Home ေဆာင္းပါး ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရး (လြတ္လပ္ေရးရၿပီး … )

ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရး (လြတ္လပ္ေရးရၿပီး … )

705

ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရး (လြတ္လပ္ေရးရၿပီး … )

S. မင္းခိုက္သူ

ေဒါကလုအသင္းႀကီးကို ေခတ္ပညာတတ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အစတြင္ ဘာသာေရးဆန္မႈရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ေရးအျမင္ ရွင္သန္ႏိုးၾကားလာခဲ့၍ ကရင္အမ်ိဳးသား ဘာသာဝင္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ညီညြတ္သည့္ အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသား အက်ိဳးေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ YMBA သည္လည္း အစတြင္ ဘာသာေရးဆန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ GCBA ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္လာသည္။ ေဒါကလုသည္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေရးအသိ၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ိဳးသားေရး အေတြး အျမင္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ လမ္းျပေပးႏိုင္ခဲ့ေသာမီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကရင္စာေပ သင္ၾကားတတ္ ေျမာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးလိုက္စားမႈတို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ လို႔ လာခဲ့သည္။ ကရင္စာေပတတ္ေျမာက္မႈ ဦးေရ မွာလည္း လြန္စြာ မ်ားျပားလာသည္။ ကရင္စာေပ စတင္ေပၚထြန္းရာျဖစ္ေသာ တနသၤာရီတိုင္း (ထိုစဥ္က မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ပါဝင္)ေဒသ အပါ အဝင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသတို႔ ၌ ကရင္စာေပတတ္ေျမာက္မႈသည္ တိုးတက္မ်ားျပား လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ စေကာကရင္စာေပဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုးကရင္စာေပသည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလို႔ အသားက်လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ကရင္စာေပသည္ ခိုင္မာသည့္ စာေပလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ ကရင္စာေပ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္မႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္မ်ားကပါ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရင္း မိမိတို႔၏ စာေပအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ သင္ယူလာ ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုစဥ္က စေကာကရင္စာေပႏွင့္ ပိုးကရင္စာေပသာ ေပၚလြင္ထင္ရွားၿပီး အျခား ကရင္စာေပမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈ မရွိေသးေခ်။ တကယ္ေတာ့ စာေပဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ ျဖစ္တည္ လာခဲ့ၾကေလ့ရွိပါသည္။ အယူသည္းစြာ မထား သင့္ေပ။ မြန္စာေပ၊ ျမန္မာစာေပသည္ပင္ သုဝဏၰ ဘူမိေခတ္၊ ပုဂံေခတ္တို႔တြင္ ထြန္းလင္းေသာ ဗုဒၶ ဘာသာကို အေျခခံ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ရေလ သည္။

ထိုစဥ္က အဂၤလိပ္ေခတ္မတိုင္မီ ‘ပိုးကရင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သံုးစြဲေနေသာ ေရွးေဟာင္း ပိုးကရင္စာေပ(လိုက္ထူ႔လီ)ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ေပရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားအသံုးျပဳလာခဲ့ ၾကသည္’။ -၂၀ သို႔ေသာ္ စေကာကရင္စာေပကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဂ်ိဳနသန္ဝိတ္က သတိ မထားမိေလသလား မေျပာတတ္ေပ။ ‘ကရင္ အကၡရာမ်ားကို မတီထြင္မီ စာေရးနည္းပညာ မရွိေၾကာင္း။’-၂၁ ေရးသားထားခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ေရးသား ခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္စာေရးဆရာမ်ားသည္ ကရင္မွာ စာေပမရွိ။ သာသနာျပဳမ်ားက တီထြင္ေပးမွ ကရင္စာေပေပၚေပါက္လာသည္ဟု ေရးသားလာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ကရင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေသခ်ာစြာ မေလ့လာၾက ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ‘၁၈ ရာစုမကုန္မီ အေရွ႔႐ိႈ(ပိုး)ကရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဂ်ိဳင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဖူးတာမိုက္ (ဦးနႏၵမာလာ) သည္ မြန္အကၡရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ႐ိႈ(ပိုး)ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကို ေရးသားႏိုင္ရန္ စာေရးနည္းပညာ တစ္ရပ္ တီထြင္ခဲ့သည္’။-၂၂ ယင္းအကၡရာျဖင့္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ေပမူမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားလာခဲ့သည္။ ပိုးကရင္စာေပ(လိုက္ထူ႔လီ)ဟု ေခၚၿပီး အေရွ႕ပိုးကရင္ စာေပဟု ထင္ရွားေပၚလြင္လ်က္ ရွိသည္။

