Home ေဆာင္းပါး အမည္ခံ တန္းတူေရးမ်ိဳးေတာ့ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါ

အမည္ခံ တန္းတူေရးမ်ိဳးေတာ့ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါ

1152

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ရက္)

ယေန႔အထိ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ “ရာဇသတ္ႀကီး” (The PENAL CODE) အခန္း (၂) “အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား”၌ “လိင္၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ” တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလို ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။
– “လိင္”= ဝိဘတ္ႏွင့္တြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မတြဲသည္ျဖစ္ေစ “သူ” ဆုိသည့္ နာမ္စားကုိ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ သံုးစြဲ သည္။
– “ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ”= ေယာက်္ားဆုိသည္မွာ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူေယာက်္ားကို ဆုိလိုသည္။ မိန္းမ ဆုိသည္မွာ အသက္အရြယ္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ လူမိန္းမကို ဆုိလိုသည္။ — တဲ့။

ေဖာ္ျပပါ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအတုိင္းေျပာရရင္ အဂၤလိပ္ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအျမင္၌မူ “လိင္၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ”တုိ႔ ကို မခြဲျခားဘဲ တစ္တန္းထဲထားတဲ့အခ်က္ကို ပကတိအတုိင္းျမင္ရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဤသည္မွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ သမားက သူကၽြန္ျပဳထားရာ ကုိလိုနီနယ္ပယ္ရွိ အက်ိဳးစီးပြားအရပ္ရပ္ကို ထိပါးလာရင္ မည္သူ႔ကိုမွ် ခ်မ္းသာေပးမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ “ရာဇသတ္ႀကီး” (The PENAL CODE) ဟာ ၁၈၆၁ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ရက္မွာ စတင္အာဏာတည္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံမွာေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ (အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ – အစားထိုး – ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း) ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ေမလမွာ ထုိ “ရာဇသတ္ႀကီး” ၁၅၈ႏွစ္ပင္ ျပည့္ပါေတာ့မယ္။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက သူကၽြန္ျပဳထားရာ ကုိလိုနီနယ္ပယ္ရွိ အက်ိဳးစီးပြားအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးနဲ႔ ထိပါးလာတာ မွန္သမွ်ကို ႏွိပ္ကြပ္ေရးဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ထုိ“ရာဇသတ္ႀကီး”ကို ျမန္မာအုပ္စိုးသူ အစိုးရအဆက္ဆက္က လည္း ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ ဆက္ခံက်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ “ကိုလိုနီအေမြဆိုး၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္၊ ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ုိး” စသျဖင့္ အာေပါင္ အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ သူတုိ႔ေျပာေနတာေတြ ဆက္စပ္ၾကည့္လိုက္ သူတုိ႔အေျပာနဲ႔ သူတုိ႔လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္ေတြ ဟာ ေရွ႕ေနာက္မညီ ရယ္စရာပင္ ေကာင္းေနပါေတာ့တယ္။

ႏွိပ္ကြပ္ေရးအျမင္၌ “လိင္၊ က်ား၊ မ” မခြဲျခားေသာ္လည္း အျခားေသာက႑မ်ား၌မူ ခြဲျခားက်င့္သံုးမႈေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနဆဲျဖစ္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး အပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံဆုိးမ်ား၊ အစြဲအလန္းေဟာင္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအစဥ္အလာဓေလ့ဆုိးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကုိယ္၌က မပယ္ရွားအပ္ေသာ မိ႐ိုးဖလာသ ဖြယ္ လက္ခံေနၾကဆဲျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အထင္အရွားဆံုးအစြဲမွာ “ေယာက္်ားက မိန္းမထက္ ျမင့္ျမတ္တယ္” ဆုိေသာ အစဥ္အလာ အစြဲအလန္းဆုိးပင္။ ထိုအစြဲအလန္းဆုိးဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံဆုိတဲ့ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုရဲ႕ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို ရစ္ပတ္ တုတ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။

