Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1958

လြတ္လပ္သည့္လႈပ္ရွားမႈ၊ တူညီသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

သမုိင္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား၏ စာေပ၊ စကားႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေရစီးေၾကာင္းသည္ ႏုိင္ငံ့အေရးအရာမ်ားေအာက္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အရွိန္တန္႔သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္အတူ တဖန္ျပန္လည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈ သိသိသာသာ ရွိလာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စာေပ၊ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရးႀကီးသည့္က႑မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္ သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ ၅၀ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ USDP အစိုးရလက္ထက္ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ခုိင္မာစြာ စနစ္တက် ထပ္မံ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္း ေဒသႀကီး၏ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ႐ံုးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားထဲက မတည္ ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ကုိယ္ပုိင္႐ံုးမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေတာ့မည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာ ျဖစ္သည္။ အလားတူ ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းျပဳစုေရး၊ ကရင္-ဗမာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ျပဳစုေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ လာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

တည္တံ့စြာ ထိန္းသိမ္းသြားရမည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမဆို လူႀကီးလူငယ္ က်ား/မ မေရြး ပါ၀င္သင့္ေသာ္လည္း ကရင္စာ/ ယဥ္ေကာ္မတီအခ်ဳိ႕၏ ဖြဲ႔စည္းမႈအပုိင္းတြင္ အားလံုး ပါ၀င္မႈမွာ အားနည္းေနေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္စာေပကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္မႈ နည္းပါးေနသလို ေကာ္မတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြအပုိင္းမွာ လည္း လိုအပ္ေနေသးသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးတခ်ဳိ႕တြင္ ကာလသက္တမ္းတစ္ခု၌သာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ကရင့္ေရး ရာဝန္ႀကီးမ်ားက စာ/ယဥ္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္မူ မိမိတို႔ ကရင္လူထု၊ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္း၏ ပံ့ပိုး၀န္းရံမႈသည္သာ အဓိကက်ေၾကာင္း ႐ႈျမင္မိသည္။

ထုိ႔အတြက္ ကရင္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရး၊ တိုးတက္ထြန္းကားေစေရးႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္/ရင္ေသြးမ်ား၏ ႏွလံုးအိမ္ထဲတြင္ ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္သြားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သမာသမတ္က်ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိၿပီဆိုပါက အျခားလိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးက႑မွာလည္း ႀကီးမားသည့္ ခက္ခဲမႈ မရွိႏုိင္ေပ။

စိမ္းလန္းေသာ ျမက္ခင္းျပင္တစ္ခုအတြက္ သန္မာေသာ ျမက္ပင္မ်ားစြာ စုစည္းေပါက္ေနရမည္ျဖစ္သလို ခိုင္မာေသာ အိမ္တစ္ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အုတ္ခ်ပ္၊ သဲပြင့္မ်ားစြာ စုေပါင္းပါ၀င္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာၾကသည့္ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသစြဲ၊ အယူအဆစြဲ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုစြဲ၊ အလႊာစြဲမ်ားျဖင့္ သံသယ မ်ား မထားရွိၾကဘဲ မိမိတို႔၏ ဓေလ့႐ိုးရာ၊ စာေပ၊ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေမြးရာပါ သမုိင္းေပးတာဝန္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိ သြားရန္ ေတာေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါမက်န္ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ညီညာဖ်ဖ် လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။