၄င္းစာေပသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ‘၁၉၆၅-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး’-၂၃ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔၌ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝသင္ၾကား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လြန္စြာေရွးက်ေသာ စာေပပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စေကာကရင္စာေပ(႐ံုးသံုး)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သင္ၾကားအသံုးျပဳမႈရွိသလို ပိုးကရင္စာေပ(ဖလံုး) သည္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔၌ အမ်ားဆံုး သင္ၾကားအသံုးျပဳမႈ ရွိသည့္ျပင္ အခ်ိဳ႕ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္း သင္ၾကားလ်က္ရွိေလသည္။

စင္စစ္ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကရင္စာေပကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ စာေပ ၉ မ်ိဳးေလာက္ ေတြ႔ ရေလသည္။ ဤစာေပမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္မွာ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မူလပင္မ ကရင္လူမ်ိဳးတြင္ စေကာႏွင့္ပိုး ကြဲျပားေနမႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း စာေပကြဲျပားလာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ စာေပမွာ ၁၀ ခုေျမာက္ လီကြယ္ေကာ္စာေပဟု သိရပါသည္။ ကရင္စာေပမ်ားစြာအနက္ ယခုတင္ျပေသာ စေကာကရင္စာေပ(႐ံုးသံုး)၊ ပိုးကရင္စာေပ(ဖလံုး)၊ ပိုးကရင္စာေပ(လိုက္ထူ႔လီ)သံုးမ်ိဳးမွာ ယေန႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ သံုးစြဲ မႈ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ကရင္စာေပမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ က်န္စာေပမ်ားသည္ မိမိဝန္းက်င္ေဒသ၌သာ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိသလို လံုးဝအသံုးျပဳလို႔ မရေသာ စာေပမ်ားလည္း ရပ္စဲသြားမႈမ်ားစြာပင္ ရွိပါသည္။

ေဖာ္ျပပါကရင္စာေပသံုးမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာေပျဖစ္၍ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကသလို ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည့္စာေပပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ၌လည္း တရားဝင္သင္ၾကားျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ စာေပလည္း ျဖစ္သည္။ ဤစာေပ သံုးမ်ိဳးလံုးကိုျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ တစ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစ သင္ယူအသံုးျပဳေနသမွ် မိမိတို႔ ကရင္လူမ်ိဳး သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ဆိုခ်င္ပါ သည္။

