Home သတင္း ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားေပၚ ထိခုိက္ေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိ

ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားေပၚ ထိခုိက္ေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိ

926

ဇူလုိင္ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ေနသည့္ ေျမယာ၊ သစ္ေတာဆုိင္ရာ ဥပ ေဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေကာ္သူးေလတစ္ခုလုံးဆုိင္ရာ ေက်းရြာလူထုပုိင္ ဘုံသစ္ေတာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ယမန္ေန႔ (ဇူလုိင္ ၃ ရက္)တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ပုိင္က်ဳံၿမဳိ႕နယ္၊ ပီးတခ ေက်းရြာတြင္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္မွ ၃ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေကာ္သူးေလတစ္ခုလုံးဆုိင္ရာ ေက်းရြာလူထုပုိင္ဘုံသစ္ေတာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဒသအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ထုိသုိ႔ ေတာင္း ဆုိ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေျပာခြင့္ရ ေနာ္ေနဆဲေဖာက“အစုိးရက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ဥပေဒေတြက က်မတုိ႔ ဌာေန တုိင္းရင္းသားကုိ ထိခုိက္ေစတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္စီးပြားေရးသမားေတြက ေနျပည္ေတာ္ ကုိသြားၿပီး စုိက္ခင္းစီမံကိန္းလုိဟာမ်ဳိး လုပ္ခြင့္ရဖုိ႔သြားေတာင္တဲ့အခါ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရက ဂ်ီပီအက္ (GPS) ေျမပုံ ေပၚမွာပဲၾကည့္ၿပီး ဒီေနရာက ေျမလြတ္ေျမလပ္ပဲဆုိၿပီး လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာက က်မတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ကုိင္စားေသာက္တဲ့ေနရာမ်ဳိးေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကုိေတာင္းဆုိတာပါ”ဟု ေကအုိင္စီ သုိ႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဌာေန တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညႇိႏိႈင္း ျခင္းမရွိဘဲ တဖက္သတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ကြ်န္းျပင္ ကာကြယ္ေတာ၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းသစ္ေတာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေန ျပည္သူ မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေနသည္ဟု လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆုိသည္။

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆုိအရ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား၊ အစုအဖြဲ႔ပုိင္သစ္ေတာမ်ားသာရွိၿပီး ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္မ်ားမရွိေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းဥပေဒအျပင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ နဲ႔ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္း အတည္ျပဳလုိက္သည္။

၎ျပဌာန္းသတ္မွတ္လုိက္သည့္ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမမတရားအသိမ္းခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည့္ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၾကသလုိ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး-KNU အေနျဖင့္လည္း ၎ဥပေဒမ်ားအေပၚ လက္မခံေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ ေျပာဆုိထားမႈမ်ားရွိ သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ျပဳစုထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေကအဲန္ယူခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ေတာ ၁၅၁ ခု ဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ဧရိယာ (၂၄၄,၅၉၈ ဒသမ ၀၃) ဧကရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာ ဥပေဒမ်ား၊ အႀကီးစား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ဌာေန လူထု တို႕၏ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ေက်းရြာလူထုပိုင္ဘံုသစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားမွာ ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းခံေနရေၾကာင္းလည္း ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ဆုိထားသည္။

သုံးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ၎ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေကအဲန္ယူ ခရုိင္ (၇)ခုအတြင္းရွိ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အသီးသီးမွ ေကအဲန္ယူသစ္ေတာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာပုိင္ ဘုံသစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းသည့္ ေဒသခံကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ အျခားေသာ ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ား၊ NGOအဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားစုစုေပါင္း ၂၄၄ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ တက္ေရာက္လာသူ ေဒသခံ ေက်းရြာပုိင္ ဘုံသစ္ေတာ ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ေစာ ေက်ာ္ကန္႔က “ဒီ ေက်းရြာပုိင္ဘုံသစ္ေတာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္၊ ဝါးေတြ ေပ်ာက္ကြယ္မွာစုိးလုိ႔ ဒီအ ေပၚမွာပဲ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကေန ေနာက္လာမဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြအထိ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရမဲ့ ေနရာျဖစ္ တဲ့အတြက္ က်တုိ႔အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ေနထုိင္ စားေသာက္ဖုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံကုိ ႀကံဳေတြ႔ရမွာအမွန္ပဲ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ ခ႐ုိင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေက်းရြာလူထုပုိင္ဘုံသစ္ေတာမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာလူထုပုိင္ ဘုံသစ္ေတာမ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ရယူသုံးစြဲျခင္းကုိ ၎တုိ႔ေဒသ အေျခ အေနႏွင့္ ကုိက္ညီသည္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္ရန္ ေလ့လာသင္ယူမႈျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာလူထုပုိင္ ဘုံသစ္ေတာဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရး ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လူမႈအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ေက်းရြာလူထုပုိင္ ဘုံသစ္ေတာဆုိင္ရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၈) ရပ္ကုိလည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။