Home ေဆာင္းပါး အႏွစ္သာရကို ထိထိမိမိ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဖုိ႔ပဲ

အႏွစ္သာရကို ထိထိမိမိ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဖုိ႔ပဲ

754

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သံုးရပ္အနက္ တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”ဟာ ယခုအခါမွာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း ျဖစ္လာပါၿပီ။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကို တဆင့္ခ်င္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္လာရာမွာ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္သားေတြ႔ရွိရပါတယ္။

(၁) ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္ေန႔မွာ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ျပင္ ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တုိက္တြန္း ေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိကို တင္သြင္းျခင္း။ ထုိအေရးႀကီးအဆိုကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

(၂) ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ရက္ေန႔မွာ ၄၅ဦးပါဝင္တဲ့ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ျမင္သာတဲ့ ထူးျခားခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ အဆင့္တုိင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ကာခ်ဳပ္၏ နာခံေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ဗုိလ္မ်ားအစုရဲ႕ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈေတြနဲ႔ ဆက္တုိက္ ႀကံဳလာေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ခြဲမ်ား ျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ အျခားအဆြယ္အပြား ပါတီမ်ားကလည္း စစ္ဗိုလ္မ်ားနဲ႔ ႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္ ဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။

ထုိသုိ႔ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးအဆုိသည္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပး အပ္ေရးသည္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ခံ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း ျဖစ္သြားပါၿပီ။

ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ တာဝန္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သက္တမ္းတုိ႔ကို သတ္မွတ္ အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ (၄၅)ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဟာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ေန႔မတုိင္မီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပရမယ္လုိ႔လည္း သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုတင္ျပလာမယ့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုေပၚကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးတဲ့အခါမွသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပဳစုၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္တင္သြင္းႏုိင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အဲဒီအဆင့္ကို လံုးဝ မေရာက္ေသးပါဘူး။ အဲဒီအဆင့္ကိုေရာက္မွသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅ တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မေတြမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီအဖို႔ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၅မွာပါတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း”ဆိုတာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအဖို႔ ဘာမွ မခက္ခဲပါဘူး။

အဲဒီဆင့္ကိုမေရာက္ခင္ ပဏာမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အေရးႀကီးအဆုိတင္ျပျခင္း၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒထဲက ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခန္းစဥ္အလုိက္ ပုဒ္မေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ စုစည္းျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဒီမွာတင္ပဲ ကန္႔ကြက္မႈမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳလာၾကားလာရတာပါ။ ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက မဲအင္အားအေနအထားအရ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္ဗိုလ္အစုဟာ အဓိက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့ အစုျဖစ္ေနပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အဆြယ္ အပြားေတြဟာ ဘာကိုမွ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိပါဘူး။

ဒီေတာ့ စစ္ဗိုလ္အစုနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဆြယ္အပြားေတြဟာ ဒီကန္႔ကြက္မႈကို အတူတကြ ဆန္႔က်င္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္အထိေတာ့ လုပ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အင္အားသူတုိ႔မွာ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)မွာ စုစည္း ေရတြက္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၈)ခန္းထဲ စုစုေပါင္း ပုဒ္မ (၉၅)ခုနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၇၅ရာႏႈန္းရရွိထားလည္း ထိုပုဒ္မေတြကို ဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ္။

ဒီပုဒ္မေတြ (စုစုေပါင္း ၉၅ခုရွိပါတယ္) ျပင္ဆင္လိုတယ္ဆုိရင္ “ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္”လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အခုလည္း အဆာဟိရွင္ဘြန္း (The Asahi Shimbun) သတင္းစာနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းမွာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “ဒီေနရာမွာ သတိထားရမွာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥ ပေဒအႏွစ္သာရကို မထိခိုက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္”လို႔ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပဲ ေျပာထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္ဒီလိုအေနအထားမွာ ဒီေမးျမန္းခန္းဟာ တိုက္ဆုိင္မႈသက္သက္ ဟုတ္ဟန္ မတူပါဘူး။ တမင္ ခ်ိန္ကိုိက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲက တစ္ခုလို႔ပဲျမင္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖရာမွာလည္း “လက္ရွိ ဒီအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားတာဟာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ယူဆတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုေတာ့ မူဝါဒတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဆုပ္ကုိင္ထားပါတယ္ဆုိတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုပါတယ္” ေျဖထားတာကို သတိျပဳမိၾကမွာပါ။

ဒီေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း၊ သမၼတေဟာင္း ဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာၾကားတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ႕မတ္တပ္ရပ္ ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ “၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”ဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ ႀကီးမားတဲ့ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္မႈေတြ၊ ကန္႔လန္႔တုိက္ မႈေတြ၊ ကပ်က္ ယပ်က္လုပ္မႈေတြ တသီတတန္းႀကီးနဲ႔ ႀကံဳရမယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မထင္ မွတ္တဲ့ေနရာက ေပၚထြက္လာႏုိင္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးတဲ့ ဗရုတ္ဗရက္ျဖစ္မႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း သတိႀကီး ႀကီးထားရမွာျဖစ္သလို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတုိ႔၊ စစ္တပ္ခ်စ္သူ စတဲ့ လက္ေဝခံ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းမ်ားရဲ႕ စင္ထိုး/ စီတန္းလွည့္လည္ တဲ့ ကန္႔ကြက္မႈေတြ၊ ရန္စေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကိုလည္း မလြဲမေသြႀကံဳရမွာပါ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ဆုိတာဟာ အႏွစ္သာရကို ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ဆႏၵကို စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး(ကာခ်ဳပ္)က စိတ္ႀကိဳက္ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ကို မုခ် ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔ ဆႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားသူေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆုိတဲ့ အႏွစ္သာကို အေျခခံဥပေဒထဲကို တိတိက်က် ထည့္သြင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးရဲ႕ အဓိကဦးတည္ခ်က္ဟာ အႏွစ္သာရကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပစ္ရမွာပါ။ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ ထာဝ စဥ္ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးထားႏုိင္တဲ့ အႏွစ္သာရကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ထုတ္ပစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အႏွစ္သာ ရ၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အႏွစ္သာရကို ထည့္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အႏွစ္သာရကို ေျပာင္းလဲပစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတိတ္ – ပစၥဳပၸန္ – အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ဝိဉာဥ္ကို ႏႈတ္ပယ္ပစ္ၿပီး စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဝိဉာဥ္ကို ထည့္သြင္းေပးေရးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)အတုိင္းသာ သြားရ မယ္ဆုိရင္ အႏွစ္သာရကို ျပင္ဆင္တဲ့၊ ေျပာင္းလဲတဲ့ တကယ့္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး ဘယ္လိုမွ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လြန္းတဲ့ စစ္အုပ္စုကို မိတ္ကပ္လိမ္း အလွျခယ္ေပးသလိုသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရး သမားေတြ သိရွိနားလည္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခန္း ၁၂ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတုိင္း ျပင္ဆင္မရရင္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ ဆုိတာကိုလည္း အားလံုးျပင္ဆင္ထားရလိမ့္မယ္။

ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အႏွစ္သာရကို မထိနဲ႔လုိ႔ ေျပာေနတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အတူ တကယ္ပဲ ခ်ီတက္မယ္ဆုိရင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အႏွစ္သာရကို ထိထိမိမိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပစ္ရလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥဟာ တခ်ိဳ႕ေျပာေနသလို အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္းမဟုတ္ဘူး။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရ ဗိုလ္က်အႏုိင္က်င့္မႈျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငံု႔ခံေနလို႔ မရဘူး။ ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦးဝင္းတင္ၾသဝါဒနဲ႔အညီ ႐ုန္းကန္ ၾကရလိမ့္မယ္။ တြန္းလွန္ၾကရလိမ့္မယ္။ အႏွစ္သာရကို ထိထိမိမိျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ တကယ္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးၿပီး အစားထုိးဖို႔ပါပဲ။