Home ေဆာင္းပါး ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း

784

မန္းမင္းရဲေထြး

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္
ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ မရွိေသာ အေျခအေနမွ ဒီမိုကေရစီရွိသည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲ ရေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေရာက္ေနသည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီေလွ်ာက္ေနေသာ ခရီးတြင္ ရွိေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေသာ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း(Democratization ) ခရီးစဥ္အတြက္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ မရပါ။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ “ပကတိအရွိ” (Reality) မွသာ အစျပဳၾကရပါသည္။
ပကတိအရွိဆိုရာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာလူထု၏ ရင္ထဲ၊ အသည္းထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္စြဲခုိင္လွ်က္ရွိေသာ အစြဲအလမ္းမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရးဓေလ့” (Political Culture)ကို ထုတ္ေဖာ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး” လုပ္ငန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ “ႏိုင္ငံေရးဓေလ့”မွ အစျပဳ၍ ေလ့ လာၾကရပါသည္။
ဤအေကာက္အယူကို စနစ္တက် ေလ့လာၾကရာတြင္ ၁၉၃၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး “လီယိုနတ္ဝု(ထ္)”က သူ၏ “ဒီလႈိင္းအလြန္” (After the Deluge) က်မ္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

သူ၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ငါးရပ္မွာ
(၁) ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ဆိုသည္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပၚထြက္လာေသာ စိတ္သဘာဝ သက္သက္မွ် မဟုတ္။
(၂) ရွည္ၾကာေသာ သမိုင္းကို ျဖတ္သန္းရင္း လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ စူးနစ္ေနရာယူထားေသာ ခါးသီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳ။
(၃) သို႔တေစ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ကို တရားဝင္ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ၊ ပံုႏွိပ္စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေသာ္လည္း ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား၊ စကားပံုမ်ားထဲတြင္ ငုပ္ဝပ္ေနေသာ အေတြးပံုစံ (Though Pattern)မ်ားတြင္သာ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
(၄) ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (Identity)တြင္ အတြင္းအက်ဆံုး အပိုင္းအထိ စူးဝင္ေနသည္ ျဖစ္၍ အမ်ားထင္သည္ထက္ ပိုပိုစြဲခုိင္ေနတတ္သည္။
(၅) ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ႏိုင္သလို အဟန္႔အတားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း၏ လုပ္ငန္းအေျခခံသည္ အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Autocracy) မွ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ (Liberal Democracy)သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အထြဋ္အထိပ္ကာလ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္ေဘာင္သြင္းျခင္း (Militarization of Politics)မွ စစ္ေအးလြန္ စစ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာျခင္း (Demilitarization of Politics)သို႔ေရႊ႕လာေသာ ေခတ္ေရစီးအေရႊ႕ျဖစ္ရာ ပန္းတိုင္အခက္အခဲမ်ားကို အမွန္အတိုင္း သိရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔က မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသမွ် အသိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး တက္ႂကြစြာ (Consciously and Actively) ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဂရိလူမ်ိဳး အတၳဳပၸတၱိ စာေရးဆရာ ပလူတာ့ရွ္(Plutash )က စစ္ပြဲတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္မွာ ခြင့္မျပဳရ “In War It is not permits two mistakes”ဟုလည္းေကာင္း အျခားအဆိုတစ္ခုမွာ သစ္ပင္စိုက္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ က ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ယခုျဖစ္သည္။ (The Best time to Plant tree is last twenty years. The Second best time is now) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္။ (Blame Game) မဟုတ္။ မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ႏိုင္ငံေရးကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီမွ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ‘ကုတ္’ ငါးေခ်ာင္းျဖင့္ မ တင္ရမည္ဟု ႏိုင္ငံ ေရးသိပၸံပညာရွင္ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက တင္ျပခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီ (Electoral Democracy ) ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အေနအထားကို ဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ကား အျပည့္အဝ မရွိေသးပါ။ လူထုဆႏၵအရ တက္လာၿပီး လူထုအက်ဳိးစီးပြားကို တာဝန္ခံမည့္ “တာဝန္ခံႏိုင္ေသာ အစိုးရ” (Accountable Government)ဟူ၍လည္း အျပည့္အဝ ဆိုႏုိင္ေသးသည္ မဟုတ္ေခ်။ ဆိုရလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ကာစ အေနအထားသာ ျဖစ္သည္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ (Liberal Democracy) ဆိုသည္မွာ
ဒီမိုကရက္ ဖြဲ႔စည္းပံုသာမက လူ႔အခြင့္အေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရး အားေကာင္းလာၿပီး ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အထိ ေအာင္ျမင္ရရွိၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ရင့္က်က္ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ သည္။

ဖရန္စစ္ဖူကူးယားမား၏ ညႊန္းဆိုေသာ ကုတ္ (၅)ေခ်ာင္းမွာ
(၁) စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုတ္ (Economic growth lever)
(၂) ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကုတ္ (State building lever)
(၃) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုတ္ (Rule of law Lever)
(၄) တာဝန္ခံေသာ အစိုးရကုတ္ (Accountable Government lever)
(၅) လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈကုတ္ (Social mobilization lever)တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
၂၁ရာစုသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းလည္း ပို၍ အားေကာင္းလာကာ ဒီမီႏို သက္ေရာက္မႈလည္း ပို၍ ႀကီးျပင္းလာမည့္ရာစု ျဖစ္ပါသည္။ ဖရီးမက္ကက္ (Free Market) လကၡဏာ ပို၍ ထင္ရွားလာ မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ဖရီးမားကက္သည္ လြဲေရွာင္၍ မရေသာႏိုင္ငံမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အတြဲအစပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
သမိုင္းကို လူထုက ဖန္တီးသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးကိစၥကို လူထုက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ပါ။ လူထုမွာလည္း ဘဝရပ္တည္ေရးႏွင့္ ဘဝရွင္သန္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာကိစၥ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ၎တို႔ စိတ္ဝင္စားၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
အမွန္တကယ္ တာဝန္ရွိသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈသာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအေနျဖင့္ သာမန္လူထက္ ေက်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ရ ပါမည္။ အစဥ္အလာကို ေဖာက္ထြက္ စဥ္းစားႏိုင္ရမည္။ အေပါစား အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာအတိုင္း သြားေနလွ်င္ လူထုေခါင္း ေဆာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူထုေနာက္ၿမႇီးဆြဲ ျဖစ္ပါမည္။ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္သာ တာဝန္ရွိမည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာ (၅)ရပ္
ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း အက္ဖ္ဒဗလ်ဴကလပ္(ခ္)၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔ ဝါရွင္တန္တြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္ ခ်ီတက္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္အေပၚေရာက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေထာက္အ ကူ ျပဳႏုိင္လိ္မ့္မယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ သင္ခန္းစာ (၅)ရပ္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

