Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1887

အနာဂတ္အတြက္ လူငယ့္ခြန္အား စြမ္းပကား

လူငယ္တိုင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ၾကယ္ပြင့္ကေလးမ်ားဟု တင္စားသည့္ ဆို႐ိုးစကား ရွိခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ မ်ဳိးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားကို ပညာေရး ဆံုးခန္းတိုင္ သင္ၾကားေစျခင္း၊ မိမိတို႔စိတ္အားထက္သန္သည့္ အသက္ေမြး ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့ လာလိုက္စားေစျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီေစျခင္း၊ ဘာသာတရားျဖင့္ ဆံုးမျခင္း၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ သြန္သင္ ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ က႑အသီးသီးက ပါ၀င္ေစခဲ့ၾကသည္။ ပညာသည္ လူ၏တန္ ဘိုးဆိုသကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ား၏တန္ဘိုးသည္လည္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ျပယုဂ္ဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္ေပ။

“ယေန႔ လူငယ္၊ ေနာင္၀ယ္ လူႀကီး”စကားအရ တစ္ခ်ိန္တြင္ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ေသာ လူႀကီးသူမအျဖစ္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း၊ စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုးသြမ္းျခင္းမ်ား ကင္းရွင္းရမည္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ လူငယ္ဘ၀တြင္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္း၊ တည့္မတ္ေသာ လမ္းစဥ္၊ မွ်တၿပီး ယိုင္းပင္းကူညီပံ့ပိုးတတ္ေသာ စိတ္ ထားမ်ားႏွင့္ “ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ ရြယ္တူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကိုသနား” ဆိုသည့္အတိုင္း ရွင္သန္ႀကီးျပင္းလာရန္ လိုအပ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ရက္မွ ၂၃ရက္ေန႔အတြင္း ကရင္လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ နယ္စပ္ႏွင့္ ျပည္ပ နယ္ေျမအသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္ အင္အား ၃၀၀နီးပါးျဖင့္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားကို လူငယ့္ အားျဖင့္ စနစ္တက် ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္၊ တိုင္ပင္စီစဥ္သြားႏိုင္ေရး ေဒသအလိုက္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး စုေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္သူ ကရင္လူငယ္မ်ားမွာ မတူကြဲျပားေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ဓေလ့႐ိုးရာမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း တစ္ခု တည္းေသာ အမ်ဳိးသားအလံေတာ္ေအာက္တြင္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခ့ဲၾကသည္မွာ စုစည္းျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လူငယ္ပြဲဟု ေခၚဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ကို သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူငယ္မ်ား ၏အခန္းက႑မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္သည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ေပးခ့ဲၾကသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ ခုအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္မိသည္။ ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ လူငယ့္အ ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔မွာ
1. ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူငယ္အခန္းက႑မွ ခ်ိတ္ဆက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္မာသည့္ ကြန္ရက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရး ယႏၱရားတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ေရး၊
2. ကရင္အမ်ဳိးသားလူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ(Karen National Youth Policy)တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊
3. က႑တိုင္းကို သုေတသနျပဳရန္ သုေတသနအဖြဲ႔ (Research team) ေပၚထြက္လာေရး၊
4. ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးသမုိင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကရင္လူငယ္မ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊
5. ကရင္လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုး၏ စုရပ္အျဖစ္ ကရင္လူငယ္စင္တာ(Karen Youth Center)တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရး ႏွင့္
6. ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည့္ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးကို စတင္ထူေထာင္စဥ္ကတည္းက ကရင္လူငယ္အသင္း (KYO)သည္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ား၏ တက္ႂကြမႈကို အသံုးခ်ကာ ေသြးခြဲခံခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ကရင့္ သမုိင္းတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ လိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ရန္ သတိႀကီးစြာ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ မရွိမ ျဖစ္ အေရးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တာ၀န္အသီးသီးကို ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ လြဲယူသြားၾကရမည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ ေျခတစ္ လွမ္းခ်င္းတိုင္းမွာ ေတာ္၊ တည့္၊ မွန္ကန္ဖို႔ လိုသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာရန္ အေျခအေနေပါင္းစံု၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမႈရင္း အစြန္းေရာက္၊ အ႐ိုးစြဲႏွင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေတြးေခၚမႈမ်ဳိးမျဖစ္ေရး ခ်ိန္ဆတတ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္ေပရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ နည္းပညာရွင္လူငယ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ သမုိင္း၏ အရင္းခံျဖစ္တည္ခဲ့မႈအေပၚ အေျခခံ၍ တည့္မတ္ ေျဖာင့္တန္းစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမည့္အျပင္ အနာဂတ္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား လူငယ္လူရြယ္မ်ား ၏ ခြန္အား စြမ္းပကားကို ထက္ျမက္သည့္ ဓားတစ္လက္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း/႐ုပ္ပိုင္း အၾကမ္း ဖက္ျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ စုစည္းညီညႊတ္မႈအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလိုပါသည္။