Home သတင္း ဖာပြန္ေဒသရွိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္း

ဖာပြန္ေဒသရွိ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္း

783

ဧၿပီ ၈ရက္၊ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ကရင္ျပည္နယ္၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္ရွိ ဧကေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္္အတြက္ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊ နယ္ေျမခံ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္လူမႈအဖဲြ႔ အစည္းတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ၁၁ဦးပါ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

မူေၾတာ္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒ့ပူႏုိရြာ၌ ဧၿပီလ ၃ရက္မွ ၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၆စု၊ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ကရင္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း အစုအဖြဲ႔ ၃စုကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္၏ အေထြေထြညီလာခံတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁ဝ၆ဦးတုိ႔ က မဲေပးေရြးခ်ယ္စနစ္ျဖင့္ ၎ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါေကာ္မတီိဥကၠဌအျဖစ္ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္(KESAN) တာဝန္ခံ ေစာေပါလ္ စိန္ထြား၊ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ေကအဲန္ယူ မူေၾတာ္ခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိေစာဒီးေဂဂ်ဴနီယာ၊ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေစာကလုိထူး၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႉး ေနာ္ဘူးမူေဖာ၊ ေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေစာေဒးထူး၊ ေနာ္ပယ္ဝါး၊ ေစာထဲဒယ္၊ ေနာ္ကေညာေဖာ၊ ေစာေသာကလယ္၊ ေနာ္ဖလြယ္ဆယ္ႏွင့္ ေစာေရးဒါမူးတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁ဝ၆ဦးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကုိလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အတြက္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေရရွည္တည္တံ့ ေစသည့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ အေျခခံအ ေဆာက္အဦးႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရး၊ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရွင္သန္ေရး၊ ရန္ပုံေငြတုိးျမႇင့္ေရး၊ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခဲြေရး စသည့္က႑ ၉ခု ကုိ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ ၉ဖဲြ႔ကုိလည္း ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

သုံးရက္တာ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ဥယ်ာဥ္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမႈိက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာမီးကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္အတူ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု လည္း သိရသည္။

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းၿပီးေနာက္တြင္ ၎ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့စဥ္က အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ေျမခံ ေကအဲန္ယူတပ္ဖဲြ႔တုိ႔ၾကား စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ခဲ့ရ သည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ လုိက္လံကူညီရင္း ပစ္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ ေစာအုိမူးအား ေအာက္ေမ့သတိရသည့္အေနျဖင့္၂၀စကၠန္႔ အၾကာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေစာေပါလ္စိန္ထြားတုိ႔ကဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစာအုိမူး၏ဘဝအေၾကာင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။

ေစာအုိမူး၏ဇနီးျဖစ္သူ ေနာ္ေဖာသာက “ဘဝတစ္ခုလုံး ေပးအပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေစာအုိမူးရဲ႕ ဌာေနတုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမွာျဖစ္ၿပီး သူကုိယ္တုိင္ ျမင္ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေပမဲ့ တစ္ေန႔ေန႔မွာ ဒီဟာေတြၿပီးျပည့္စုံမွာျဖစ္တယ္။ သူ႔တာဝန္ကုိ သူလုပ္ခဲ့ၿပီ၊ ခုခ်ိန္မွာ က်မတုိ႔တာဝန္ကုိ က်မတုိ႔ ေက်ေအာင္လုပ္ရ မယ္။ က်မတုိ႔ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ အနာဂတ္သားသမီးေတြ လက္ထက္ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆုိထားသည္။

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ သံလြင္ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိ ၿပီး အက်ယ္အဝန္း (၁,၃၅၅,၅၈ဝ) ဧကရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္ရပ္ တည္ေရးႏွင့္ ဓေလ့႐ုိ္းရာ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရး စသည့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သုံးခ်က္ျဖင့္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အ ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စတင္လာခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ၎ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းအတည္ျပဳျခင္းကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခု က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊ ေကအဲန္ယူႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးက အစု ၃စုမွ ေရြးေကာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မဲေကာ္မရွင္မ်ား၊ တက္ ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၀၀ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အေထြေထြညီလာခံကုိ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။