Home ေဆာင္းပါး ပါ၀ါ (သို႔မဟုတ္) အင္အား

ပါ၀ါ (သို႔မဟုတ္) အင္အား

1277

မန္းမင္းရဲေထြး

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၈

အင္အား (ပါ၀ါ)သည္ စည္းလုံးညီၫြတ္ျခင္းမွ လာသည္။ (Unity to the Victory)။ စည္းလုံးညီၫြတ္ျခင္းသည္ တူညီ ေသာ လားရာမွ အစျပဳသည္။ “လူတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ၾကသည္” ဟူေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ တူညီေသာလားရာ ျဖစ္ သည္။ တူညီေသာ လားရာကို ေ႐ွ႕႐ႈရာတြင္လည္း တူညီေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ တူညီေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ႐ွိရေပမည္။ လားရာတူေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ့ဲေသာ အေျခခံစည္မ်ဥ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈ ပ်က္ျပားႏိုင္ သည္။ အင္အား (ပါ၀ါ) သည္ ယုတ္ေလ်ာ့မည္။ အင္အား ပါ၀ါ ေလ်ာ့က်သြားသည္ႏွင့္ တစ္ဖက္ရန္သူ၏ အႏိုင္ယူမႈကို ခံရေပ မည္။
လူအုပ္စုမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားစည္းလုံးလွ်င္ အင္အား႐ွိသည္ဟု ေယဘုယ် ထင္မွတ္ယူဆခ့ဲၾက သည္။ “စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ပင္႐ွိခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပါ၀ါအင္အား၏ အစြမ္းသည္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကမၻာတြင္ အေရးပါ အရာေရာက္လ်က္႐ွိေပသည္။ အီရတ္စစ္ပြဲ လိပ္ခဲတည္း လည္း ျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္တြင္ “ပါ၀ါဘာလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖထုတ္ရန္အတြက္ “နယူးစ္၀ိခ္” (News Week) မဂၢဇင္းႀကီးက “ပါ၀ါဂိမ္း”တစ္ခု ေဖၚထုတ္ခ့ဲသည္။ ပါ၀ါကဏၭႀကီး (၇)ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ပါ၀ါကဏၭႀကီး (၇)ခုမႇာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(၁) စစ္အင္အား (Military Power)
စစ္အင္အားကို ေအာက္ပါ က႑ငယ္သုံးရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁။ စစ္အသုံးစရိတ္
၂။ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး အေရအတြက္
၃။ လက္နက္တင္ပို႔ တို႔ျဖစ္သည္။

(၂) စီးပြားေရးပါ၀ါ (Economic Power)
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ စီးပြားေ႐းအင္အားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ သည္။ ထိုစီးပြားေရးပါ၀ါကို က႑ငယ္သုံးခုျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။

၁။ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္
၂။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း
၃။ ပို႔ကုန္တန္ဘိုးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) သဘာ၀အရင္းအျမစ္ပါ၀ါ (Resource Power)
လူဦးေရတိုးပြားေနၿပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေလ်ာ့နည္းလိုက္လာေသာ ကမာၻအတြက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ပါ၀ါမွာလည္း အား ႀကီးေသာ အင္အားတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။
ထိုသဘာ၀အရင္းအျမစ္ပါ၀ါကို က႑ငယ္သုံးခုျဖင့္ ေဖၚျပပါသည္္။
၁။ မထုတ္ေဖာ္ရေသးေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔
၂။ ေသာက္သုံးေရ ရ႐ွိႏိုင္မႈ
၃။ လယ္ယာထြက္ကုန္ တင္ပို႔တို႔ ျဖစ္သည္။

(၄)နည္းပညာပါ၀ါ (Technology Power)
အင္ေဖၚေမး႐ွင္း တကၠႏိုေလာ္ဂ်ီေခတ္ေနာက္ပိုင္း အထူးအေရးပါလာေသာ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာတီ ထြင္မႈျဖင့္ လူအမ်ားသည္ နည္းပညာကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲႏိုင္စြမ္းျဖင့္ နည္းပညာပါ၀ါကို တိုင္းတာရမည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုနည္းပညာပါ၀ါကို က႑ငယ္ေလးခုျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။
၁။ သိပၸံႏိုဘယ္ဆုရ အေရအတြက္
၂။ မူပိုင္ခြင့္ရ႐ွိၿပီး သူေပါင္း
၃။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူေပါင္း
၄။ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ကြန္ျပဴတာ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။

၅။ သံခင္းတမန္ခင္းပါ၀ါ (Diplomatic Power)
အီရတ္စစ္ပြဲမွ သင္ခန္းစာေပးလိုက္သည္မွာ မည္မွ်အင္အားႀကီးေသာ ပါ၀ါျဖစ္ပါေစ တစ္ႏိုင္ငံတည္းအင္အားျဖင့္ မရ ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ ေ႐ွာင္လြဲမရေသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္ ေနပါေတာ့သည္။
သို႔ႏွင့္အမွ် “သံခင္းတမန္ခင္းပါ၀ါ” မွာလည္း အေရးႀကီးေသာ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုသံခင္းတမန္ ခင္း ပါ၀ါကို က႑ငယ္သုံးခုျဖင့္ ေဖၚျပပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
၁။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီပ့ံပိုးမႈ
၂။ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အေနအထား
၃။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၆။ ႐ုပ္႐ွင္ပါ၀ါ (Movie Power)
႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ႐ွာေပးႏိုင္သည္သာမက လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ စိတ္အာဟာရကို ျဖည့္ဆည္းေပး ရာေရာက္သည္။ သို႔အတြက္ ႐ုပ္႐ွင္ကိုလည္း ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကသည္။
ထို႐ုပ္႐ွင္ပါ၀ါကို ကဏၭငယ္သုံးခုျဖင့္ ေဖၚျပပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
၁။ ႐ုပ္႐ွင္ကားထုတ္လုပ္မႈ
၂။ ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
၃။ တစ္ႏွစ္ေရာင္းရေသာ လက္မွတ္အေရအတြက္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ လူမႈပါ၀ါ (Social Power)
ပညာေခတ္တြင္ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ဘက္ေပါင္းစုံေအာင္ျမင္မႈမွာ ပညာေရးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပၚတြင္ အဓိက တည္မီွေန သည္။ ပညာရည္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘ၀အရည္အေသြး (Quality of life) လည္း ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးတည္ ၿငိမ္မႈအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ အာမခံခ်က္ဟု သေဘာယူလာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ “လူမႈပါ၀ါ” မွာလည္း အထူးအေရးႀကီး
ေသာ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

