Home ေဆာင္းပါး သူတုိ႔ေျပာစကားေတြထဲက သူတုိ႔သေဘာထားေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

သူတုိ႔ေျပာစကားေတြထဲက သူတုိ႔သေဘာထားေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

1038

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္)

လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပၿပီး အဲဒီေျပာဆုိခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါရေစ။
ေျပာၾကားတဲ့ေန႔ရက္ကို တည္ၿပီး အစဥ္လိုက္ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျပာၾကားခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဝဖန္ဆန္း စစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နိဂံုးမွာေတာ့ အားလံုးကို ၿခံဳငံုသုံးသပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ဥကၠ႒၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၈ရက္မွ ၁၁ရက္ ေန႔အထိက်င္းပတဲ့ (3rdNCA– S EAO Summit) NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားထဲက ေကာက္ႏုတ္ထားတာပါ။

– [“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၀ဖြဲ႔က NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဥမကြဲ သုိက္မပ်က္၊ သေဘာထားႀကီးႀကီး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ညီညြတ္မႈ ကို အေျခခံၿပီး ရည္မွန္းထားတဲ့ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုသြားၾကဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးစုေတြဟာ ဒီတုိင္းျပည္ႀကီးက ခြဲထြက္ဖို႔ သေဘာထား၊ ဆႏၵ လံုးဝမရွိပါဘူး၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ဗမာေတြနဲ႔ေပါင္းၾကည့္ပါ။ ေပါင္းၿပီးမႀကိဳက္ရင္ ခြဲထြက္ပါလုိ႔ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ေရးဆြဲထားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ရဖုိ႔ ေတာင္ႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးခ်က္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္လာေရးကိုပဲ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕သေဘာထားပါပဲ။ ဒီေန႔အ ထိလည္း ဒါပါပဲ”]

ဒီေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာ ပထမဦးစြာ ေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္က “လြဲေနတဲ့ သမုိင္းအခ်က္အလက္ကိစၥ” ျဖစ္ပါတယ္။
“ေပါင္းၿပီးမႀကိဳက္ရင္ ခြဲထြက္ပါလုိ႔ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ေရးဆြဲထားေပမယ့္” ဆုိတဲ့ကိစၥပါ။ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”ထဲမွာ ဒီအ ခ်က္ မပါ ပါဘူး။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၀။ “ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး” ဆုိတဲ့ အခန္းလိုက္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုဒ္မ ၂၀၁ မွ ၂၀၆ အထိ ပုဒ္မေပါင္း (၆)ခု ပါရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပုဒ္မ ၂၀၁နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၀၂ တို႔ကို မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပပါရေစ။

ပုဒ္မ ၂၀၁။ ဤအေျခခံဥပေဒ၌ေသာ္လည္း၎၊ ပုဒ္မ ၁၉၉ အရ ပါလီမန္က ျပဳေသာ အက္ဥပေဒ၌ေသာ္၎၊ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္ ျပဳထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ေအာက္၌ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္တုိင္း၌ အခြင့္အေရးရွိရမည္။

ပုဒ္မ ၂၀၂။ ဤအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ခြဲထြက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳရ။

ေဖာ္ျပပါပုဒ္မ ႏွစ္ခုမွာပါရွိတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းစရာမလိုေအာင္ အင္မတန္မွ ရွင္းလင္းလွပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳစရာအခ်က္က ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္နယ္ဆိုလို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္နီ ျပည္နယ္တုိ႔သာ ပါရွိပါတယ္။ ခ်င္းကိုေတာ့ ခ်င္းဝိေသေသတုိင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္လည္း လမ္းညြန္ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြ ပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ျပည္နယ္သစ္မ်ား” ပါဝင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၁၉၉ မွာ လမ္းဖြင့္ေပးထား ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္း ပထစအစုိးရေခတ္မွာ လူမ်ိဳးစုေတြေတာင္းဆုိတဲ့ “တန္းတူတဲ့ ျပည္ေထာင္စု” ဥပ ေဒအရ ညီညြတ္တဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္၊ တရားမွ်တဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္တယ္။ ခြဲထြက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အာဏာငမ္းဖမ္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက “ဖက္ဒရယ္မူ/ခြဲထြက္ေရး” ဆုိတာကို သ႐ုပ္ဖ်က္ ေဖာ္ ျပၿပီး အာဏာသိမ္းပုိက္ခဲ့တာ ျဖစ္္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ရန္ကုန္အသံလႊင့္႐ံုႀကီးထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တန္းတူတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက သမုိင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ သက္ဆုိင္တာေတြပါ။

သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေခတၱခဏထားၿပီး KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး ေျပာတဲ့ အထဲမွာပါတဲ့ “ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္လာေရးကိုပဲ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕သေဘာထားပါပဲ။ ဒီေန႔အထိလည္း ဒါပါပဲ”လုိ႔ ဆုိတဲ့ မ်က္ေမွာက္ကာလကိစၥေတြကို ျပန္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ဒီအပုိင္းထဲမွာပါတဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေရး” ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ပါပဲ။ စစ္စစ္လုိ႔ ေျပာရ တာက ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကေန ဒီေန႔အထိ (လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ၃ခုစလံုး)မွာ ျပည္ေထာင္စု အစစ္အမွန္ တခါမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ “စစ္စစ္”လုိ႔ အထူးျပဳ သံုးေနၾကရတာပါ။

ကခ်င္၊ ကရင္ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ “တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရး”အထိ ဦးတည္လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ အခုေတာ့ အဲဒီကေန ေျပာင္းလဲေရႊ႕လ်ားလာၾကၿပီး တန္းတူတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဘက္ကို ဦးတည္ေနၾကၿပီ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳလု႔ိ မျဖစ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတာတစ္ခုက ဒီေျပာဆုိခ်က္ဟာ “၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး” ကာလအတြင္း မွာ “အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္” တစ္သေဘာထဲ ကုိင္စြဲထားတယ္ဆုိတဲ့ (Package deal) ဆုိတာကို သေဘာတူတယ္လို႔ ဆုိလိုပါသလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားတာ ၁၀ဖြဲ႔ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းက ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ မြန္၊ ပအိုဝ္းနဲ႔ လားဟူ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဥကၠ႒ေစာမူတူးေစးဖိုးေျပာတဲ့ သေဘာထားအတုိင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ က်န္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေရာ တညီတညြတ္တည္း သေဘာထားႏုိင္ပါရဲ႕လားဆုိတာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက
“ခြဲမထြက္ဘူး” ဆုိတာ အရင္ဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမွသာ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးမယ္” ဆုိတာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္၊ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိရင္ ခြဲထြက္စရာမရွိဘူးဆုိတဲ့ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ေမးစရာတစ္ခုက ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးေျပာတဲ့ သေဘာထားအတုိင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ကေရာ တခဲနက္ သေဘာတူႏုိင္ပါ့မလား ဆိုတာပါပဲ။

ဒုတိယေျပာဆိုခ်က္ကို ၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။
ဒီအခ်က္ကိုေျပာဆိုတဲ့သူက လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာတာပါ။ ဒီေျပာၾကား ခ်က္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲတပ္နယ္ရွိ အရာရွိစစ္သည္မိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားတဲ့အထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

– [“မိမိတို႔ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးရွိေဒသတုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္ခုတည္းသာ ေနထုိင္သည္မဟုတ္ဘဲ အားလံုးေပါင္းစည္း ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္ခုတည္းကိုသာ အခြင့္အေရးေပး ထားသည့္ေနရာမ်ားမရွိဘဲ အားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး တုိင္းရင္းသားေရးအရ ခြဲျခားမႈ မရွိ ေၾကာင္း”]

