Home သတင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ လူထုစီမံကိန္းအေပၚ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၅၀ ကန္႔ကြက္

ကမၻာ့ဘဏ္၏ လူထုစီမံကိန္းအေပၚ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၅၀ ကန္႔ကြက္

747
ကမၻာ့ဘဏ္၏ လူထုစီမံကိန္းအေပၚ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၅၀ ကန္႔ကြက္

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူူး
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ပဋိပကၡသည္ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သယာဝေျပာေရး လူထုစီမံကိန္း (Peaceful and Prosperous Communities Project-PPCP)ကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀ က လက္မွတ္ထုိး ကန္႔ကြက္လုိက္ေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ (KPSN)က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အၾကား ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၅၀ သုံးစြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၎စီမံကိန္းသည္ ပဋိပကၡကုိသာ ပုိမုိဆုိးရြားေစလိမ့္မည္ဟု KPSN ကဆိုသည္။

KPSN ေျပာခြင့္ရ ေနာ္ဝါးခူရွီးက “က်မတုိ႔ ျမင္တာက လက္ရွိ အေျခအေနအရ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကလည္း ရွိေနတုန္း၊ ျမန္မာအစုိုးရကလည္း ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မရွိေသးဘူး။ ဗဟုိအစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ပ္မႈ ယႏၱရားကုိ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ လာၿပီးတုိးခ်ဲ႕ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အျပင္ ပဋိပကၡလည္း ပိုတုိးလာမွာ ျဖစ္သလုိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလည္း မ်ားလာမယ္” ဟု ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္)တြင္ ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လုိခ်င္ေသာ္လည္း လက္ရွိတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ အာမ ခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ဟုလည္း ေနာ္ဝါးခူရီွးက ဆက္ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ကမူ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ ပဋိပကၡခံစားေနရသည့္ ေဒသရွိ လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေျပာဆုိထားသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဘဏ္က စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္သာ ၫႇိႏႈိင္းခဲ့သလုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးေျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားကသာ လုပ္ ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသာ ျဖစ္ေစသည္ဟု KPSN က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး လူထုစီမံကိန္းတြင္ သံုးစြဲမည့္ ေဒၚလာ ၂၂၅ သန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္ သို႔ ျပည္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိုန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ” ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအစီအစဥ္” မူေဘာင္အတြင္း အစပ်ိဳးေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း အရင္းမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ျခင္းသည္ အဓိကပါဝင္သည္ဟု မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တန္းတူ ညီမွ် အာဏာ ခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ပိုမိုဆိုးရြားစြာ ဆက္လက္တည္တံ့ ေနေစသည္ဟု KPSNက တုံ႔ျပန္ ေျပာသည္။

စီမံကိန္းသည္ပဋိပကၡ ခံစားခဲ့ရသည့္ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ(ကယား) စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံမ်ား စီးပြားေရးေစ်းကြက္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္နီ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရ ဗညားက “ လုပ္ငန္းေဖာ္ဖုိ႔ ကနဦး ကြင္းဆင္းတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ေတာ့ လာေတြ႔ သြားတယ္။ လြိဳင္ေကာ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဖြဲ႔ထဲ အဓိက လာေတြ႔တာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနတဲ့ အစုအဖြဲ႔ ေတြနဲ႔ ေတြ႔သြားတာမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္႔ကုိ လာေတြ႔သြားတာက ဒုကၡသည္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ လာေတြ႔သြားတာပဲ ရွိပါတယ္” ဟုေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔တြ႔ဆုံရာတြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ဒုကၡသည္ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံကိန္းမ်ားပါႏုိင္ရန္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိသာ ေဆြးေႏြးၿပီး အဆုိပါ ေငြေၾကး ေခ်းယူမႈပုံစံ၊ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည့္ ပုံစံႏွင့္ မည္သူမည္ဝါ ကုိင္တြယ္သြားမည္ႏွင့္ CSO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္းက႑မ်ားကုိ လုံးဝမသိရွိရဟု ဗညားက ဆက္ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပဋိပကၡပုိမုိ ဆုိးရြားေစမည့္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ပိုင္း မွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုး ရတို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ရန္လုိအပ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးကို မျဖစ္မေန ေလးစားရမည္ဟု KPSN ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အႀကံျပဳထားသည္။

စီမံကိန္း ပထမ သုံးႏွစ္ကာလတြင္ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဒုတိယႏွစ္ အကုန္တြင္ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ မူတည္၍ ရွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္မည္ဟု သိရသည္။