ထိုပါ၀ါကို ကဏၭငယ္သုံးခုျဖင့္ေဖၚျပပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
၁။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဦးေရ
၂။ ဘ၀အရည္အေသြး (Quality of life)၏
၃။ ေနေရးအခန္းတစ္ခုကိုပိုင္ေသာ အေရအတြက္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀ါအဆင့္လိုက္ ႏိုင္ငံမ်ား
ကဏၭအလိုက္ အဆင့္မ်ားကို စုစည္း၍ ဆန္ကာတင္ ေ႐ြးထုတ္လိုက္ရာ ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ၏ အင္အားႀကီး ဆယ္ႏိုင္ငံ
စာရင္းကို ဤသို႔ရ႐ွိလိုက္သည္။

အကယ္၍ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား (EU) အေနႏွင့္ ေပါင္းစည္းလာလွ်င္ အေမရိကန္ေနရာကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စရာ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤ’ပါ၀ါဂိမ္း’ကို အေျခခံ၍ ေခတ္ၿပိဳင္ပါ၀ါ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို စိစစ္လိုက္ပါက ေအာက္ပါေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္စရာ႐ွိသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

၁။ ပါ၀ါအရင္းအျမစ္တြင္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ လူမႈေရးတို႔သည္ ပါ၀ါအမာမ်ားျဖစ္ၾက၍ နည္းပညာ၊ သံခင္း တမန္ ခင္းႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္တို႔သည္ ပါ၀ါအေပ်ာ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂။ ပါ၀ါမွာ စုစည္းလာျခင္းမဟုတ္။ ျပန္႔ကားလာသည့္ သေဘာ႐ွိသည္။ ကမာၻႀကီးမွာ ၀င္႐ိုးတစ္ခုတည္းတြင္ လည္ပတ္ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ ၀င္႐ုိးေပါင္းစုံေပၚတြင္ ထိန္းညႇိလည္ပတ္ေနသည္ကို အထင္အ႐ွား ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

၃။ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မည္ မွ်ပင္ အင္အားႀကီးေသာႏိ္ုင္ငံျဖစ္ပါေစ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ထင္ရာစိုင္း၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ ပါ၀ါဂိမ္း စုစည္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ မန္းသိန္းေ႐ႊ (KNP-ဥကၠဌ)၏ နယူးစ္၀ိခ္မဂၢဇင္းႀကီးမွ ေကာက္ ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀ါဂိမ္းကိုအေျချပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အင္အားကို စုစည္းသင့္သည္။ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွွ်တျခင္း၊ တန္းတူရည္တူ႐ွိျခင္း စေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားျဖင့္ အစခ်ီကာ မည္မွ် ပင္ေျပာလာေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တန္းတူရည္တူ မ႐ွိမႈက အထင္အ႐ွား ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္လွွ်ာ မွ်ဘို႔လိုသည္။ ထိုသို႔မမွွ်လွ်င္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ထင္ရာစိုင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေ၀းေနမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ႐ွိသင့္႐ွိထိုက္သည့္ ျဖည့္သင့္ျဖည့္ထိုက္သည့္ပါ၀ါကို ျဖည့္ဆည္းထားရမည္။ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္မည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း အင္အားႀကီးအစုအဖြဲ႔က အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က် တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ေန လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ျပန္လွည့္သြားႏိုင္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚတြြင္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ပ်က္ၿငီးျငဴစ ျပဳလာၾကသည္။ ထြက္လာသည့္အေျဖ (၅၁)ခ်က္ က ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိ၍ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဒသအ လိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈက ပ်က္ျပားေစႏိုင္ သည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေ႐ွာင္႐ွားရမည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖင့္ေႏွးေနလ်င္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး (State Building) တြင္ ေနာက္က်ေနခဲ့လိမ့္မည္။ ႐ွက္ဖြယ္ျဖစ္ ေနသည့္ ကမၻာ့ေနာက္အက်ဆံုးႏွင့္ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႐ွက္ရြံ႕ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္ ဆင္းရဲျခင္းႏြံတြင္းမွ ႐ုန္းထႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာ႐ွိ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးပညာ႐ွင္မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေသေရး႐ွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေနပါသည္။

‘ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ ပဲ့နင္းဦးေထာင္’ သည္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆိုသည့္သေဘာထားမ်ား ႐ွိေနလွ်င္ေတာ့ ေ႐ႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းပင္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ေယာမင္းႀကီးဇရပ္က ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး စကားႏွင့္ေျပာရ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။