Home ေဆာင္းပါး လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ “အကဲျဖတ္ခ်က္”

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ “အကဲျဖတ္ခ်က္”

1271

(ေမ ၃၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းခရီးမွာ ၁၀ စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ အေျခခံ က်သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနမွာမူ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆုတ္ယုတ္က် ဆင္းသြားသည္ဟု ေမ ၂ ရက္္ေန႔တြင္ ပဲန္ျမန္မာက ထုတ္ျပန္သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနကို ပဲန္ျမန္မာအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ေမလမွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း အကဲျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ အကဲျဖတ္ရာတြင္လည္း မီဒီယာနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္ကြန္ရက္၊ ျမန္မာ့သတင္းသိပၸံ၊ ရန္ကုန္သတင္းစာပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ တုိင္းရင္း သတင္းဌာနမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ဘီအဲန္အုိင္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဂ်ာနယ္လစ္အဖြဲ႔ စသည့္အဖဲြ႔မ်ား ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၊ အသံအဖြဲ႔၊ ျပည္ႀကီးခင္၊ Equality Myanmar၊ Myanmamr ICT for Development ၊ Free Expression Myanmar၊၊ Myanmar Media Lawyers’ Association စသည့္ မိတ္ဖက္ အဖဲြ႔စည္းမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အဖဲြ႔ ၁၈ဖဲြ႔က ပါဝင္ အကဲျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အကဲျဖတ္ရာတြင္ အၫႊန္းကိန္း ၆ခုသတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းတို႔မွာ ဥပေဒႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာအမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္၊ လံုၿခံဳေဘးကင္းျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ရွိျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ရမွတ္ ၁၀မွတ္ေပးထားၿပီး အၫႊန္းကိန္းေခါင္းစဥ္ ေျခာက္ခုအတြက္ စုစုေပါင္း ရမွတ္မွာ ၆၀ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ သီးျခားေမးခြန္း ၅ခုခြဲကာ ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ၀ မွ ၂မွတ္ထိ ေပးထားသည္။ ၀ မွတ္သည္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈကို ျပသည္။ ၁မွတ္မွာ အေျပာင္းအလဲမရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂မွတ္မွာမူ ထူးျခားတိုး တက္မႈကို ၫႊန္းျပသည္ဟု သတ္မွတ္ အမွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ပဲန္ျမန္မာက ေျပာသည္။

ပဲန္ျမန္မာ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ညိမ္းက “က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို ျပည္တြင္းက သတင္းသမားေတြ၊ သတင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ မီဒီယာေတြ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္တာက မွန္ကန္တဲ့ သံုးသတ္ခ်က္ကိုရမယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဆိုတာ ျပည္ပကေန ရတဲ့ သတင္းေတြကို အေျခခံၿပီးလုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ နည္းနည္း ကြဲလြဲပါတယ္။ ေနာက္သံုးသပ္ပံု၊ သံုးသပ္နည္း အညႊန္းကိန္းေတြလုပ္တာလည္း မတူတာေတြ႔ရပါတယ္။” ဟု ေမ ၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္းေစ်းလမ္းရွိ ပဲန္ျမန္မာ႐ံုး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ရွင္းလင္း ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ၀.၂မွတ္သာရရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိကာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္ ဥပေဒျပဳေရး အစီအစဥ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေစသည့္ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ဥပေဒအမ်ားအျပားကို တလြဲအသံုးခ်မႈမ်ား ရွိေန ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမီဒီယာ အမွီအခုိကင္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ အၫႊန္းကိန္းတြင္မူ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ေပၚေပါက္လာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈအပိုင္းတြင္ ၀.၅မွတ္ႏွင့္ မီဒီယာလိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈအပုိင္းတြင္မႈ ၀.၉မွတ္ ရရွိကာ စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၁.၄ ျဖစ္သည္။

“မ႑ိဳင္သံုးရပ္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းေပးဖို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီ ယာေတြက အမွီအခိုကင္းကင္း ရပ္တည္မွသာ သူ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳေထာက္ျပ၊ ေဝဖန္တာေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အမွီအခိုကင္းမွာ ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ မီဒီယာေတြြ အမွီအခို ကင္းကင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အစိုးရဘက္က လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြကို တတ္ႏုိင္သ ေလာက္လုပ္ေပးဖုိ႔ အႀကံျပဳလိုတယ္။”ဟု အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္အမွတ္ေပးခဲ့သူ ျမန္မာ့သတင္းသိပၸံမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ အစိုးရ သတင္း စာမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာကို ကန္႔သတ္ေပးၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အစိုးရဝါဒျဖန္႔ သတင္းစာႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာတို႔အၾကား မွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သလို အစိုး ရဝါဒျဖန္႔ သတင္းစာမ်ားကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ကာ ထုတ္ေဝမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားရန္လိုသည္ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

“ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ရပ္တည္တဲ့ မီဒီယာေတြဟာ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္တဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုး ရကို ေဝဖန္ဖို႔ ခက္လာတယ္။ ျပည္သူလူထု အမုန္းတရားနဲ႔ တေလွ်ာက္လံုးမုန္းခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ တံဆိပ္တပ္ခံရမွာကို ေၾကာက္လာတယ္။ အဲ့ဒါကလည္း ေစ်းကြက္မွာ ထိခိုက္မႈရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာေတြကို အသံ တိတ္ေစတယ္။”ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုသည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ လြတ္လပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်င္း အၫႊန္းကိန္းတြင္မူ အင္တာနက္ ဆင္းမ္ကဒ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္တြင္ ၀.၇မွတ္ႏွင့္ အမုန္းစကား၊ သတင္းအမွားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားကို တုိက္ဖ်က္သည့္အပုိင္းတြင္လည္း ၀.၇မွတ္ရ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၁.၄မွတ္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကဒ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ခုိင္းျခင္းႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံ အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္အလက္ ကို ေတာင္းခံမႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အကာအကြယ္မရျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ရွိေနသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ကာ အခ်ိဳးအစားမွ်တၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံညႊန္းႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒျဖင့္ အစားထိုုးသြားရန္ အကဲျဖတ္ခ်က္ တြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

၎အျပင္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ၀.၁မွတ္ရရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမႈ၊ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္းတို႔တြင္ ရမွတ္ မရရွိဘဲ ဆုတ္ယုတ္လ်က္ရွိသည္ဟု အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အမႈ ၃၆မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး လူ ၁၂၅ဦး တရားစြဲခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္ တရားစြဲ မႈ ၁၄မႈရွိကာ လူ ၃၃ဦး တရားစြဲခဲ့ ထားရသည္ဟု လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အသံအဖဲြ႔က ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆႏၵျပခြင့္ပိတ္ပင္တယ္။ အဲ့ဒါကို လည္း အခုထိ မ႐ုပ္သိမ္းေသးဘူး။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ဒီေနရာေတြမွာ ဆႏၵျပခြင့္တင္ေတာ့ မေပးတာေတြ႔ရတယ္။ တပ္မ ေတာ္ေထာက္ခံပြဲေတြ အျခားေသာ အစိုးရေထာက္ခံပဲြေတြဟာ ခြင့္မျပဳဘူးေျပာတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေနတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုပြဲေတြဆို ခြင့္မျပဳဘူး။ ဒါဟာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းကင္းနဲ႔ေပးေနတာ မဟုတ္တာကို ေတြ႔ေနရတယ္။”ဟု အသံအဖြဲ႔၏ သုေတသနမွဴး ကိုရဲေဝက ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္ အၫႊန္းကိန္း အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္မႈ စုစုေပါင္း ရမွ ၂.၉မွတ္ျဖင့္ အမွတ္ အမ်ားဆံုးရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၇တြင္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ယေန႔ထိ တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းခဲ့သည္ဟု သတင္း အခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သူ ထုိစဥ္က ဒုရဲမႉးဦးမိုးရန္ႏိုင္ကို ရဲစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ သည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု အကဲျဖတ္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာစံညႊန္းႏွင့္အညီ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္သာ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးပါက ႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်ိဳ႕ေပးႏုိင္လိမ့္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ပဲန္ျမန္မာအမႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)က ေျပာသည္။

လံုၿခံဳေဘးကင္းျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ရွိျခင္း အၫႊန္းကိန္း အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္မူ ရမွတ္ သုညသာရွိၿပီး ဆုတ္ယုတ္သည့္ သေဘာ ရွိေနသည္ဟု အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို သခင္စစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီက ဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့မႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္စာေပးပို႔မႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တာေမြအဝိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ အရပ္ဝတ္လူမိုက္မ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈ စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္သည့္သေဘာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အၫႊန္းကိန္း ၆ခုတြင္ ရမွတ္ ၆၀ ထိရွိေသာ္လည္း စုစုေပါင္း ရမွတ္မွာ ၆မွတ္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ၂၀၁၈၊ ေမလမွ ၂၀၁၉ ေမလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေနမွာ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟု အကဲ ျဖတ္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။ လူထုတင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထုအသံကို နားေထာင္ကာ ျပဳျပင္သင့္ သည္မ်ားကို အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ရန္လည္း ပဲန္ျမန္မာက တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအတြက္ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လုိပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာလည္း က်ေနာ္ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရ စီအဆင့္ကို ျမင့္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္အဆင့္ကို ျမႇင့္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ တို႔က အမွတ္အမ်ားႀကီးေပးခ်င္ပါတယ္။”ဟု ပဲန္ျမန္မာ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ညိမ္းက ဆိုသည္။