Home ေဆာင္းပါး ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရး

ကရင္စာေပႏွင့္ ကရင့္ပညာေရး

1658

(လြတ္လပ္ေရးမရမီ)

S. မင္းခိုက္သူ

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မိမိတို႔၏ ဘဝရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္း ကန္ခဲ့ၾကရ သည္။ ‘ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ မူရင္းေဒသမွာ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ ဘက္ရွိ ျမင့္မား ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားၿခံရံသည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ႀကီးေဒသျဖစ္သည္။’-၁ ဟု ပညာရွင္မ်ား က ဆိုၾကသည္။

ဘိုးဘြားတို႔၏ ေရွးစကားအရ ‘ထီေဆ့ေမ့ယြား’ (ေရထိုးသဲေမွ်ာ)ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဝ၏ ၾကမ္းတမ္းမႈ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းရင္း မိမိတို႔ေရာက္ရွိေသာ ယခုတိုင္းျပည္၌ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ၿပီး ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္လာသည့္အခါ အဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ေနထိုင္ၾကရသျဖင့္ ကရင္အမ်ားစုသည္ ေတာထဲေတာင္ထဲသို႔ ပုန္းေရွာင္ေနထိုင္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ ႏိုင္ရွာဘဲ အမႈထမ္းေတြ ျဖစ္လာၾကသည္။ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ မိဘဘိုးဘြားမ်ား ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကရင္ တို႔၏ လိတ္ဆန္ေဝ့စာေပဆိုသည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမည္သာ ၾကားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္တိုင္း ရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို မေပ်ာက္ေစဖို႔ ထားကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအံ့ဩဘြယ္ရာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ဤသို႔ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးသည္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ နိမ့္က်ခဲ့ေလသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ ကရင့္လူမ်ိဳး၏ဘဝသည္ လံုးဝတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေခ်။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ဘုရင္မ်ားသည္ မိမိအာဏာႀကီးစိုးေရး၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ စည္းစိမ္ခံစားေရးႏွင့္ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ စစ္တိုက္ေရးသာ စိတ္ဝင္စားသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔မွ်ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိေခ်။ နင္းျပားဘဝအျဖစ္သာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရ သည္။

အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္း သာသနာျပဳ ဆရာယုဒသန္သည္ ‘၁၈၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္’။-၂ ၁၈၂၄/၂၆-ခုႏွစ္ တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာပထမစစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။ ဆရာယုဒသန္သည္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာစကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အဂၤလိပ္ တို႔အားေပးလိုက္ရသည္။ ထိုအခါ ‘ဆရာယုဒသန္သည္လည္း အဂၤလိပ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမတြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိၿပီးေနာက္ သာသနာျပဳရန္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဟု ယူဆေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (အင္းဝမွ) ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိ ၿပီးေနာက္ ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ ဆရာယုဒသန္သည္ မစၥတာေရာ့ေဖာ့ဒ္ႏွင့္ တနသၤာရီနယ္ဘက္သို႔ သေဘၤာႏွင့္ ရြက္လႊင့္သြားေလသည္’။-၃ က်ိဳကၡမီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိသြားၿပီး ႏွစ္ျခင္း ခရစ္သာသနာကို စတင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ကရင္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သာသနာျပဳေလသည္။ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပြဲအၿပီး ‘၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳကၡမီ၌ ဆရာယုဒသန္၏ ဇနီးက စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေက်ာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ ၁၈၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္၌ တစ္ေက်ာင္း၊ ၁၈၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံတြဲတြင္ တစ္ေက်ာင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ကို ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ေရာ၍ သင္ေပးသည္။ ေနာင္တြင္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ တစတစ တိုးလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ရြာမ်ား၌ ပို၍ မ်ားျပားသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ သာသ နာျပဳ ဆရာ “အက္ေဘာ့” တည္ေထာင္ေသာ ဆရာျဖစ္သင္ ေနာ္မံေက်ာင္းမွာ အထူးထင္ရွားခဲ့သည္’။-၄ ကိုေတြ႔ ရပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ ကရင္အမ်ားဆံုး ပညာၾကားရာေနရာျဖစ္လာခဲ့သျဖင့္ ကရင့္ပညာ ေရးသည္လည္းစတင္၍ အေျခတည္လာသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ‘၁၈၂၉ ခုတြင္ ဦးသာျဖဴ(ေစာသာျဖဴမွ တစ္ဆင့္ စတင္လက္ခံကိုးကြယ္လာခဲ့သည္။’-၅ ေစာသာျဖဴထက္ ေစာေသာ ႏွစ္ျခင္းခံယူသူမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေမာင္ေနာပင္ျဖစ္သည္။

