Home သတင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းဥပေဒတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘဝ အာမခံခ်က္ရွိရန္လိုဟု လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေျပာ

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း နည္းဥပေဒတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘဝ အာမခံခ်က္ရွိရန္လိုဟု လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေျပာ

722

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္း ဥပေဒတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘဝ အာမခံခ်က္ရွိရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေစလို တယ္ဟု တနသၤာရီ တိုင္းေဒ သႀကီး အရပ္ဖက္ ၆ ဖြဲ႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ Conservation Alliance Tanawthari-CAT အဖြဲ႔တာဝန္ရွိသူက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

CAT အဖြဲ႔ဝင္ တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းတာဝန္ခံ ေနာ္အယ္ထီးဝါးက “ျပန္ေရးဆြဲမယ့္ နည္းဥပေဒကို ေထာက္ျပ ျဖည့္စြက္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတယ္။ ICCA (Indigenous Community Conserved Area) ကို ေဒ သအစုအဖြဲ႕သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားတယ္။ က်မတို႔က ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမလို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ ICCA လက္ခံရင္ စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ အျပင္လူေတြ လာလုပ္လို႔မရ ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေဒသအစုအဖြဲ႔ကဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထည့္သြင္းဖို႔နဲ႔ နည္းဥပေဒမွာ ေဒသ ခံေတြရဲ႕ ဘဝအာမခံ ခ်က္ရွိေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးဖို႔ လိုတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ဆိုသည့္အခ်က္ အဓိကေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုသည့္ဝင္ေငြရရွိေရးကို
အေလးေပးထားသလိုျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာကိုအမွီျပဳ အသက္ေမြးေနသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔၏ဘဝ ကာကြယ္ထားသည့္အခ်က္မေတြ႔ရသလို၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈခံေနရျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုတာကေပါ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔က နည္းဥပေဒအတြက္ ေထာက္ျပေဖာ္ျပထား သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က “ဥပေဒထဲက တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဌာေန တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထည့္ဆြဲထားတဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိတယ္ေလ။ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ အ က်ိဳးျပဳ ႏိုင္မယ့္အပိုင္းေတြဆိုရင္ေတာ့နည္းဥပေဒမွာ ထည့္ဆြဲသြားမွာေပါ့။ ဥပေဒတစ္ခုထြက္လာမယ့္အေပၚ အမ်ားနဲ႔တေျပးညီထုတ္ရတယ္။ တစ္ဦး ပုဂၢလ ဆႏၵေတာ့ ျပည့္ခ်င္မွျပည့္မယ္။ အားနည္းတဲ့ နည္းဥပေဒကို ပို ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ျပန္လုပ္တာပါ။ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု ေအာက္တို ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာရည္မွန္းခ်က္ စီမံခ်က္အရ ၂ဝဝ၁- ၂ဝ၃၁ ခုႏွစ္တြင္ National Forest Master Plan (အမ်ဳိးသားသစ္ေတာဆုိင္ရာ မဟာအစီအစဥ္) ၏ Policy Target ( ဦးတည္ ေပၚလစီ) ျပည့္မွီရန္အတြက္ သဘာဝထိန္း သိမ္းေရးနယ္ေျမေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းဥပေဒျပ ဌာန္းၿပီး သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ကာ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၆ ဒႆမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း(၆.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)အထိ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မတို႔ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ မိ႐ိုးဖလာထုံးတမ္းဓေလ့အရ စီမံခန္႔ခြဲထားတဲ့ဟာေတြ နည္းဥပေဒမွာ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ဘယ္လိုေရးဆြဲထားလဲေပါ့ေနာ္။ အခုဟာက ဘာမွမသိရဘူး။ နယ္ပယ္ အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အ ႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးလာၿပီးလုပ္ေစခ်င္တယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ မိ႐ိုးဖလာ အသက္ေမြးေက်ာင္းနဲ႔ ဘဝလုံၿခံဳမႈအတြက္ ထည့္သြင္း ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္”ဟုေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ ကမိုးေသြး ေဒသခံ ေနာ္ဒါးဒါးက ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

နည္းဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းသုံးသပ္ ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပညာရွင္အဆင့္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူသြားမည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။