ဟုိးတေလာက ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာသတင္းေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး မဝင္ရ တားျမစ္ထားတဲ့ အိႏၵိယက ဘာသာေရးဝတ္ေက်ာင္း တစ္ခုထဲ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဝင္ေရာက္သြားတဲ့ သတင္း၊ နီေပါမွာ ဓမၼတာလာေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အိမ္ျပင္မွာ ထြက္ေနရတဲ့ အစဥ္အလာ ဓေလ့ဆုိးအရ အိမ္ျပင္ထြက္ေနရင္း မီးခုိးမႊန္ကာ ေသဆံုးသြားရတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားလိုက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ မဝင္ရ – မသြားအပ္လို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားတဲ့ ေနရာေတြရွိေနတာကို အားလံုးအသိပင္ မဟုတ္ပါလား။ ယင္းသုိ႔ေသာ တားျမစ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လိင္နဲ႔က်ားမတန္းတူေရး အလြန္ထက္သန္စြာေျပာေသာ အမ်ဳိးသမီးတခ်ိဳ႕ပင္ အလိုလို ကုိယ္ရွိန္သပ္သြားၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဤအခ်က္ကုိေဖာ္ျပခ်င္တာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစဥ္အလာ အစြဲအလန္းေဟာင္းရဲ႕ အရိပ္မဲထုထည္ဟာ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

တကယ့္လက္ေတြ႔ ဘဝနယ္ပယ္ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အႏုပညာနယ္ပယ္ေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေနအထား ဟာ က်န္နယ္ပယ္ေတြထက္ အေရအတြက္အရ ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူလာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာမေတြဟာ ထင္ရွားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ တုိးမ်ားလာေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၄၈ – “မည္သည့္ႏုိ္င္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ ရာထူး ဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ”

ပုဒ္မ ၃၅၂မွာ “မည္သည့္ႏုိ္င္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အေၾကာင္း ျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈ မျပဳရ”လုိ႔ ဆိုထားေသာ္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိမိတို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ပါတီဝင္အျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္အေရြးခံေစျခင္းရွိပါသလား။ ဒါဟာ ဘယ္လိုပဲ အေၾကာင္း ျပေနပါေစ ရွက္လိလိ ခြဲျခားထားတဲ့ ကိစၥႀကီးပါ။

“အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ”ဟာ ပုဒ္မ ၃၆၂အရ “ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနေသာ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ အသိ အမွတ္ျပဳ”ထားတဲ့ ဘာသာသာသနာတစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။ အခုေတာ့ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး အျခားဘာသာ သာသနာကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ထိပါးေစာ္ကားေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ထိေရာက္ ပီျပင္စြာ အေရးယူျခင္း မျပဳႏုိင္ေသးတာကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႔ေနရပါတယ္။

“တန္းတူေရး”ကို လက္ေတြ႔ေျပာဆိုက်င့္သံုးတဲ့အခါ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ တန္းတူေရးမ်ိဳး၊ အမည္ခံ တန္းတူေရးမ်ိဳးေတာ့ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ လိမ္ညာလွည့္စားမႈသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္ႏုိ္င္ငံသားကိုမွ် “လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ သာသနာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲျခားဘဲ” လုပ္ငန္း တူရင္ လုပ္ခလစာ အခြင့္အလမ္း တူညီရမယ္ဆုိတဲ့ မူအတုိင္း အားလံုး အခြင့္အလမ္းနဲ႔ အဆင့္အတန္းဟာ တန္းတူရည္တူရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

“လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး” စသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားေန တာကို ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ေလဟန္ မသိဟန္ေဆာင္ေနတာ၊ လ်စ္လ်ဴရႈေနတာဟာ မိုက္မဲသိမ္ဖ်င္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို သြယ္ဝုိက္ အားေပးသလိုျဖစ္ေနၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ဟာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္တဲ့၊ တာဝန္ဝတၱရားပ်က္ကြက္တဲ့၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မေတာ္မတရားမႈကို သင္ လ်စ္လ်ဴရႈေနရင္ အဲဒီ မေတာ္မတရားမႈဟာ မနက္ဖန္မနက္မွာ သင့္အိမ္တံခါးကို လာၿပီး ခ်ိဳးဖ်က္ေတာ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တန္းတူေရးကို တကယ္တမ္း ရပ္တည္ကုိင္စြဲထားသူမွန္ရင္ ဒီလို မေတာ္မတရားမႈေတြကို ျပတ္သားတည္ၾကည္စြာ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္သြားဖို႔ က်င့္ဝတ္အရ၊ တာဝန္အရ၊ ဥပေဒ အရ သင့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအ တိုင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဒါဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈပင္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္မဟုတ္ပါလား။ အျခားတဖက္မွာလည္း မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာ၊ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ မွန္သမွ်ကိုလည္း တာဝန္အရ တုိက္ဖ်က္ၾကရမယ္ မဟုတ္ပါလား။