ေဒါကလုအသင္းႀကီးကို ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ေခတ္ပညာ တတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားၾကသည္။ စာေပ၏ တန္ဖိုးကိုလည္း သိရွိၾကသည္။ လူမ်ိဳး၏ အသက္ေသြး ေၾကာသဖြယ္ျဖစ္ေသာ စာေပကို မိမိတို႔၏ တစ္မ်ိဳးသားလံုး သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္ သင္ၾကားႏိုင္မႈ အခ်ိန္တစ္ခုကို အစိုးရစာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဖန္တီးႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ ထိုသင္ၾကားႏိုင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္မွာလည္း အစိုးရပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါကလု အသင္းႀကီးကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာ ‘၁၈၈၄-ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔၏ ကရင္စာေပကို အစိုးရ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလာၾက သည္’၂၄ ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ထို႔သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ေရာက္လာေသာအခါ ‘ကရင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာ ေက်ာင္း (အမွတ္-၃ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား)သည္ ကရင္ဘာသာျဖင့္ ၄-တန္းအထိ ဘာသာရပ္တိုင္းကို သင္ၾကား ခြင့္ရရွိခဲ့သည္’။-၂၅ ဘာသာရပ္တိုင္းဟု ဆိုထားသျဖင့္ လြန္စြာ ထူးျခားလွေပသည္။ ကရင္ စာေပ၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းသည္ လြန္စြာႀကီးမားခဲ့သည္။ ကရင္ စာေပသည္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကား ခြင့္ရရွိေရးကို ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ျပဳခဲ့ ၾကၿပီး ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ၄ တန္းအထိ တိုးျမႇင့္သင္ ၾကားခြင့္ ေပးခဲ့သျဖင့္ ၾကားထဲတြင္ ၂၈ ႏွစ္ၾကာခဲ့ သည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ကရင္စာေပသည္ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အခ်ိန္ေစာစီးစြာကတည္းက အသား က်ၿပီး ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ႏိုင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တစ္ခါ ‘၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက ကရင္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာစီကေရာစ္၊ ဆရာေဂးလမို၊ ဆရာဖိုးလင္းေတး၊ ပဒိုဖိုးဦး၊ ဆရာ ဖိုးငယ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ကရင္ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ျပဳစုေစခဲ့ပါသည္ ‘။-၂၆ ကရင္လူႀကီးပညာရွင္မ်ားသည္ ‘စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္မည္’ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကရင္စာေပတိုး တက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ကရင္ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ျပဳစုၾကေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စေကာ ကရင္စာေပကို ‘၁၉၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ၇ တန္းအထိ ကရင္လို သင္ၾကားခြင့္ရွိလာ သည္’။-၂၇ ထို႔တူ ပိုးကရင္စာေပကို ‘၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ပိုးကရင္မ်ားသည္ ၄ တန္းအထိ ပိုးကရင္ဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္’၂၈ ကို ေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အလယ္တန္းအဆင့္ထိ တိုးျမႇင့္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ‘၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆာဟာ ကုတ္ဘတၲလာသည္ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဆစ္ဒနီလူနီ ထံသို႔ စာေရး၍ ကရင္စာေပသင္ၾကားေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ဆာစံစီပိုး၊ ဆစ္ဒနီလူနီ၊ ေဒါက္တာေရာဘတ္ ဖိုးေက၊ သရာစံေဘာ္၊ မန္းဘခင္၊ သရာလွေက်ာ္ႏွင့္ သရာဖိုးငယ္တို႔သည္ သြားေရာက္ညႇိႏိႈင္းၾကရာ ဘုရင္ခံက ကရင္စာကို ၁၀ တန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကရင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာကို အဆင့္နိမ့္ျမန္ မာစာ (lower Burmese) အေနႏွင့္ သင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္’။-၂၉ ကရင္ဘာသာျဖင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးေရး ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပဒို ေစာဘီ၊ ပဒိုတာပဲလူး၊ ပဒိုေစာေတာက္တို႔က လက္ဆင့္ကမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ စေကာကရင္စာေပကို ၁၀ တန္းအထိ လည္းေကာင္း ပိုးကရင္စာေပကို တိုးျမႇင့္ေျဖဆိုျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း ကရင္စာေပ၏ ခ်ီးေျမႇာက္ခံရမႈသည္ ေနရာမွန္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလ သည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ကရင္စာေပသည္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အဆက္မျပတ္ တိုးျမႇင့္သင္ ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သျဖင့္ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္လာခဲ့ သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္ ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတြင္ ကရင္ဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ထိုစဥ္က ‘ေက်ာင္းမ်ားမွာ (၁)ပဲခူး ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ထံုးႀကီးေက်ာင္း။ (၂)အင္းစိန္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ နက္ဖိုးကိုေက်ာင္း။ (၃)ဘိတ္၊ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ရွိ ပေစာ့အုေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္’။-၃၀

ကရင္ဘာသာလိုသင္ၾကားသည့္ ကရင္အလယ္ တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ ခဲ့ေလသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဘာကလိ၊ အင္းေက်ာ္၊ ကနစိုးပင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဆာမူပယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ပိုင္က်ံဳ၊ သာယာ ဝတီခ႐ိုင္၊ အင္းစိန္ခ႐ိုင္ ဥကၠံ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ မြလိုးတို႔တြင္လည္းေကာင္း ကရင္အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကရင့္ ပညာေရးတစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္တိုးတက္ခဲ့သည္ဟုပင္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကရင္ေက်းရြာမ်ား၌ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘၁၉၃၆-ခုႏွစ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထိုေက်ာင္းမ်ား၌ “တစ္ျပည္လံုး” ရွိ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၁၀ တန္းအထိ ကရင္ဘာသာျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ရရွိၾကေလသည္’။-၃၁ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္တြင္လည္း ေဒါက္တာ တီသံျပာ တက္ခဲ့ေသာ ‘ကိုးဆူအကယ္ဒမီေက်ာင္း’ စေသာ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ဖြင့္ လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေလ သည္။

