Home ရုပ္သံ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႔ေတြဦးေဆာင္ၿပီး ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈၿပိဳင္ပြဲကို နယ္စပ္က ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႔ေတြဦးေဆာင္ၿပီး ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈၿပိဳင္ပြဲကို နယ္စပ္က ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

436