Home သတင္း ညႇိႏႈိင္္းေရးလမ္းစ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား

ညႇိႏႈိင္္းေရးလမ္းစ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား

1126

၂၀၁၅၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ ခန္႔အၾကာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ရက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (KUPC)က ကမကထျပဳ ကာ ကရင္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ကရင္ပါတီမ်ား လ်င္ျမန္စြာ သင္ခန္းစာယူကာ အားသစ္ေလာင္းမည့္ အစီအစဥ္အစဟု မွတ္ ယူႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ေလးႏွစ္အၾကာတြင္မူ ကရင္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အေျခအေနသာ ရွိေသးၿပီး ၫႇိႏႈိင္းေရးလမ္းစသည္လည္း ခပ္ေရးေရးသာရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၈ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ကရင္ပါတီမ်ား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကရင္ပါတီမ်ား ၫႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္မွ်အထိ ၫႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ကိုမူ မေတြ႔ရေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု သက္တမ္းအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကရင္ပါတီမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ မ႐ံႈး႐ံုတမယ္ တစ္ဦးသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏိုင္ရစံႏႈန္းကို မမွီေတာ့ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေငြ႔အသက္ကို အေျပာင္းအလဲလိုၾကၿပီး အင္အားႀကီး အတုိက္အခံ NLD ကို စုပံုမဲေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရဖဲြ႔ႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ NLD ထံ မဲေပးေတာ့ မည္ကို ရိပ္မိၿပီး ကရင္ပါတီမ်ားက က်န္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ မဲရရွိရန္ ကရင္ျပည္သူမ်ားကို စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလ်က္ မလုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ေပ။

၎အျပင္ ၂၀၁၅ တြင္ ကရင္ပါတီအခ်င္းခ်င္း မဲမသဲကြဲ၍ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ အမွတ္္ (၁)တို႔တြင္ ႏွစ္ေနရာ ႐ံႈးနိမ့္သြားျပန္သည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကရင္ပါတီ အခ်င္း ခ်င္း ေနရာမထပ္ေရး ႀကိဳတင္ ၫႇိႏႈိင္းထားႏုိင္ခဲ့ေသာ္ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကရင္ျပည္သူ မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္သည္ ျမင့္တက္လာၿပီး အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကို မဲေပးရန္ ခ်င့္ခ်ိန္လာေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကား သိေနရသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္း လႊတ္ေတာ္္အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အတြင္း မိမိတို႔ တုိင္း ရင္းသားအေရး အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ လုပ္ျပႏုိင္သည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

ကရင့္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အင္အားႀကီးပါတီ လက္ေအာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီ၏ ေပၚလစီအ တုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလို ကရင္ပါတီမ်ားကလည္း ကရင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အတြက္ မည္သည့္အင္အားႀကီးပါတီ၏ အစိုးရအဖဲြ႔ကိုမဆို အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္ရန္ ကရင္ေရး ရာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအေရး လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကရင္အမတ္မ်ားရွိရမည္ဟု ယူဆသည္။

လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ပါတီမ်ားက အာဏာရ NLD ပါတီႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ NLD ပါတီကလည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့မႈကို သင္ခန္းစာယူကာ ပါတီ အတြင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အတြက္ ကရင္ပါတီ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စုစည္းညီညႊတ္မႈ၊ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူတို႔၏ မဲျပားမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္မလင့္ေသးခင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သင့္ေပသည္။

ႏို္င္ငံ့အေရးအရာကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားဟူသည္ မိမိအက်ဳိးထက္ ပါတီအက်ဳိး၊ ပါတီအက်ဳိးထက္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုသာ ေရွ႕႐ႈရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လည္း မိမိပါတီအက်ိဳးထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ ေရွ႕႐ႈပါက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကရင္ပါတီအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းေရးလမ္းစ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလိုပါသည္။