Home ေဆာင္းပါး ျမန္မာျပည္အတြက္ အဆင္မေျပသည့္ အမွန္တရားမ်ား

ျမန္မာျပည္အတြက္ အဆင္မေျပသည့္ အမွန္တရားမ်ား

1199

ဖိုးဇီ၀
ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္

ကမၻာႀကီး ပိုမို ပူေႏြးလာျခင္း၊ ေရခဲျမစ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္လာျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကမၻာ့ေျမလႊာလႈပ္ရွားမႈ၊ ပင္လယ္ေရေအာက္ေျမလႊာလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆူနာမီလႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၎တို႔သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဟုဆိုလွ်င္ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္းဧရိယာ စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္နီးပါး ၄၉ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္သည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ၎၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆၊ မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳတြင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဌာန၊ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၾကက္ေပါင္ေစး၊ ရာဘာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာထြက္ ရာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေၾကးနီ၊ နီကယ္လ္၊ ခ႐ိုမိုက္၊ သံ၊ အလူမီနီယမ္၊ ထံုးေက်ာက္မ်ား ထြက္ရွိသည္။
ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသသည္ စပါးအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားသည့္အတြက္ တံငါလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ေတာမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္မာမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ရရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးဆဲျဖစ္သည္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းေနျခင္းမ်ား ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသရွိ စက္မႈဇုံ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ ရာ ကိစၥမ်ားကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကနဦး တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အက်ဳိးအျပစ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေထာက္ ခံခ်က္မ်ား ရရွိၿပီးမွသာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာကို စတင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ စိန္ေခၚေနသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္လုပ္မႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္တြင္ ၅၀%၊ ကခ်င္တြင္ ၁၉%၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၄%ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ ၁.၄% ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းအမ်ားအျပားတြင္ က႑အသီးသီးအတြက္ ေဒသခံအ ခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း။ အသိပညာႏွင့္ သုေတသနအေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံဦးေဆာင္သူမ်ားက အျခားေဒသဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်က္ အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားကို အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ေဟာလီ၀ုဒ္ Hollywood မွ Erin Brockvich ႐ုပ္ရွင္သည္ ေသာက္သံုးေရ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမား ဆံုး (၃၃၃)မီလီယမ္ ကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတယ္။
ဂ်ဴလီယာေရာဘတ္ Jullia Roberts သ႐ုပ္ေဆာင္ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၀၀ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေလးျဖစ္သည့္ Hinkley တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆန္ဖရန္စစၥကိုရွိ PG & E လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကုမၸဏီမွ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီး ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းကို ျပန္လည္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရတို၊ ေရရွည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုလည္း ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ထိမ္ ခ်န္ျခင္း၊ မွားယြင္းေသာအစီရင္ခံစာမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ အစိုး ရမဟုတ္သည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ အခ်က္အလက္ေကာက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၎အျပင္ သယံဇာ တ ခြဲေ၀မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရွိရမည္။

ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေကာ္မတီ၊ ကရင္နီစိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကြန္ရက္၊ တိုင္းရင္းသားလူ မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆံုခ်က္၊ ရခိုင္ျပည္ျမစ္မ်ားကြန္ရက္ စသည့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားရွိသည္။ ျမန္မာတ၀ွမ္းလံုးအေနျဖင့္ နည္းလြန္းသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒံရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သည့္စာခ်ဳပ္မ်ား လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိသင့္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၀၀)ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စာခ်ဳပ္အမ်ားစု သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဌာေနလူထုႏွင့္ ျပသနာမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိရကန္ေဒၚလာ ၈ဘီလီယမ္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅တြင္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ အထင္ကရ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတို႔တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ား ပ်က္စီးေစျခင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ တြက္ဆရမည္။ သုေတသနျပဳစုမႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ သေဘာထားေကာက္ခံၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားကို ျပည္သူထံ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ ရမည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလမ္းမ်ားသည္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရအရ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား၊ လံုၿခံဳမႈကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားသည္ ဌာေနအစိုးရ၊ ျပည္သူတို႔မွာ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ကိုးကား။ ေအာက္စ္ပို႔ထ္ Foreign investment overview for Myanmar