Home သတင္း တရားမဝင္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အဆုံးသတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ EU တုိက္တြန္း

တရားမဝင္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အဆုံးသတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ EU တုိက္တြန္း

1166

မတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုုိင္ဆူး

ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အဆုံးသတ္ရန္ ယမန္ေန႔(မတ္လ ၃ရက္)တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢ-EUက ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ကာ တုုိက္တြန္းလုုိက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အီးယူ သံတမန္အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ၎သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ား အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္အစိတ္အ ပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းခ်မႈအား တားဆီးျခင္းကို ျမန္မာအစိုးရက အေစာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္ဟု ဆုိထားသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအား တားျမစ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ တရားမဝင္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားကို ကိုင္ တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကုိလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာ႐ိုင္း တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကို လံုးဝ သီးမခံေၾကာင္း သတင္းစကားကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အီးယူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီးယူ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ရိွေနသည့္ သံုးစြဲသူ ၀ယ္လိုအား မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက ေတာ႐ိုင္း တိရိစၦာန္ တရားမဝင္ တ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆက္လက္ရိွေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သလို ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဂိုဏ္းမ်ား၏ အိတ္္ေထာင္(အိတ္ကပ္)မ်ားကိုလည္း ဤေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈက ဆက္လက္ ျဖည့္တင္းေပးေနမည္ဟုု ေထာက္ျပ ေျပာဆုုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္း သိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အားျဖည့္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု အီးယူကဆုိထားၿပီး ၎အေပၚ ျမန္မာအစိုးရအား ဥေရာပသမဂၢ သံတမန္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးလိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၎ထုုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ရွားမႈကြန္ယက္ (KESAN)၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေစာေပါလ္စိန္ထြာက “အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဖုိ႔လုိတယ္။ ဆုိလုိတာက အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းေတြကုိေျပာဆုိသလုိ စိန္ေခၚခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း ေထာက္ျပသင့္ တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ားကုိ အသိအ မွတ္ျပဳမႈမရွိလွ်င္ အစုိးရ၏ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ျဖစ္ေပၚလာမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေစာေပါလ္စိန္ထြားက ျဖည့္စြက္ေျပာဆုုိသည္။

ေတာ႐ိုင္း တိရိစၦာန္ ကာကြယ္ေရးေတာထိန္း ကင္းလွည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ တိုးျမႇွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ဆင္သားေရခြာထုတ္ယူျခင္း အေရးအခင္းမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား သာမက သင္းေခြခ်ပ္၊ က်ား၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ားကဲ့သို႔ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးေနသည့္ သတၱဝါမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ုန္းကန္ အားထုတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု အီးယူက ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ပြဲတြင္ ယခင္ မ်ဳိးသုဥ္းအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေဒသရင္း ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိ ]တ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ကုိ ကမၻာ့ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားေန႔အျဖစ္ မတ္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အဆုိျပဳခ်က္အေပၚ ေၾကညာရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။