‘၁၈၃၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာယုဒသန္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ေျမာက္ ပိုင္းနယ္ရွိ ဂ်ိဳင္းႏွင့္ ဒါးဂ်ိဳင္းျမစ္အတိုင္း ဆန္တက္သြားသည္’။-၆ လွည့္လည္၍ သာသနာျပဳကာ ေနာင္ထို ေဒသ၌ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ရြာသစ္ကိုပါ တည္ေထာင္ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတြင္ ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္ ႐ိုးရာနတ္ကိုးကြယ္မႈရွိရာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုလည္း ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သာသနာျပဳဆရာျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာဂ်ိဳနသန္ဝိတ္ႏွင့္ ေဒါက္တာအယ္ဘေရတန္တို႔ေရာက္လာၾကသည္။

သာသနာျပဳဆရာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္အတူ ပညာေရးကို စတင္ မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပးေလသည္။ သာသနာျပဳေက်ာင္းကို တည္ေထာင္သည္။ ပညာေရးနိမ့္က်ေနေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔အား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစေသာ ေလာကဓာတ္ပညာေတြကို သင္ေပးသည္။ စာေပမရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား တို႔အား စာေပတီထြင္ေပးသည္။ (ဥပမာ-ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္ စသည္) ေဒါက္တာဂ်ိဳနသန္ဝိတ္သည္ ‘ကရင္ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေစာႀကဲေသ, ေစာေကာ္တူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ စေကာ ကရင္စာကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္’။-၇ ထိုမွစ၍ စေကာကရင္စာေပသည္ တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ “၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္စေဝွာ္(စေကာ)ကရင္ဘာသာျဖင့္ ဆာထူေဝါေခၚ အ႐ုဏ္ၾကယ္လစဥ္ မဂၢဇင္းထြက္လာသည္’။-၈ ကိုေတြ႕ရေလသည္။

၁၈၄၀ ျပည့္တြင္ ေဒါက္တာဂ်ိဳနသန္ဝိတ္ အစပ်ိဳးခဲ့ေသာ ‘ပိုးကရင္စာေပကို သာသနာျပဳဆရာ ဘေရတန္က ၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္’။-၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စေကာႏွင့္ ပိုးဘာသာ တို႔ျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ကိုလည္း ျပန္ဆိုေရးသားထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကရင္စာေပေပၚထြက္လာခဲ့သျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာေရးနိမ့္က်ရာမွ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

ထို႔ျပင္ ‘၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဂၤလိပ္+ျမန္မာ စစ္ပြဲဂယက္မွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ သမိုင္းကို မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ပဲခူး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ ႀကီးမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို အေမရိကန္သာသနာျပဳဆရာမ်ားက ရန္ကုန္သို႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေနရာခ် ထား ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ ေနာင္တြင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေျခခံပညာရွိသူမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ဆစ္ဒနီလူနီကဲ့သို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။-၁၀

၁၈၅၂/၁၈၅၃ ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္+ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ‘ပဲခူးခ႐ိုင္ကို ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔ လႊဲယူေသာ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းငယ္ ၅၀ ခန္႔ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ကရင္ ခရစ္ယာန္စာသင္ေက်ာင္း စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကရင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဒသႏၱရ ကရင္ဘာသာစကားမ်ားကို စာအျဖစ္ တီထြင္ေရးသားျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားေရးသားျပဳစုျခင္း၊ ဆရာမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္း ျပဳခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႔ရ ေလသည္။ -၁၁

စာေပသည္ ပညာေရးပင္ ျဖစ္သလို ပညာေရးသည္လည္း စာေပပင္ျဖစ္ကာ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေနပါ သည္။ သာသနာျပဳေက်ာင္းႏွင့္အတူ ကရင္စာေပႏွင့္ ပညာေရးသည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ကရင္ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ ယင္းဒုတိယစစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္လည္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲ့ေလသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကရင့္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးမည့္ ‘ေစာတီသံျပာေလးသည္ မိမိဇာတိျဖစ္ေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႔ နယ္ က်ံဳတာေက်းရြာတြင္ မေနေတာ့ဘဲ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ အၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ‘ကိုးဆူအကယ္ဒမီေက်ာင္း’ (ရာသီ အလိုက္ဖြင့္ လွစ္ေသာေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာကို သင္ေပးသည္)တြင္ စတင္ ပညာသင္ၾကား သည္’။-၁၂ ‘၁၈၇၁-ခုႏွစ္တြင္ ေစာတီသံျပာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ (ဘီေအ)ဘြဲ႔ကို ရရွိသည္။ ေနာက္ ထပ္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ (အမ္ေအ)ဘြဲ႔ကို ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ (ဓမၼပါရဂူဘြဲ႔)ကိုပါ ရရွိခဲ့ေလသည္။’-၁၃

