင္႐ြက္မွသာ အႏိုင္ယူရမည့္ စစ္ပြဲမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အနာ ဂတ္ လူသားတစ္ရပ္လုံး ဘဝမ်ားကိုပင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မူဝါဒေရးရာ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၂) လူမႈေရး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္႐ြက္မည္နည္း
ပထမဦးဆုံး ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အၿမဲတေစ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ေသာ သုေတသနအရ ျပည္သူလူထု၏ ကပ္ေရာဂါပိုးႏွင့္ပတ္၍ ဗဟုသုတမည္မွ်ရွိသနည္းကိုပင္ခန႔္မွန္း၍ ရႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လက္လွမ္း မွီသေလာက္ မိသားစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အနီးရွိ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကိုလည္း ကူညီေပးႏိုင္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဖၚျပပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈကာ အေျခအေနကို သုံးသပ္သင့္ပါသည္။ (ေဆာင္းပါး အဆံုးတြင္ လင့္ခ္ေဖာ္ျပထားသည္)

ဤကပ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေပါင္းစုံ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေနေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားစုက ဘာသာ ေရးပဋိပကၡျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္သူမ်ားရွိေနသလို တဖက္တြင္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈျဖစ္ေစရန္ စစ္မွန္ေသာ တရားေရး စနစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ရန္ ဆႏၵရွိသူလည္း ရွိပါသည္။ စင္စစ္ ဘာသာေရးသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ အရာျဖစ္သလို မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာမ်ားၾကား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရွင္သန္ျခင္းသည္ လူသားစက္ဝန္းထဲမွာ အလွတရားတစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥအေပၚ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္သြယ္ကာ ျပႆနာကို အစိုးရက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာမူ က်ား၊ မ ေရးရာျပႆနာ ျဖစ္ပါက အမ်ားစုသည္ မိမိဖာသာ သိုသိုသိပ္သိပ္ေနျခင္းျဖင့္ ဖုံးကြယ္တတ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအခ်င္းအရာသည္လည္း ေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္သလို အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ အိမ္တြင္းမတရားမႈကို အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ အေသြးအသား ေရာင္းစားၿပီး ဝမ္းစာရွာသူအတြက္ တရားမွ်တမႈေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒတရပ္လိုအပ္သလို အကယ္၍ ထိုအခ်င္းအရာသည္ မျဖစ္အပ္ေသာအရာဟု သတ္မွတ္ပါက မိမိအေသြးသားကိုေရာင္းစားၿပီးမွ ဝမ္းေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေနရသူမ်ားအား ကူညီႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ျပည္သူပူးေပါင္းကာ အႏုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္လိုသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းမွ အိမ္ျပန္မထြက္ရန္ အစိုးရ၏ ပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ မိမိကိုယ္၌ ေရာဂါကူးစက္မႈ ေၾကာက္ စိတ္ကလည္း အိမ္ထဲမွာေနျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခ်က္အရ အတူေနမ်ားျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕အခ်ိန္တြင္ မေကာင္းေပ။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္မဲ့၊ အကိုင္မဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အတူတူအခ်ိန္ ၾကာၾကာေနရသည့္အခါ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကုသဖို႔ရန္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေသာ္လည္းေကာင္း Counselors မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံကာ မိမိစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္ပါသည္။

နိဂုံး
လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ (Social Justice) ၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပျပစ္မႈမရွိေသာ လူ႔စက္ဝန္းထဲရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကြာဟပ်က္ျပားလာေသာ ဆက္ဆံ ေရးအေျခအေနေပၚ လိုအပ္ေနေသာ တရားမွ်တမႈကို လူ႔အသိုင္းအဝန္းတြင္ ျပန္လည္ အျပည့္အဝရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ရ သည့္ အရာျဖစ္သည္။ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ သေဘာသည္ လူသားတိုင္း မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ တန္ဖိုးထား တတ္ေသာ လြတ္လပ္မႈသည္လည္း အျခားသူမ်ားအေပၚသို႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မျဖစ္ေစဘဲ သာတူညီမွ်မႈ သေဘာသာျဖစ္ရေပမည္။

လူမႈေရးတရားမွ်တမႈသည္ မိမိသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရမည္ဟူေသာ မိမိ (I) အစား (We) ကို အစားထိုးရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ အယူအဆ၏ ဆန႔္က်င္ဖက္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမာၻေပၚမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း မိမိအက်ိဳး တစ္ဦး တစ္ေယာက္အ က်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကို အေရးေပးကာ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေန ရျခင္းျဖစ္သည္။

အထင္ရွားဆုံး ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ စတင္ျဖစ္ခါစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ Panic Buying (ထိန္းမရ သိမ္းမရ အစား အေသာက္မ်ားကို အလုအယက္ဝယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာပင္ ေရအိမ္သုံးစကၠဴအလုအယက္ ဝယ္ယူသျဖင့္ ဆိုင္ထဲတြင္ ေစ်းဝယ္သူအခ်င္းခ်င္း အခ်င္းမ်ားမႈျဖစ္ခဲ့သလို ခဏအတြင္း ပစၥည္းျပတ္ေတာက္သြားေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားပစၥည္းဝယ္မရဘဲ ဒုကၡေရာက္ရသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ လူမႈတရားမွ်တမႈသည္ လူဟာလူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပုံမွန္အခ်ိန္တြင္ မသိသာေသာ္လည္း ယခုလို ေခတ္ဆိုး၊ ေခတ္ပ်က္ခ်ိန္တြင္ လူသားဆန္စြာ ျပဳမႈေနထိုင္ျခင္းသည္သာ လူ႔တန္ဘိုးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ မိမိတစ္ဦးတည္းအက်ိဳးသာၾကည့္လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားသည္ မိမိထံသို႔ ဦးလွည့္လာႏိုင္ စရာအေၾကာင္း ရွိသည္။ သို႔ပါ၍ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ၏ အဓိက ဆိုလိုရင္းေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ အယူအဆသည္ “ လူတိုင္းသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အျခားအေျခအေနမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ထိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သူမဆို စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ သုခခ်မ္း သာ၊ တရားမွ်တမႈမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။” ဆိုလိုသည္က ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူမ်ိဳးစု အေျချပဳ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိေနေသာမည္ သူမဆို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိရမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးတရားမွ်မႈ၏ မသက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားေလ့ ရွာေသာ လူမႈေရးမတရားမႈကို အစိုးရ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပါင္း အတူလက္တြဲၿပီး လူမႈေရးတရားမွ်တမႈရွိလာေအာင္ ကိုယ္စီအသိတရားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ကာ ကိုဗစ္အလြန္ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ဆႏၵျပဳလိုပါသည္။

ေစာအဲလ္ဘတ္ခ်ိဳ
Facebook ျဖင့္ https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar
Website
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov