Home သတင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

201

မတူကြဲျပားမႈမွ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ တန္းတူရည္တူရွိမႈကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအေရးကို ဦးလည္မသုန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သေရြ႕ ေအးခ်မ္းသာ ယာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ကာ တအူတံုဆင္း ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားစြာရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎အေရအတြက္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ ၎တို႔၏ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ ေရတြက္ထားသည္ဟု ယူဆရသည္။

ယင္းသို႔ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုသို႔ပင္ ခ်ည္းကပ္၀င္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ျဖစ္ သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူတကြ၊ အားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳေရး (Together for Peace, Security for All)”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖိုရမ္ က်င္းပခဲ့ရာ၌ အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံခ်က္ကို ရည္မွန္းကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ၎အျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈအား လံုး ရပ္တန္႔ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမို ပါ၀င္လာေရးတို႔ကို တိုက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း(NBF)၏ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္ သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ တကယ့္ အေျခအေနမွန္၊ သ႐ုပ္သကန္ကို ထင္ဟပ္ေစသည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ အဓိကအား ျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၏ မူလဘူတေနရင္းအရပ္တြင္ အျခားအရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာမႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအ တြက္ ၎အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတြင္းေန ျပည္သူမ်ား ရရွိ သင့္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

မိသားစုတစ္စု၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု၊ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု၊ ႏို္င္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀ၿပီး လူသားအ ခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစား၊ နားလည္၊ ယံုၾကည္၊ ယိုင္းပင္းမႈမ်ား ထြန္းကားမည္ဆိုပါက စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခဲယဥ္းမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားအေရး မေလးစားႏိုင္သေရြ႕၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏သမုိင္းမွန္ကို နားလည္ရန္ႀကိဳးစားၿပီး အသိအမွတ္ မျပဳႏုိင္သေရြ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ျဖစ္တည္လာသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူစိတ္လံုၿခံဳမႈကို စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ သတ္မွတ္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္အရ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပည္နယ္ေဒသ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံ့စည္း႐ိုးေနရာမ်ားသာျဖစ္၍ ယင္းတည္ေနရာ အေနအထားမွာ ႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္မ်ဥ္းလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ စကား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ လူမႈဘ၀မ်ားအျပင္ ၎လူမ်ဳိးအသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ခ်ီေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ရွိၾကသည္ကိုလည္း မသိက်ဳိး ကြ်န္ျပဳကာ ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေပ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ရွိေသာ လူသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အမ်ဳိး သားဂုဏ္သိကၡာရွိသင့္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ရွိစြာျဖင့္ တန္းတူရည္တူ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ရင္း မိမိျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ သာယာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။