ဒီေျပာၾကားခ်က္ကို အပုိင္း ၂ပုိင္း ခြဲသံုးသပ္ျပပါရေစ။
ပထမပုိင္းက ဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အုပ္စုအုပ္စုိးသူေတြ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ၊ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ) ကုိင္စြဲေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ပဲ့ထင္ထပ္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ဒီအ ခ်က္ကို လက္ရွိ စစ္တပ္ကုိ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူေတြက ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပုိင္းက “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းကိုသာ အခြင့္အေရးေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားမရွိဘဲ အားလံုး တန္း တူအခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး တုိင္းရင္းသားေရးအရ ခြဲျခားမႈမရွိေၾကာင္း” ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုတည္ၿပီး ေျပာခ်င္ တာပါ။ ဒီအခ်က္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ ျဖစ္သ ေယာင္ေယာင္ အဓိပၸာယ္ထြက္ေအာင္ လွ်ာႏွစ္ခြနဲ႔ လီဆယ္ေျပာတဲ့အေျပာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးထားၿပီးတာမို႔ ေတာင္းစရာမလိုေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ေျဗာင္က်တဲ့ လိမ္ညာေျပာဆုိမႈသာ ျဖစ္တယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို နဲနဲမွ အထိပါးမခံလိုတဲ့သေဘာထားျဖစ္တယ္လို႔ တဆင့္တိုး သံုးသပ္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါ့အ ျပင္ “လူမ်ိဳး ျပည္နယ္”ဆုိတာမ်ိဳးကို ေနာက္ထပ္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အထိလည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနတယ္။ ဒါကလည္း လူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ိဳးဆိုတဲ့ သူတို႔ဆင္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲထည့္ဖို႔ အကြက္ဆင္တာျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ျပည္နယ္ေပး လိုက္ရင္ “လူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ိဳး”ရွိေနတာ “ျပည္နယ္ ၁၃၅ခု” ျဖစ္သြားမွာေပါ့ဆုိတဲ့ နလဗိန္းတုန္းဆင္ေျခေပးဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔ကာလမွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ “လူမ်ိဳးေတြ၊ အမ်ိဳးသားေန႔ေတြ” ေဖာ္ထုတ္လာေနၾကတယ္။ တဖက္မွာလည္း လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနဲ႔ တမ်ိဳး၊ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳရန္တိုက္ေပးေနတယ္။ ဒါေတြ ဖန္တီးေပးထားႏုိင္ၿပီဆိုရင္ “တပ္မေတာ္”မရွိလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္လား။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗမာဟာ တုိင္းရင္းသားတမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ဗမာလည္း ျပည္နယ္ဖြဲ႔ရမယ္။ “ျပည္မ (ဝါ) တိုင္းေဒသႀကီး ၇ခု” ဆုိၿပီးလုပ္ထားတာ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိဘူး။ ဗမာျပည္္နယ္ ဖြဲ႔စည္းရမယ္ (ဝါ) ရွစ္ျပည္နယ္လို႔ ဖြင့္ဟေတာင္းဆိုေနၾကသူေတြ ကို ဗမာျပည္နယ္ဖြဲ႔မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္လိုက္တဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

တတိယေျပာဆုိခ်က္ကို ၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။
တတိယေျပာဆုိခ်က္ကိုေတာ့ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ထဲ ကေန ေကာက္ႏုတ္ထားတာပါ။ ဒီေျပာဆုိခ်က္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နဝမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၂၃ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရပ္ရပ္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍” ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြ႔ဲကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပအစီရင္ခံတာထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

– “ခြဲမထြက္ေရးက အေရးႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာ မလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာေအာင္ အားလံုးလက္တြဲပူး ေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္”