လမ္းခြဲ အဆက္ျပတ္ပြိဳင့္ (Departure Point)
(၁) ပထမ သင္ခန္းစာ
အၾကမ္းဖက္ သံသရာက ေဖာက္ထြက္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပိုမိုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ဖို႔ အုတ္ျမစ္ေကာင္း ေကာင္းခ်ခ်င္တယ္ဆိိုရင္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။
အင္အားစု အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အေျခခံက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လိုအပ္ေနၿပီလို႔ သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကၿပီဆိုရင္ ဒါဟာ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ႏိုင္မယ့္ “ပြိဳင့္”လို႔ ဆုိေလာက္ပါတယ္။
ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ဖို႔ဆိုရင္ အင္အားစုအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ သိမွတ္လက္ခံၾကဖို႔ ျဖစ္တယ္။
ေတာင္အာဖရိကမွာ “အမ်ိဳးသားပါတီ”က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အားလံုးဟာ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေျပာင္းမွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနတဲ့ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈႀကီးကို ပိုေကာင္း ေအာင္လုပ္ဖို႔ အမ်ားလက္ခံေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ခ်ည္း မျဖစ္ႏိုင္မွန္း နားလည္ခဲ့ၾကလို႔ ငါမွငါ “ငါတေကာ အစြဲေတြ” ကိုခြာၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျမင္သစ္ကို ဖက္ေပြ႔ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ႀကံဳေတြ႔ ရေလ့ရွိတဲ့ ကေသာင္းကနင္း ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ထဲ နစ္မသြားရေအာင္ ဒီလုိ ဝ႐ုန္းသုန္းကား မတည္ၿငိမ္မႈေတြကေန အာဏာရွင္ စနစ္နဲ႔ ငါ့မင္း ငါ့ခ်င္း စနစ္ေတြဆီကို ျပန္ထြက္မွားႏိုင္တာကိုလည္း အေလးဂ႐ုျပဳၾကရပါမယ္။
သမၼတ မင္ဒလာရဲ႕ “အာဖရိကန္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္”(ANC)ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲနဲ႔ အေျဖ မရႏိုင္တာကို သေဘာေပါက္လက္ခံလာၿပီး အင္အားသံုး အာဏာရယူေရးလမ္းေၾကာင္းကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းနာေတြ နဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ ေျပာင္းလဲခံယူလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေျခခံက်က် ေျပာင္းမွျဖစ္ေတာ့မယ့္ တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ဒီဂရီ လမ္းေၾကာင္းမွ ေတာ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္လက္ခံလာၾကတဲ့ အခ်က္ကပဲ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးစားပြဲ ကို ပို႔လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီအက်ိဳးဆက္ကပဲ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူႏိုင္မယ့္ ၾကားအေျဖ(compromise solution) ရခဲ့လို႔ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲၾကဖို႔ မလြဲမေရွာင္သာ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာကို သေဘာတူညီၾကတာဟာ၊ ေခတ္ ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းနဲ႔ အျပတ္လမ္းခြဲႏိုင္မယ့္ ပိြဳင့္ကို ေရာက္လာတာဟာ ပထမသင္ခန္းစာပဲ။

အက်ယ္အျပန္႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး (Inclusive Negotiation)
(၂) ဒုတိယသင္ခန္းစာ
မတူတဲ့ အင္အားစုမ်ိဳးစံု၊ မတူတဲ့ အာဂ်င္ဒါေတြ၊ မတူတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြ၊ မတူတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပဋိ ပကၡႀကီး ျဖစ္လာတာျဖစ္လို႔ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးရွိမွသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေလ ေရရွည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေလျဖစ္လို႔ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဒုတိယ သင္ခန္းစာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေပးအယူအေျခခံ (Give and Take Basic)
(၃) တတိယသင္ခန္းစာ
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြအတြက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ တစ္ဖက္မွာ စြန္႔လႊတ္ေပးရ တာရွိသလို က်န္တစ္ဖက္မွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္စရာေတြ အေသအခ်ာ ရရွိပါတယ္။
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ “ႏိုင္သူ၊ ႐ံႈးသူ”ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အဆံုးသတ္မသြားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မ႐ႈံးေစဘဲ အားလံုး အႏိုင္ရၾကဖို႔ျဖစ္တယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ ႏွစ္ဖက္လံုး နာက်င္ပင္ပမ္းခဲ့ရတဲ့ လိုက္ေလ်ာမႈေတြရွိသလို စိတ္ေက်နပ္ စရာေကာင္းတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈတိုင္း အေပးအယူေပၚ အေျခခံၿပီး ႏွစ္ဖက္လိုက္ေလ်ာမႈေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးအတြက္ ေက်နပ္စရာအေျဖေတြ ေပၚလာတယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ တတိယ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။

ညီညႊတ္မႈနဲ႔ ကြဲလြဲမႈ (Unity and Diversity)
(၄) စတုတၳသင္ခန္းစာ
ဒီေန႔ကမၻာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ (၂၅)ခုမွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား ျဖစ္ေနတာဟာ (၂)ခုပဲျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ (၂၃)ခုဟာ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။
တစ္ျပည္ထဲသား ညီေနာင္သားခ်င္းျဖစ္တာမို႔ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီစုစည္းညီညြတ္မႈေဘာင္ထဲမွာ အင္အားစုအသီးသီးရဲ႕ပေဒသာစံုျဖစ္မႈကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနရာေပးဖို႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပေဒသာစံုမႈကို စီမံခန္႔ခြဲၾကဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပေဒသာစံုမႈကို တစ္ခုလံုး သေဘာေဆာင္တဲ့ ညီညြတ္မႈဗိမာန္ေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ဖို႔ အုတ္ျမစ္ခ်ရပါမယ္။ လူနည္းစုေတြကို တစ္ခုလံုးရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရမယ္။ လူနည္းစုေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဖယ္ထုတ္ခံရတဲ့ လူနည္းစုလို႔ မျမင္မိ၊ မခံစားမိေအာင္ အထူး ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။
သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေသအ ခ်ာ တည္ေဆာက္ႏိုင္တာဟာ စတုတၳသင္ခန္းစာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ပုန္းေခ် (Forgive Mistake)
(၅) ပဥၥမသင္ခန္းစာ
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ႗ိပကၡသံသရာထဲက မေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရတာဟာ ႏိုင္ငံေရးရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါ တယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ သေဘာမထားႏိုင္ရင္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ခလုတ္ကန္သင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ အထူးသ ျဖင့္ ပ႗ိပကၡႀကီးေတြကို တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့သူေတြဘက္က စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ အမွန္တကယ္ သဘာ၀က်စြာရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ “ငါတို႔ အာဏာစြန္႔လိုက္ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားမလား” “လက္တံု႔ျပန္ ဒဏ္ခတ္ၾကမလား” စတဲ့ စိုးရိမ္မကင္းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ သမၼတမူဂါဘီဘက္ အျပတ္ရပ္တည္ခဲ့ၾကတာ ဒီေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳအရဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးနည္းဟာ “သင္ပုန္းေခ်”လိုက္ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ကလဲ့စားမေခ်ဘဲ သင္ပုန္းေခ်ျခင္းသာ တည္ၿငိမ္တဲ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိႈင္းမ်ား (Waves)
