Home သတင္း မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားကို သတၱိရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ KWO တုုိက္တြန္း

မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားကို သတၱိရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ KWO တုုိက္တြန္း

500

မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ခုုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ သတၱိရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိရန္ ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ၁ဝ၈ ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုုံး-KWO က သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ကာ တုုိက္တြန္းေျပာဆုုိလုုိက္သည္။

KWO တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး – ၁ ေနာ္တာမလာေစာက “က်မတုုိ႔ေတြ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုုကိုု လုုိလားတယ္ဆုုိရင္ ဒီလုုိပဲ ေနလုုိ႔မရဘူး။ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာဖုုိ႔အတြက္ က်မတုုိ႔ တစ္ခုုခုုကိုု လုုပ္ရမယ္။ တစ္ခုုခုုကိုု လုုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္လည္း ရဲရင့္ တဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိဖုုိ႔လုုိအပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထုုတ္ေဖာ္ရဲတဲ့ သတၱိရွိဖုုိ႔လုုိတယ္။ ေဖာ္ထုုတ္ရဲတဲ့သတၱိမရွိဘူးဆုုိရင္ အျပစ္က်ဴး လြန္တဲ့သူေတြက အျပစ္ေပးခံရျခင္းက ကင္းလႊတ္လိမ့္မယ္။ ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးဘက္ကလည္း တရားမွ်တမႈဆုုိတာ မရရွိၾက ဘူး။”ဟုု ေကအုုိင္စီသုုိ႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ခံစားေနရသူမ်ား ၏ ရဲ၀ံ့စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားမရွိဘဲ ျပစ္ဒဏ္မွကင္း လြတ္ေနသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာတိုင္းတြင္ ရဲ၀ံ့စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးပါလွသည္ဟုုလည္း KWO က ေျပာသည္။

KWO ၏ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား ကို က်ဴးလြန္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးေနေသာ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္ေရးကို အားေပးေထာက္ခံသလုုိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႀကီးမားေသာ အာဏာလႊမ္းမိုးမွႈခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေၾကာက္စိတ္မ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းရွင္သန္ ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကာက္စိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ညီမွ်စြာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုရဲသည့္ သတၱိရွိရမည္ျဖစ္သည္ဟုုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကိုု KWO မွဦးေဆာင္ၿပီး “သတိၱရွိစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းအဆံုးသတ္ေရး” ေဆာင္ပုုဒ္ျဖင့္ ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကရာ နယ္စပ္ရွိ ကရင္လူထုုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမွ ကိုုယ္စားလွယ္ ၁ဝ၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပုုံ၊ KWO၏ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္ကုုိ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ တရားမွ်တမႈအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု လည္း ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔(KHRG)မွ ေဝမွ်ဖလွယ္ေပးျခင္းတုုိ႔ကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

KHRG Program ဒါ႐ုုိက္တာ ေနာ္ထူးထူးက “အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈက အခုုထိ ရွိေနတုုန္းပါပဲ။ သူတုုိ႔ေတြအတြက္ ကာကြယ္ေပးႏုုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးက အတိအက် မရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတုုိ႔ႏုုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ရင္ဆုုိင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရတဲ့ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ အခုုထိ ဆက္ရွိေနတုုန္းပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ က်မတက္ ေရာက္လာတာက အမ်ဳိးသမီး အတြက္ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကိုု ေျပာျပခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟုု ေျပာသည္။

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔(International Women Day) ကိုု ၁၉ဝ၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အလုပ္ခ်ိန္မ်ား ေလွ်ာ့ေပးေရး၊ လစာတိုးေပးေရးႏွင့္ မဲေပးခြင့္ရရွိရန္အ တြက္ဆႏၵျပေတာင္းဆုုိသည့္ေန႔ကိုု အစဲြျပဳ၍ သတ္မွတ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္း မီွ ရရွိႏိုင္ေစေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္း လြတ္ေနျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္ေရး”ျဖစ္ၿပီး ႏုိုင္ငံတကာေဆာင္ပုဒ္မွာ “လူမႈဘ၀လွပဖို႔ ဟန္ခ်က္ ညီညီလုပ္ေဆာင္စို႔”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၁ဝ၈ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသလုုိ KWO ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုုံးက ဦးေဆာင္၍ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုုံး၏ ခ႐ုုိင္ ၇ခုုအျပင္ ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရသည္။