စင္စစ္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမွာ သာသနာျပဳမ်ားေရာက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ရာ ေဒသမ်ား၌ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သာသနာျပဳဆရာမ်ားကို အမွီျပဳ၍ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာေရး ႏွင့္အတူ ပညာေရးကိုပါ ဆည္းပူးအား ထုတ္ရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းအထိသာ သိမ္းထားလ်က္ ရွိေလသည္။ ကရင့္ဘဝသည္ လြန္စြာတိုးတက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ႏိႈင္းယွဥ္လို႔မရေတာ့ဘဲ ဆီႏွင့္ေရလိုပင္ ကြာျခားသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကရင့္ပညာေရး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ေနေသာ ေစာစံစီဖိုးသည္ ျပည္ပသို႔ ပညာ သင္သြားႏိုင္ခဲ့သလို ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာ ေစာေဖသာ၊ ေစာဘဦးႀကီးတို႔သည္လည္း ဥေရာပသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေစာစံဖိုးသင္၊ ေစာဘေအာင္ခ်ိန္၊ ေစာစံတင္၊ ေစာ ထင္ေလးျမ၊ ေစာျမသိန္း စသည့္ ပညာတတ္ကရင္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာရွီး႐ိႈတို႔လည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ‘အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ဗမာျပည္၌ ပညာသင္ေက်ာင္း ၃ မ်ိဳး ၃ စားရွိ သည္’။-၁၄

(၁) အဂၤလိပ္ေက်ာင္း (Anglo Schools)၊ ဤ ေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ အေနာက္တိုင္းသားအတြက္ အထူးသျဖင့္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
(၂) အဂၤလိပ္ျမန္မာေက်ာင္း (anglo-venacular school) ၊ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာေရာ၊ ဗမာစာပါ အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ ပထမအဓိက ဘာသာအျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာစာမွာမူ ဒုတိယ အဓိကဘာသာအျဖစ္ ထားရွိသည္။
(၃) တိုင္းရင္းသားေက်ာင္း (venacular school)၊ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေတာရြာ တိုင္းလိုလိုမွာ ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ေက်ာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
ဤေက်ာင္းသံုးမ်ိဳးရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ‘အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း နယ္အႏွံ႔အမ်ားဆံုး တည္ေထာင္ခဲ့သည္’။-၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္မအုပ္ခ်ဳပ္မီ ‘သေရ ေခတၱရာေခတ္မွသည္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေႏွာင္း ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ အလယ္ပိုင္းအထိ ရဟန္းမ်ားက အမ်ိဳးသားပညာေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္’။-၁၆ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်င့္သံုးေသာ အရညဝါသီရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလာကီေရးတြင္ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ျပေသာ ဂါမဝါသီေခၚ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးမ်ားရွိရာတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးတာဝန္ကို ဂါမဝါသီမ်ားက ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

‘ဤသို႔ထြန္းကားခဲ့ေသာ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးအျဖစ္ တည္ ရွိေနခဲ့ သည္’။-၁၇ ယေန႔အေခၚမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း(ဘက)ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က ‘ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အိမ္ေက်ာင္းဟု ေခၚေသာ လူေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိသည္’ ဟူ၍ သိရေလသည္။-၁၈ အဂၤလိပ္ပညာေရးစနစ္ ထြန္းကားလာ သည့္အခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားလည္း က်ဆင္း လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ေက်ာင္း ကြာျခားခ်က္မွာ ေခတ္ေပၚ(ေခတ္မီ)ေလာကဓာတ္ပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အဂၤလိပ္ေက်ာင္းက သင္ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္လည္း အဂၤလိပ္ ေခတ္ေရာက္မွ စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ အဂၤလိပ္ေခတ္ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းတြင္ ပညာလိုလားသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းအလိုက္ ပညာသင္ ယူၾကရသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိၾကသျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ လာၾကၿပီး အစိုးရ၏ အမႈထမ္း အရာထမ္းေတြမ်ားစြာ (ဝန္ႀကီးအထိ) ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္အမ်ား စုမွာမူကား နိမ့္က်သည့္ ဘဝမ်ားႏွင့္သာ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတုန္းပင္ ရွိေသးသည္ ဆိုရပါမည္။