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အေရြ႕ကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ဆင္ျမဴရယ္ဟန္တင္ကန္က လိႈင္းမ်ားပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ ၁၈၂၈မွ ၁၉၂၆ကို ပထမလိႈင္းရွည္၊ ၁၉၂၂မွ ၁၉၄၂ကို ပထမေနာက္ျပန္လိႈင္း၊ ၁၉၄၃မွ ၁၉၆၂ ဒီမိုကရက္တစ္ ဒုတိယလိႈင္းတို၊ ၁၉၅၈မွ ၁၉၇၅ကို ဒုတိယေနာက္ျပန္လိႈင္းႏွင့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၊ တတိယလိႈင္းကိုမူ ၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္းဟူ၍ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပ ထားသည္။
အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလိႈင္း၏ သဘာ၀ကို အထြတ္အထိပ္ကာလပံုစံ ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ တတိယလိႈင္း သဘာ၀ေႏွာင္းပိုင္း ကာလပံုစံဟူ၍ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၃မွ ၁၉၆၂က ဒုတိယလိႈင္းတိုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ၁၉၄၈မွ ၁၉၆၂အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ရာ (၁၉၆၂-၂၀၁၀)ထိ ဒုတိယေနာက္ျပန္လိႈင္းထဲ ပါ၀င္သြားခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ တဖန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလိႈင္းတြင္ ၂၀၁၀မွ စတင္ ပါ၀င္လာခဲ့ရာ ယေန႔ထိပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ျပန္လိႈင္းထိႏိုင္ေသာ အေျခအေန (၅)ရပ္
(၁) စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ နိမ့္ပါးလြန္းျခင္း။
(၂) ႏိုင္ငံ၏ဓနမွာ တစ္ခုတည္းေသာ အရင္းအျမစ္ေပၚတြင္သာ အမွီျပဳေနရျခင္း။
(၃) အမွတ္အသား သ႐ုပ္ဆိုင္ရာ အကြဲအျပားမ်ားျခင္း (Identity Base)
(၄) ဗဟု၀ါဒ အေတြ႔အႀကံဳ ရွားပါးျခင္း။
(၅) ဒီမိုကရက္တစ္မဟုတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ရွိေနျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မဟုတ္ေသာ စူပါ ပါ၀ါ ၾသဇာစက္၀န္း အတြင္းတြင္ ရွိေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

တတိယလိႈင္းအထြတ္အထိပ္ကာလကို အုပ္စု သံုးစုခြဲ၍ ေဖာ္ျပရာတြင္
ပထမအုပ္စု – အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ား
လႊတ္ေတာ္မရွိသည့္တိုင္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပညာအဆင့္အတန္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။
ဒုတိယအုပ္စု – အေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံအမ်ားစု
လႊတ္ေတာ္မရွိ၊ ေစ်းကြက္မရွိ၊ သို႔တေစ ပညာအဆင့္အတန္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။
တတိယအုပ္စု – (…………)
လႊတ္ေတာ္ေရာ ေစ်းကြက္ပါမရွိသည့္အျပင္ ပညာေရးပါေနာက္က်က်န္ရစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

အေျပာင္းအလဲပံုစံမ်ား
ပထမလိႈင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တင္ကူးအေျခအေန (၃)ရပ္ကို အေျခခံ ၍ ေျပာင္းလဲသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တင္ကူးအေျခအေန (၃)ရပ္မွာ
(က) စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
(ခ) အမွီအခိုကင္းသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းမႈ
(ဂ) ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရး ဓေလ့အေျခခံေကာင္းမ်ား ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
ပထမလိႈင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း အထြတ္အထိပ္ကာလ (၁၉၉၀)၀န္းက်င္အ တြင္း ေျပာင္းလဲသြားၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အေျပာင္းအလဲပံုစံကို ပါေမာကၡရွစ္မစ္တာက “ပ႗ိညာဥ္အေျပာင္းအလဲ” ဟု ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳပါသည္။
ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို လူထုအံုႂကြမႈျဖင့္ လမ္းေပၚက စသည့္တိုင္ လမ္းေပၚတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ တည္ဆဲပါတီအီလစ္မ်ား လူထုလႈပ္ရွားမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအီလစ္တို႔ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ဆံုျဖစ္ၾကသည့္ လမ္း ေပၚႏိုင္ငံေရးကို စားပြဲ၀ိုင္းႏိုင္ငံေရး(Table Politics)သို႔ လွည့္ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စားပြဲ၀ိုင္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွပင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီေသာ ပ႗ိညာဥ္တစ္ခုခ်မွတ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ပံုေဖာ္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ “အထက္ႏွင့္ ေအာက္ ပူးတြဲလာေသာ အေျပာင္းအလဲ” (Transformation from above and below)ဟု ဆိုပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့၍ ဥေရာပပံုစံဟုလည္း ေခၚၾကသည္။
ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးနိမ့္မႈသံုးရပ္ကို မီးခိုးေရာင္ဇုန္၏ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပၾကသည္။
(က) ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကရက္စ္အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း (Fail to Provide strong democratic institutions)
(ခ) စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေအာင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္ျခင္း (Fail to Provide economic development)
(ဂ) ဒီမိုကေရစီ၏ အနိမ့္ဆံုးအေနအထားကို ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးႏိုင္ျခင္း (Fail to Provide the Minimal conditions of democracy)တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
တတိယလိႈင္းေနာက္ပိုင္းကာလမွာပင္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲပံုစံတစ္ရပ္ကို ပါေမာကၡရွမစ္တာက “သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ” (Imposed Transition)ဟု ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳပါသည္။
ေခတ္ေရစီးကို နားလည္ဆင္ျခင္မိေသာ တည္ဆဲပါတီ အီလစ္မ်ားကိုယ္တိုင္က အေျပာင္းအလဲ စတင္လိုေသာ္လည္း သတိႀကီးစြာျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုမွ (မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းမ်ဳိး)ကို သတ္ မွတ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ယူသည္ျဖစ္၍ “သတ္မွတ္ျပဌာန္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ” (Imposed Transition) ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ သည္။

သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္သံုးဆင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။
(က) ေျဖေလွ်ာ့ေရးအဆင့္ (Liberalization)
(ခ) ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ (Transition)
(ဂ) ခိုင္မာေရးအဆင့္ (Consolidation)
ပထမ ေျဖေလွ်ာ့ေရးအဆင့္မွာ ၾကမ္းရွေသာ ေအာ္တိုကေရစီ(Autocracy) မွ တစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ေအာ္တို ကေရစီသို႔ ေရြ႕လာေသာအဆင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဘရိတ္တည္း ေျဖေလွ်ာ့လိမ့္မည္ကားမဟုတ္။ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားခြင့္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေပးလာျခင္း၊ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း တည္ေထာင္ၿပီး ပါလီမန္ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး အစိတ္အပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပးလာျခင္း၊ မီဒီ ယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိုေပးလာျခင္းတို႔ျဖစ္ရာ သ႐ုပ္ခြဲစီစစ္သူမ်ား၏ လကၡဏာသတ္မွတ္ခ်က္အရ “ခံစစ္သေဘာေဆာင္တဲ့ ေျဖ ေလွ်ာ့မႈ(Defensive liberalization)” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဒုတိယကူးေျပာင္းေရးအဆင့္မွာ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား တည္ၿငိမ္စြာ ေရွ႕ ဆက္ႏိုင္ရန္ “အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရသည့္အဆင့္” (Institutionalization) ျဖစ္သည္။ အရွည္ၾကာဆံုးႏွင့္ အသိမ္ ေမြ႔ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ရန္ မတူေသာ အင္အားစုမ်ားအၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ မည္။ ထိုဒုတိယအဆင့္မွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ဘက္သို႔ လွည့္ေျပာင္းလာႏိုင္ေစရန္ အေျခခံ ေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရသည့္အဆင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
