Home ေဆာင္းပါး “အေမြအႏွစ္” အေၾကာင္း

“အေမြအႏွစ္” အေၾကာင္း

1148

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္)

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “အေမြအႏွစ္” အေၾကာင္းကို ေရးပါရေစ။
အေမြနဲ႔ အႏွစ္ ဆုိတဲ့ စကားလံုးႏွစ္ခုကို စုေပါင္းထားတဲ့ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လံုးစီမွာလည္း သီးျခားစီ အဓိပၸာယ္ ရွိေနတာကို ျမန္မာအဘိဓာန္ထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဘိဓာန္ကေပးထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြက ဒီလိုပါ။

အေမြ၊ န – ၁။ မိဘ၊ ဘုိးဘြား စသည္ထံမွ ဆက္ခံရရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ၂။ [ဥပစာ] ဆက္ခံရရွိေသာ ပညာေရာဂါ စသည္။ — တဲ့။
အႏွစ္၊ န- ၁။ ပင္စည္အတြင္းရွိ မာေက်ာသည့္ အသား။ ၂။ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ စသည္၏ အကာရည္အတြင္း၌တည္ေနေသာအရာ။ ၃။ ေသးငယ္ေသာ အဖတ္မ်ားႏွင့္ေရာေနသည့္ အရည္ပ်စ္။ — တဲ့။
အေမြအႏွစ္၊ န – ေရႊေငြဥစၥာ စသည့္ အေမြ။ — တဲ့။

အဘိဓာန္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြက က်ေနာ္ေျပာခ်င္၊ က်ေနာ္ေရးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူး။ က်ယ္ျပန္႔လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့သေဘာ မပါသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဘိဓာန္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြကေန အေမြအႏွစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ်သေဘာ ၿခံဳငံုရယူႏုိင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ “ဘုိးဘြားမိဘမ်ားထံကေန ဆက္ခံရရွိတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပညာ၊ အဖုိးတန္တဲ့ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္း တစံုတရာနဲ႔ ေရာဂါ ဆုိတာေတြ ပါဝင္တယ္” ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အေမြအႏွစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိန္းဘရစ္ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ကေတာ့ အခုလို အနက္ေပးပါတယ္။

[Heritage – features belonging to the culture of a particular society, such as traditions, languages or buildings, which still exist from the past and which have a historical importance.]
ဒီဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္မွာ အတိတ္ကေန မ်က္ေမွာက္ ကာလတုိင္ တည္ရွိေနတဲ့ သမုိင္းဆုိင္ရာအေရးႀကီးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံေတြ၊ ဘာသာစကား၊ အေဆာက္အအံုေတြ ပါဝင္ ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳၿပီး ေယဘုယ်ျပဳၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေမြအႏွစ္ဆုိတာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈထဲမွာ ေရွးအစဥ္အဆက္ တည္ရွိလာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္တဲ့ မိသားစုတစ္စုကေန လူသား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္ခံရရွိမႈ အားလံုး ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