ထိုစဥ္က အဂၤလိပ္ေခတ္ ကရင့္ဘဝအေျခအေနကို ကရင္စာေရးဆရာတစ္ဦးက ‘ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ကုန္ဆံုးၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ေျမႇာက္စား သေယာင္ျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ေၾကာင့္ ကရင္တို႔၏ လူေနမႈ ဘဝ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ ခဲ့သည္ကိုေတာ့ မျငင္းပယ္ႏိုင္ပါ။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွ က်ေရာက္သည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဒါကလုကို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပညာတတ္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္မင္းလက္ေအာက္တြင္ မည္သည့္တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ား အာဏာ ႀကီးစိုးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး က်န္ခဲ့ေသာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ် မသိမ္းခင္အခ်ိန္ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ ကရင္စာေပ ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းကရင္စာေပ ေပၚေပါက္ သည္မွ ေစာတီသံျပာ ဘြဲ႔ရရွိေသာ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၉ ႏွစ္အတြင္း၌ ကရင္စာေပႏွင့္ ပညာေရး သည္ အေတာ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီဟု ဆိုရပါမည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ပညာေရး၌ ႏိုးၾကားႀကိဳးစား လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ၁၉ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒါကလုအသင္းႀကီး ေပၚေပါက္ လာသည္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစေသာ အသိအျမင္တို႔မွာ အဆက္မျပတ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တိုးပြား၍ လာခဲ့သည္။ ေဒါကလု အသင္းႀကီးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ကြန္ဂရက္အသင္းထက္ ၂ ႏွစ္ ေစာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းႀကီး (YMBA) ထက္ ၂၅ ႏွစ္ ေစာေနသည္ကို ေတြ႔ရပါ သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အထက္ပါအသင္းမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားေရး၊ ပညာေရး အေတြးအျမင္ တို႔မွာ မ်ားစြာေစာေနလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာဝန္ဦးဖိုးက်ားက အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ပညာေရးကိစၥ လွည့္လည္လုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ေတြ႕ရာတြင္ ‘ကရင္ လူမ်ိဳးေတြဟာ တပည့္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့လူမ်ိဳးေပါ့။ အင္မတန္ ႐ိုးသားၾကတယ္ဘုရား။ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားလည္း သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားေၾကာင့္ ေလာကီေရးရာ အတန္းစား၊ အတန္းေတြ ျမင့္လာၾကတယ္ဘုရား။ ဝမ္းသာစရာပဲ “ကရင္မ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးပြားမွာ အမွန္ပဲဘုရား။” ၿပီးေတာ့ သူတို႔ “သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားလည္းပဲ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္တာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။” အယူဝါဒ ဆိုတာကေတာ့ မိမိႏွစ္သက္ရာယူၾကၿမဲပဲ။ တပည့္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ က “သူတို႔ကိုယ္က်င့္တရား ျပည့္ပံု၊ လံု႔လထႂကြရွိပံုတို႔မွာ အတုခိုးစရာပဲဘုရား။” တပည့္ေတာ္ ၇ တန္းေအာင္တဲ့ အဲဒီပုသိမ္က တလိုင္းကရင္ေက်ာင္း (သို႔) ေခါင္ေတာက္ေက်ာင္း (ပိုးကရင္ အလယ္တန္း ေက်ာင္း)က ဆရာႀကီး ေဒါက္တာခရႊန္းခိုက္ (Cron Khite) ဆိုတာ တပည့္ေတာ္ကို တပည့္ရင္း ခ်ာ သားသမီးပမာ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ပဲဘုရား’ ဟု ထိုစဥ္က ကရင့္ပညာေရး တိုးတက္လာမႈ၊ ဆရာေကာင္းေတြရရွိမႈ၊ လံု႔လဝီရိယရွိမႈ၊ အယူဝါဒ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ျပည့္ဝမႈေတြကို ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ားက မွန္ကန္႐ိုးသားစြာ တန္ဖိုးထားလ်က္ သူေတြ႕ျမင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ေရးသားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ (သာသနာျပဳကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ သာသနာ့ ရန္ဆူးေျငႇာင့္မွ)

မွတ္ခ်က္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ နိဗၺာန္ရြာဇာတိျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ားသည္ ၁၉၁၅ ခု၊ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ ရြယ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးသုႏၵရ ေခၚေဆာင္၍ ပိုးကရင္ေက်ာင္းအႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ခရႊန္းခိုက္ထံတြင္ အပ္ႏွံပါသည္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ၇ တန္းကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ပိုးကရင္အလယ္တန္း ေက်ာင္း၌ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စေကာကရင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ ခု၊ အသက္ ၂၇ ႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဆယ္တန္းကို စေကာကရင္ေက်ာင္း (တိုင္တစ္ရာ၊ ကိုသာျဖဴေက်ာင္း)တြင္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္သို႔ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားၿပီး ၁၉၂၀ ျပည့္တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေမွာက္ရာတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ … ။)
S. မင္းခိုက္သူ (PTN)