တတိယ ခိုင္မာေသာအဆင့္(Consolidation)မွာ ရရွိၿပီးေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အေနအထား တစ္နည္းအားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လက္ေတြ႔အသက္၀င္လာေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရမည့္အဆင့္ အထူးသ ျဖင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ထြန္းကားလာေစၿပီး “စံကိုက္ မီ ဒီမိုကေရစီ” “ေလာကပါလစံႏႈန္းမ်ား”အထိ အေသအခ်ာ ဦးတည္ရန္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အဆင့္မ်ားမွာလည္း အစဥ္အလိုက္ မ်ဥ္းတန္းသေဘာ အေျဖာင့္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္။ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ ျပန္လွည့္ႏိုင္ေၾကာင္း “ပါေမာကၡ ရွမစ္တာ”က သတိေပး ေဖာ္ျပထားသည္။
တတိယလိႈင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္မွ် ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္သို႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ လမ္းခု လတ္မွာပင္ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းမွာလည္း ပ်မ္းမွ် ၈ႏွစ္ ခန္႔သာ ၾကာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစက္၀ိုင္းထဲသို႔ သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလိႈင္း
၀ိေသသလကၡဏာ (၅)ရပ္
(၁) ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ကို ျဖတ္သန္းရင္း ပထမလိႈင္းတင္ကူးအေျခအေန (၃)ရပ္ကို တျဖည္းျဖည္း ပံုေဖာ္ယူရမည့္ သေဘာရွိသည္။
(၂) ကူးေျပာင္းေရးကာလ (Transition)ကို အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားရမည့္သေဘာ ရွိသည္။
(၃) အေဟာင္းကို အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားသည့္ ရီေဗာ္လူးရွင္း (Revolution)သေဘာထက္ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ လက္တြဲၿပီး အဆင့္ဆင့္ ကူးေျပာင္းၾကရမည့္ အီေဗာ္လူးရွင္း(Evolution)သေဘာ ေဆာင္ပါမည္။
(၄) ေရွာ့ခ္႐ိုက္ကုထံုး (Shock Therapy)ႏွင့္ သြား၍မရပါ။ ေရွာ့ခ္ဒဏ္မခံႏိုင္လွ်င္ ေရာဂါမေပ်ာက္ဘဲ လူနာအသက္ေပ်ာက္ႏိုင္ သည္။ တျဖည္းျဖည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း (Gradual) ကုထံုးကသာ ပို၍ အလုပ္ျဖစ္သည္။
(၅) “အရင္းအျမစ္က စေျပာင္းလဲလိုသည့္ ရက္ဒီကယ္ တိမ္းညြတ္မႈ အႏၱရာယ္”ကို အထူးသတိျပဳရမည္။ အရင္လိုလြန္းပါက အေႏွးေတြ႔ႏိုင္႐ံုမက ေနာက္ျပန္ လွည့္ျပန္သြားႏိုင္သည္။ ထို၀ိေသသလကၡဏာ (၅)ရပ္မွာ ပကတိအရွိ၏ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရး
ေတာင္ကိုရီးယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပတ္ခ်ံဳဟီးက (၁၉၆၁)တြင္ အာဏာသိမ္းၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို (၁၉၆၂)တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘိုး (၁၉၆၂)တြင္ (၂.၃) ဘီလီယံရွိရာမွ (၁၉၈၇)တြင္ ၁၁၉ဘီလီယံ တိုးတက္ခဲ့ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဇာတ္ခံုတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ တက္ေရာက္ ေနရာယူႏိုင္ခဲ့သည္။
(၁၉၆၀)တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတစ္ဦး တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေငြ ၈၇ေဒၚလာရွိခဲ့ရာမွ (၁၉၈၃)တြင္ ၁,၈၈၄ေဒၚလာ ရွိလာၿပီး အႏွစ္ ၂၀အတြင္း အဆ ၂၀ေက်ာ္ ျမင့္မားသြားခဲ့သည္။ ( ၁၉၉၁) သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေတာင္ကိုရီးယားလူေနမႈအ ဆင့္အတန္းသည္ အဆ ၁၀၀ေက်ာ္ တိုးတက္သြားသည္။

ထိုသို႔တိုးတက္လာမႈသည္ (၁၉၆၁)အာဏာသိမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပတ္ခ်ံဳဟီး၏
(၁) စိတ္ရွည္မႈ
(၂) အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ
(၃) ပညာတတ္မ်ားကိုေနရာေပးမႈ၊ ေနရာမွန္ လူမွန္ထားတတ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ပထမ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးတရားမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္သာမက ထိုအေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အံ့မခန္း တိုးတက္မႈကိုလည္း ျဖစ္ ေစခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရာတြင္ စိတ္မရွည္ဘဲ ေဒါသျဖစ္ေန႐ံု၊ အေျမာ္အျမင္မထားဘဲ စိတ္ထင္ရာလုပ္ေန႐ံု၊ ပညာ တတ္ ပညာရွင္မ်ားကို ေနရာမေပးဘဲ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းသာ ေနရာယူ႐ံုျဖင့္ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည့္ မတိုးတက္ႏိုင္ပါ။

ဂုဏ္သိကၡာ ရွာပံုေတာ္
