Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာရမည့္ ေျမယာျပႆနာ

လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာရမည့္ ေျမယာျပႆနာ

1394

ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ ၁၁ရာစုမွ ၁၈ရာစုအလယ္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္အထိ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ၿပီး ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ဳိးစံု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သမုိင္းပညာရွင္မ်ားကမူ သက္ဦးစံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ေၾကာင့္ဟုပင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္း ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး ျပႆနာကို ျပပါဆိုလွ်င္ ေျမယာအေရးသည္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္ သည္။ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ စည္းလႊတ္ေဘာင္လႊတ္ ေျမသိမ္းယူခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ တပ္သိမ္း ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ျပန္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အလႊာစံု အေျခခံလူတန္းစားမ်ား စသည္ျဖင့္ ေဒသစံုတြင္ အသံစံုကို ေန႔တဓူဝ ၾကားေနရသည္။

၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကယားျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ကြန္ရက္က ဖက္ဒရယ္ပံုစံ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆီသို႔ အလွမ္းေဝးေနေသးသည့္ ႏုိင္ငံ၏ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီရင္ခံစာတစ္ ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အလားတူ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား (IDPs & Refugees) ေျမယာရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာထား ေၾကညာစာတမ္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးငါးခုက လူမႈအ ဖဲြ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမယာအေရး ေစာင့္ၾကည့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားက ေကအဲန္ယူ၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္တြင္ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၾကေသးသည္။

ယင္းတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ေျမယာအေရးမွာ ျပာဖံုးေနသည့္ မီးခဲပမာ တအံုအံုေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနသည္။ ေျမယာအေရး ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္ ၃၀ရက္တြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သလို လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ယင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့ျပန္ရာ ယင္းဥပေဒအရ ေျမယာဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဟု သတ္မွတ္ခံရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အမွန္စင္စင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ မည္မွ်အထိ ကိုက္ညီမႈရွိေနသည္ကို အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေက်းလက္ေဒသ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မိ႐ိုးဖလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေရွးဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေနရာေဒသ ကဲြျပားမႈအေပၚ မူတည္ကာ မိ႐ိုးဖလာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွာလည္း ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းဟု ဆိုရာတြင္လည္း ေခတ္၊စနစ္ အေျခအေနအရ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိေရာက္သည့္ အသိေပး၊ ပညာ ေပးမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဂဃနဏ နားလည္ ရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္မူကား လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ထားရွိေပးရန္လို သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ အဆင့္ဆင့္ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားက မိမိပိုင္ ေျမယာကို မွန္ကန္သည့္ နည္း လမ္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရးမွာ လက္ေတြ႔တြင္ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အလားတူ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္မ်ားကမူ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ စာခ်ဳပ္အေပၚ အေလးထားမႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒသည္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေျမယာက႑ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္မႈရွိေန သည္ဟု ေဝဖန္လိုက္သည္။

မည္သည့္အစိုးရမဆို ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ေျမယာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္း ေနထုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္အစံုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖ ရွင္းရာ၌ တေျပးညီ စံသတ္မွတ္ျခင္းထက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာေျမပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားကာ လက္ေတြ႔က်က် ခ်ည္းကပ္ေျဖရွင္းပါမွသာ လတ္တေလာတြင္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ခံ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာ အတန္အသင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။