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ရဲ႕စကားဟာ “အစိုးရအဖြ႔ဲကုိယ္စား” ဆိုတဲ့အျပင္ ဒီစကားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားကိုပါ တၿပိဳင္နက္ထဲ တိုက္႐ုိက္ ထင္ဟပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီစကားဟာ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ [ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရမယ္၊ ခြဲမထြက္ခ်င္ေအာင္ လုပ္ျပရမွာက က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ (ဗမာေတြ)တာဝန္] စကားကုိ စကားလံုးေတြေျပာင္းလဲၿပီး တဖန္ ျပန္လည္ပဲ့တင္ထပ္လိုက္တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႔မွာ တန္းတူရည္တူ ဘယ္လိုေပါင္းစည္းႏုိင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိသာ အေက်အလည္ရွာေဖြၾကဖို႔ ညြန္ျပထားတဲ့ သေဘာထားျဖစ္လိမ့္ မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ႏွစ္ဖက္အၾကား “ၾကားခ်”ၿပီး ရပ္ထားတဲ့ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားလို႔ ဆိုရင္လည္း သိပ္ၿပီး လႊဲမွားသြားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ ဒီသေဘာထားက လက္ ေတြ႔မွာ တကယ္တမ္း အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့သမုိင္းရဲ႕ အရသာက ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးမႈကိုသာ ခံလာခဲ့ၾကရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ “ဒီမုိကေရစီကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိမႈ” ဆုိတာဟာ တခုစီ တပုိင္းစီ သီးျခားခြဲထုတ္ပစ္လို႔ ဘယ္လိုမွ မရႏုိင္တဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္”ဆုိတဲ့ ဒဂၤါးျပားရဲ႕ “ေခါင္းနဲ႔ ပန္း”ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ “ျပည္တြင္းစစ္” ဆိုတာ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးကင္းမဲ့ေနတာနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိမႈတို႔ကို အထင္အ ရွား ထင္ဟပ္ျပေနတဲ့ ပကတိသ႐ုပ္မွန္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာမႈရဲ႕ လက္ေတြ႔အက်ိဳးဆက္က အုပ္စုိးသူ စစ္ အုပ္စုဝင္ ထိပ္သီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ မတန္တဆ ခ်မ္းသာႂကြယ္လာၾကၿပီး တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုက ဘက္ ေပါင္းစံု ဆင္းရဲမြဲျပာက်မႈ ဆုိတဲ့ ၾကာေလၾကာေလ နက္႐ိႈင္းေဝးကြာလာေလေလျဖစ္ေနတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကြာဟမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးလုိ႔ေျပာရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကလည္း ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ႂကြယ္ဝလာၾကတာဆိုေတာ့ လက္ငုတ္ကို လက္လႊတ္ခ်င္ဟန္ မတူပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရွည္ၾကာေစခ်င္ပံုရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ၊ တန္းတူမႈနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိသမွ် ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ရပ္စဲႏုိင္မယ့္ လကၡဏာ မရွိပါဘူး။ ဒီအခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ် ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ ယေန႔အထိ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္က သက္ေသခံေနၿပီပဲ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြရဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ထဲမွာပါသလုိ “ႏုိင္ငံေရးတရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ စတဲ့ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်ျဖစ္တဲ့ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့၊ အားလံုး အျမတ္တႏုိးပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ဆုိရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ဟာ တကယ့္ကို အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာပါ။

အားလံုး ေနထုိင္ပုိင္ဆုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕အေရးအရာေတြ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အမ်ားစု(၇၅%)က ဆံုး ျဖတ္တာကို အနည္းစု (၂၅%)က မလုိရင္မလိုသလို၊ သူတုိ႔အက်ဳိးနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်နုိင္တဲ့ တခ်က္လႊတ္အာဏာ ကို စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ေမာင္ပုိင္စီးထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဒီအခ်က္ဟာ “ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူမႈနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္”တုိ႔ကို ေျဗာင္အက်ဆံုး ခ်ဳိးေဖာက္ေနတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္ေျမျပင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ့္အခ်က္ဟာ ဒီအခ်က္ ပါပဲ။

ကုိးကား –
(၁၂-၉-၂၀၁၈) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
(၁၂-၉-၂၀၁၈) ျမဝတီသတင္းစာ
(၂၀-၉-၂၀၁၈) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၅၇ခုႏွစ္ပံုႏွိပ္မူ)