ထို႔ျပင္ ကရင္ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ ကရင္အ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိုလည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း (ယခု ေရဆင္း တကၠသိုလ္ဟု ထင္ရ)ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရွိ သူနာျပဳေက်ာင္းမ်ားသည္ ကရင္ေက်ာင္းမ်ားမဟုတ္ ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား အားလံုးလိုလိုသည္ ကရင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ‘ႏွစ္ျခင္းေကာလိပ္ေက်ာင္း-ဟု ေခၚသည့္ ယုဒသန္ဂ်က္ဆင္ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသား တစ္ဝက္ ေက်ာ္သည္ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္’။-၃၂ ထို႔ျပင္ ‘၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ထုတ္ သာသနာျပဳမဂၢဇင္းစာေစာင္တြင္ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို ေရွးအလားအလာရွိေသာ ေက်ာင္းသား ၁၇ ဦးႏွင့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြင့္ လွစ္လိုက္သည္”-၃၃ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ ရသျဖင့္ ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းအျဖစ္ပင္ ေခၚဆို ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဆရာယုဒသန္ကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ ဂ်က္ဆင္ေကာလိပ္အျဖစ္ ေခၚဆိုလာခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိ တို႔၏ စာေပႏွင့္အတူ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားၿပီး လိုက္စားလာ ခဲ့ၾကသျဖင့္ ထိုစဥ္က ဥပေဒေရးရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားမွာ ေစာဘဦးႀကီး၊ ေစာေဖသာ၊ ေစာဆစ္ဒနီလူနီ၊ ေစာဖိုးခ်စ္၊ ေစာပါဒြဲ၊ ေစာဘေမာင္တို႔ကဲ့သို႔ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ ခဲ့ေလသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလန္ ႏိုင္ ငံတြင္ ပညာသင္ယူေသာ ေဒါက္တာဘသန္းခ်ိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာစံစီပိုးတို႔သည္ ဆရာဝန္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အဂၤလန္မွာပင္ ေစာဘေအာင္ခ်ိန္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔၊ ေစာစံတင္မွာမူ သစ္ေတာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ေစာထင္ေလးျမ၊ ေစာျမသိန္းတို႔က စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားမွာပင္ သင္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ေစာသက္စိန္မွာ လန္ဒန္တကၠသိုလ္တြင္ ဒႆနိကေဗဒပညာ သင္ရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ မကြယ္လြန္ပါက ပထမဦးဆံုး ဒႆနိက ပညာရွင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ရန္ ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူဦးေရအလိုက္ တြက္ၾကည့္ပါက ရခိုင္လူမ်ိဳးမွလြဲ၍ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ လူဦးေရအမ်ား ဆံုးပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ က်န္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပညာ သင္ၾကားေရး (စိတ္ဝင္စားမႈ)ဦးေရမွာ ကရင္ ႏွင့္ ရခိုင္တို႔ကိုပင္ မမွီေပ။ ပညာေရးတြင္ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္သည္ ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉ ရာစု အလြန္ႏွင့္ ၂၀ ရာစုေခတ္ဦးတြင္ ကရင့္ပညာေရးသည္ အေတာ္ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခ ကရင့္လူတန္းစားအတြက္မွာမူကား လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရးသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လြတ္ လပ္စြာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ႏွင့္စာလွ်င္ ကရင့္ပညာေရးသည္ အရွိန္ျပင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ကရင့္ဘဝသည္လည္း ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလ သည္။

S. မင္းခိုက္သူ (P.T.N)

က်မ္းညႊန္း-
၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ ေက်းမႈ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား။ ၁၉၆၇ ခု။ (၁)ႏွာ-၁၈။ (၅) ႏွာ-၃၇၂။ (၈) ႏွာ-၃၇၅။ (၂၁)ႏွာ-၃၉၃။ (၂၂) ႏွာ-၃၇၁

