Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1412

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔မွသည္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆီသို႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔သည္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ KNDO ဌာနခ်ဳပ္ကို ဖဆပလ အစိုးရက လာေရာက္တုိက္ခိုက္ရာမွ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစျပဳ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ၂၀ရာစုအလယ္ပုိင္းမွ ယခု ၂၁ရာစုအဦးကာလသို႔ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္အထိ ခရီးဆက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

“ေတာ္လွန္ေရး”ဟု ဆိုလ်င္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈေၾကာင့္ အဆိုးျမင္မ်ားႏွင့္သာ ယဥ္ပါးခဲ့ေသာ ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ အႏႈတ္ လကၡဏာေဆာင္သည့္ စကားလံုးဟု ထင္ျမင္မိလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ လူ႔သမိုင္းအစကတည္းကပင္ အသြင္မ်ဳိးစံုေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာဦးအစက လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္သာ ယာေရးအတြက္ ေခတ္အလိုက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအစျပဳခဲ့သည္ အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစံု ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္ တန္းတူအခြင့္ အေရး ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံ ျဖစ္မလာဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ သီးျခားခြဲထြက္ေရး မဟုတ္သလို တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္က် စိုးမိုး ေရးလည္း မဟုတ္။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိေရး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတို႔အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ မိမိတို႔ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို မလႊဲမေရွာင္သာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မူလျပႆနာ ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးမေျပလည္မႈကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာရန္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ကာ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ခႏၶာ ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရမည္ျဖစ္သလို ယေန႔ထက္တုိင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဆက္ႏုိင္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွ အားေပး ကူညီခဲ့သည္ မ်ဳိးခ်စ္ကရင္ျပည္သူမ်ားကိုလည္း အလားတူ ထိုက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ယခုလို ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္၍ပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ယခုထက္ထိတုိင္ မေရာက္ရွိေသးသည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေမြးရာပါ တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးမဆို ကိုယ္တုိင္ေတာ္လွန္ေရး မဆင္ႏႊဲဘဲ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကို ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သမုိင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးကို ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ကရင္ျပည္သူ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ လွမ္းခ်ီရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။