Home သတင္း အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒသည္ ျပည္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္သင့္ေစဟု KNU ေထာက္ျပ

အစိုးရ၏ ေျမယာဥပေဒသည္ ျပည္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္သင့္ေစဟု KNU ေထာက္ျပ

782

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္သည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒအပါအဝင္ အျခားေသာ ေျမယာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္သင့္ေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရွိသည္ဟု ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ေတာင္ငူ ခ႐ုိင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေကအဲန္ယူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

KNU ေတာင္ငူခ႐ိုင္ဥကၠဌ ပဒိုေစာအယ္ဝါးက “သူတို႔(အစုိးရ)ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ေျပာကတည္းက အဲဒီအသံုး အႏွႈန္းကို စၿပီးဒုကၡေပးၿပီ၊ တိုင္းရင္းသား အေျခအေနကို လက္ေတြ႔မဆင္းၾကည့္ဘဲ စာရြက္ေပၚမွာ အမိန္႔ တစ္ခုအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ၿပီး လိုက္နာရမယ္ဆိုေတာ့ ေဒသခံျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပ ႏိုင္ဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားသည္ KNU၏ ေျမယာမူဝါဒ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမွႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ပဋိပကၡအသြင္သို႔ ဦး တည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သတိႀကီးစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္းလည္း KNU ေတာင္ငူခ႐ုိင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒအတည္မျပဳခင္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမထဲသို႔ဆင္း၍ ရြာသားျဖစ္ေစ၊ ေဒသတာဝန္ရွိသူျဖစ္ေစ၊ အရင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေျမလြတ္မွန္မမွန္ လက္ေတြ႔က်က်ကြင္းဆင္းကာ အျပန္ အလွန္ ေမးျမန္းယူ၍သံုးသပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာအယ္ဝါးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

၎ဥပေဒကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွ ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး ၆ လအတြင္း ယင္းေျမေပၚရွိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ထံ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲဗဟိုေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိလာသည့္ ယင္းဥပေဒအရ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိပါက ယင္းေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သိမ္းယူျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

KNU- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွလည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ထိစပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္း သံုးစြဲမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေျမယာျပ ႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။

KNU ေတာင္ငူခ႐ိုင္၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္လည္း အစိုးရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္အေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳသည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ သတ္မွတ္မွႈႏွင့္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ ေျမအတြင္း အစိုးရလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မွႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

အစုိးရတပ္မေတာ္က ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးအား အေၾကာင္းျပဳကာ KNUနယ္ေျမအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံ လူထုအက်ဳိးထက္ အစုိးရ၏ နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အဆုိပါ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို ညီလာခံမွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သံုးရက္တာ က်င္းပသည့္ KNU ေတာင္ငူခ႐ိုင္၏ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ ခ႐ိုင္ဥကၠဌအျဖစ္ ပဒိုေစာ အယ္ဝါး၊ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာဒဲဖိုး၊ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာေသာတူထူး တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာကလယ္ေကာ္တို႔ႏွင့္ ခ႐ိုင္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ၃၁ဦး၊ ခ႐ိုင္အလုပ္အမွႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ၉ ဦးတို႔ကို KNU ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည္ဟုလည္း သိရသည္။