၂။ သက္စြန္႔ေမတၲာ (၁၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ ယုဘိလ အမွတ္တရ။ ဆရာႀကီးယုဒသန္၏ အတၳဳပၸတၲိ အက်ဥ္းဘာသာျပန္ဆိုေရးသားသူမ်ား။ ဦးခ်စ္ပို (အညတရ)၊ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ခင္ေမာင္ေလး-ဟသၤာတ)၊ ဦးျမင့္ဦး (ဗညားဦး- ျမန္မာ့တမန္)လက္ႏွိပ္စက္မူ၊ ဥေယ်ာဇဥ္အမွာစာ ေအာက္ဆံုး၌ ၁၉၉၀ ျပည့္။ အုပ္ေရ ၅၀ဝ။ (၂) ႏွာ-၃၄။ (၃)ႏွာ-၂၆၇/၂၆၈။ (၆) ႏွာ-၃၁၂။

၃။ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း။ အမ်ိဳးသားေန႔ ေရႊရတုသဘင္ အထူးထုတ္ ပထမပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီမူပိုင္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စာေပဗိမာန္ပံုႏွိပ္တိုက္။ (၄) ႏွာ-၆၅။ (၁၅) ႏွာ-၃၆၂။ (၁၆) ႏွာ-၅၅။ (၁၇) ႏွာ-၅၆။ (၁၈) ႏွာ-၅၈။

၄။ တကၠသိုလ္ကရင္မဂၢဇင္း။ ၁၉၈၁/၈၂။ တိုင္းရင္း သား ကရင္အမ်ိဳးသားစာေပ။ ဆရာသာထို (ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ရည္ ပထမဆင့္) (၇) ႏွာ-၁၈။ (၂၄) ႏွာ-၁၈။ (၂၉) ႏွာ-၁၈။

၅။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း။ ဖူးစေကာလယ္ေတာ။(ခုႏွစ္မပါ) (၉) ႏွာ-၁၁၃။ (၁၄) ႏွာ-၁၀၄။(၂၅) ႏွာ-၁၀၅။ (၂၇) ႏွာ-၁၀၅။ (၂၈) ႏွာ-၁၀၅။ (၃၀) ႏွာ-၁၀၅။ (၃၁) ႏွာ-၁၀၅။ (၃၂)ႏွာ-၁၀၆။

၆။ ကရင္သကၠရာဇ္ႏွင့္ ေခတ္ေရစီး။ ကရင္ႏွစ္သစ္ႏွင့္ ေခတ္ေရစီး။ မန္းသိန္းေရႊ(ခန္႔သူလိႈင္) ဆာတူေဝါ စာေပႏွင့္ အႏုပညာအင္အားစု။ (၁၀) ႏွာ-၂၂။ (၁၂) ႏွာ-၂၂။ (၁၃) ႏွာ-၂၃။

၇။ ယုဒသန္ဗိမာန္ေတာ္။ ေရႊရတုစာေစာင္။ ၁၉၃၂/ ၁၉၈၂။ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း က႑။ ၁၉၈၃ ခု၊ မတ္လ (၁၁) ႏွာ-၂။ (၃၃)ႏွာ-၅။

၈။ ႏိုင္ငံေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး။ သတင္းလႊာ-၉၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ (၁၉) ႏွာ-၉ /၁၀။

၉။ ဗုဒၶဘာသာ ပိုးကရင္ေပစာသမိုင္း။ (၁၈၅၁-၁၉၇၀) ဦးဘုန္းျမင့္။ ဇန္နဝါရီ ၁၉၇၅။ (၂၀)ႏွာ-မရွိ။ ၾကည့္ပါ။

၁၀။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ကရင္စာေပေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီ (ဘားအံ)။ ေရွးေဟာင္းကရင္စာေပ ေဖာ္ထုတ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွတ္တမ္း။ ၁၃၂၉ /၁၉၆၇ ခု။ (၂၃) ႏွာ-မရွိ။ ၾကည့္ပါ။

၁၁။ စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္မည္။ ပဒိုေစာဟားေရစီ။ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ သတင္းလႊာ-၆၊ (၂၆) ႏွာ-၂၉။