Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1147

တိုင္းရင္းစာေပတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရး ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းပမာ ေဆာင္ရြက္သင့္

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္႐ိုးညႊန္း တမ္းဆိုင္ရာ ေရးဆြဲျပဳစုေရး လုပ္ငန္းတြင္ အားစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ ဖလွယ္မႈမ်ားအ ျပင္ ျပည္နယ္ေရးရာ ေလ့လာစရာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိုလည္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ အဆင့္ဆင့္ေသာ အတန္းတိုင္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ေဒသေပါင္းစံုမွ စာေပဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသည္။

အလားတူ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးက႑၊ ေရးဆြဲထားသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ခ်ျပရွင္းလင္းသည့္ က႑မ်ားကိုလည္း ကရင့္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ ေတြ႕ရွိလာရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီအပ္စပ္မႈ အပိုင္းကိုလည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္းကတည္းက တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးရန္ နီးစပ္ရာ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အနည္းငယ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး အရပ္သားအစိုးရတျဖစ္လည္း သမၼတႏွစ္ဦးျဖင့္ တာ၀န္ယူလာခဲ့သည့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရသက္တမ္းအထိ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွ၊ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္းရွိ စာသင္ခ်ိန္၌ စတင္သင္ ၾကားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိလာခဲ့ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၁) စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား နားခ်ိန္နည္းပါးျခင္း
၂) ေဒသအလိုက္ သင္ၾကားပို႔ခ်သူ အခက္အခဲႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ လံုေလာက္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္အားခ
၃) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း တစ္ေျပးညီ မျပဌာန္းႏိုင္ေသးျခင္း
၄) သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသူမ်ား၏ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြး တစ္ေျပးညီ မရွိေသးျခင္း
၅) ၿမိဳ႕ေက်ာင္းထက္ ရြာေက်ာင္းမ်ား၌သာ သင္ၾကားႏိုင္ေသးျခင္း
၆) သင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိသည့္ လုပ္အားခကို ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွသာ ခံစားရျခင္း
၇) ေစတနာ၊ အနစ္နာ၊ ၀ါသနာျဖင့္ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ရရွိေရး … စသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ လုပ္ငန္း ထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာရာတြင္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ေဒသႀကီးတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္စုသာ ေနထိုင္ေနၾကသည္မဟုတ္။ လူဦးေရပမာဏ အနည္းအမ်ားအလိုက္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း၏ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ျဖင့္ ဆက္ဆံ၊ ဆက္သြယ္၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကလည္း ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရမည့္ အခန္းက႑တခု ျဖစ္ေနသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္း ယိုင္းပင္းမႈျဖင့္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအ ဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေရး၏ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အဆင့္ စတင္ပါ၀င္ရေသာ အမ်ဳိးသားေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည္။

သာဓကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အပါအ၀င္ ဗမာ၊ မြန္၊ ပအို၀္း၊ သွ်မ္း စသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိသကဲ့သို႔ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္နယ္တြင္လည္း ပအို၀္း၊ သွ်မ္း၊ လားဟူ၊ ၀၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ဓႏု၊ အာခါ စသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားက ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ေဒသအသီးသီး၌ လူနည္းစု၏ ဘာသာစကား၊ စာေပကို လူမ်ားစုက ေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ လူမ်ားစု၏ ဘာသာစကား၊ စာေပကို လူနည္းစုကလည္း သင္ယူေလ့လာျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည္အထိ ဦးတည္ေမွ်ာ္မွန္းထားကာ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ႐ႈျမင္မိသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္လည္း ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ တိုင္းရင္းသားစာေပ ျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ယခုအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ပထမအဆင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။