အေမြအႏွစ္ကို ဆက္ခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းျပန္ခြဲလို႔ရပါတယ္။ တစ္ခုက ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာဆက္ခံ မႈနဲ႔ လူမႈဆုိင္ရာ စုစည္းမႈဆုိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ဆက္ခံမႈကေတာ့ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ အသားအေရာင္နဲ႔ ေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈဆုိင္ရာ စုစည္းမႈကေတာ့ ဘာသာစကားနဲ႔ အျခားအသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ ပါဝင္ပါလိိမ့္မယ္။ အာဖရိကန္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို တရုတ္မိသားစုထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။ ဒီကေလးဟာ လူမည္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာၿပီး တ႐ုတ္စကားကို ေျပာေနပါလိမ့္မယ္။ သူ႔အသားအေရာင္ဟာ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ဆက္ခံမႈျဖစ္ၿပီး သူေျပာေနတဲ့ ဘာသာစကား ကေတာ့ လူမႈဆုိင္ရာ စုစည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တဆင့္ တုိးျမင္ႏုိင္တာက ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ဆက္ခံမႈေတြဟာ လူမႈဆုိင္ရာစုစည္းမႈနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ပါ။ ဇီဝေဗဒ ဆုိင္ရာ ဆက္ခံမႈကို ျငင္းပယ္လို႔ မရတဲ့အခ်က္ပါ။ သူ႔အသားအေရာင္နဲ႔ သူ႔သြင္ျပင္ကို ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ လူမႈစုစည္း မႈျဖစ္တဲ့ ဘာသာစကားတိ႔ု၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈတုိ႔ကိုေတာ့ သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီတစ္ခုကေန အျခားတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲခံ ယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အေမြအႏွစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာလာေနတာကေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္တဲ့ အေမြ အႏွစ္နဲ႔၊ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မျပႏုိင္တဲ့ ျဒပ္ရွိနဲ႔ ျဒပ္မဲ့ဆုိတဲ့ ခြဲျခားေျပာဆိုမႈပါပဲ။ ျဒပ္ရွိအေမြအႏွစ္ဆုိတာကေတာ့ ဒဂၤါးျပားတို႔ နံရံေဆးေရး၊ ပန္းခ်ီကား၊ တူရိယာပစၥည္းတို႔ကေန နန္းေတာ္၊ ဂူ၊ ေစတီ၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြအထိ ပါဝင္ပါတယ္။ ျဒပ္မဲ့ အေမြအႏွစ္ထဲမွာေတာ့ သီဆုိကဟန္ၾက သီဟကဟန္ေတြ၊ အဝတ္အစားအဆင္ဒီဇုိင္း အေပ်ာက္အမြမ္း ဆင္ယင္ျခယ္သဟန္ စတဲ့ အေရာင္ေတြ၊ ရနံ႔ေတြ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ အေမြအႏွစ္ဆိုတာ ပထဝီေဒသအရ၊ သမုိင္းျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအရ မတူညီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာပံု သမုိင္းေၾကာင္းကို ကုိယ္ပုိင္ဝိေသသလကၡဏာေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းအခ်င္းအ ရာေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။
ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈဟာ တစ္ေျပးညီ တိုးတက္လာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔အတူ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္ မဟုတ္ပါလား။ မာယာလူမ်ိဳးေတြ၊ ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြ ဘယ္လိုတိမ္ေကာ ပေပ်ာက္သြားသလဲဆုိတာ အခုထိ ပေဟဠိျဖစ္္ေနဆဲ မဟုတ္ပါလား။ အေျဖရွာေနၾကဆဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါ့ အျပင္ ဆက္ခံတိုးခ်ဲ႕ သင့္တဲ့၊ ေကာင္းတဲ့ အေမြအႏွစ္ရွိသလို၊ မဆက္ခံသင့္တဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြလည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းမွာ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတုိင္းရဲ႕ ျဒပ္ရွိ၊ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ စုစည္းရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆက္ခံတုိးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အေမြအႏွစ္လား၊ ျပတိုက္ထဲမွာထားၿပီး အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ထားရွိရမယ့္ အေမြ အႏွစ္လားဆိုၿပီး ခြဲျခားဖုိ႔လိုပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆုိတုိင္း အစစ္အေဆးမရွိ အားလံုးလက္ခံမယ္ (သုိ႔ မဟုတ္) အားလံုးဆန္႔က်င္မယ္ဆုိတဲ့ ဆုိတဲ့ သေဘာထားနဲ႔လုပ္ရပ္ဟာ မွန္ကန္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။

အၾကင္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ဟာ မ်က္ေမွာက္တည္ရွိေနတဲ့ ေခတ္ကာလ၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အျပန္အလွန္ သိနား လည္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရးနဲ႔ အတူတကြ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဟာမုိနီျဖစ္ေရး စတဲ့ လုိအပ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီ ဆီေလ်ာ္မယ္။ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ဆက္ခံ တိုးခ်ဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသင့္တဲ့ အေမြအႏွစ္လို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သမုိင္းျပတုိက္ထဲမွာ စနစ္တက် မွတ္တမ္း တင္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ – ယခုအခါ တိမ္ေကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေခါင္းျဖတ္ယစ္ပူေဇာ္တဲ့ဓေလ့၊ လည္ပင္း ေၾကးကြင္းစြပ္ဓေလ့၊ မ်က္ႏွာေဆး မင္ေၾကာင္ထုိးတဲ့ (ပါးရဲထိုး)ဓေလ့၊ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္မ်ားရဲ႕ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈ သမုိင္း မွတ္တမ္းေတြ စတာေတြဟာ ဆက္ခံတုိးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြေတာ့ လံုးဝ မဟုတ္ေတာ့ပါ။