အာရပ္အံုႂကြမႈႏွင့္ ႐ုရွား၏ (၁၉၉၁) ဒီမိုကရက္တစ္ေတာ္လွန္ေရးတို႔မွာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ တူညီမႈတစ္ခုရွိသည္ဟု ႐ုရွားသမိုင္းဆရာ လီယြန္အာရန္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအေရးအခင္း ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “ဂုဏ္သိကၡာ”ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးလိုသည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ အေလး ထား ဆက္ဆံခံလိုသည့္ လူထု၏ နက္႐ိႈင္းသည့္ဆႏၵမ်ားက ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားဆိုသည္မွာ လူတစ္စု၏ စိတ္ထင္သလို ေပးခ်င္တိုင္းေပး ယူခ်င္တိုင္းယူရန္ မရပါ ေခ်။ ေတာ္လွန္ေရးကို ဘယ္အရာက ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုက္ပါသနည္း။ GDP အတက္အက် မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု အာရန္က ေျပာသည္။ “ဂုဏ္သိကၡာ ရွာပံုေတာ္”ဟု သူက အေျဖေပးပါသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ လူအမ်ား၏ GDP ရွာပံုေတာ္ကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေလ့ရွိၾကသည့္ “ဂုဏ္သိကၡာ ရွာပံုေတာ္ကိုျဖင့္ ေလွ်ာ့တြက္တာ မ်ားသည္။ တူနီးရွားေတာ္လွန္ေရးကိုၾကည့္လွ်င္ “ေပါင္ မုန္႔ထက္ ဂုဏ္သိကၡာကိုအရင္ေပးပါ”ဟု ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အာရန္၏ အဆိုအရမူ ဖ်ဴးစ္ႀကိဳးကို မီးကူးေစသည့္ မီးပြားသည္ “ဂုဏ္သိကၡာ ရွာပံုေတာ္”သည္သာ အၿမဲ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာ(Technology)ကလည္း မီးေလာင္ၿပီဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းသတ္ရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ၎မွာ က်ေနာ္တို႔ အေလးထား စဥ္းစားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ကမၻာ ဒီမိုကေရစီ အ၀န္းအ၀ိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုက ေရစီမွ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေရြ႕ပါႏိုင္သည့္ လိႈင္းကိုစီးၿပီး သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ဒီမို ကေရစီ ေနာက္ျပန္လိႈင္း႐ုိက္မည့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း သတိထားေရွာင္က်ဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏုႏု၊ အညႊန္႔အဖူးထြက္စို႔လာသည့္ကာလတြင္ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရး အႏၱရာယ္မုန္တိုင္းမတိုက္ခတ္မိေအာင္ အားလံုး သတိၾကပ္ၾကပ္ေဆာင္ရန္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို ဖတ္႐ႈကာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ တို႔ကို သိျမင္ထားမွသာလွ်င္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကရက္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ မန္းသိန္းေရႊ ရွာေဖြ စုစည္းေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားသည္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။

အညႊန္းနိဒါန္း
ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ မန္းသိန္းေရႊသည္ စာေပေရးရာတြင္ ဖတ္အားမွတ္အား အလြန္ေကာင္းသူျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားလွသူျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးမတိုင္ခင္ေခတ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီး ျမန္ မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္၊ နဝတ နအဖေခတ္မွ ယေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီမိုကေရစီေခတ္တိုင္ေအာင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ ေသာ သူ၏အေတြ႔အႀကံဳသည္ အလြန္တရာမွ တန္ဖိုးႀကီးလွပါသည္။
သူ႔ျဖတ္သန္းမႈ ခရီးစဥ္အတြင္း ေရးသားျပဳစု ေကာက္ႏုတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္း မနည္းလွပါ။ စာေပေဟာ ေျပာပြဲ၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းဝိုင္းႏွင့္ သူ၏အိမ္သို႔ေရာက္တိုင္း သူေဟာေျပာသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို အသံဖမ္း၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ သူ႔အပိုင္း သူ႔က႑အလိုက္ခြဲကာ ေဆာင္းပါးစဥ္မ်ားကို စုစည္း၍ ေကအိုင္စီ ပရိႆတ္မ်ားကို ေဝငွလိုပါသည္။
စာဖတ္သူမ်ား သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိတိုးပြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
မန္းမင္းရဲေထြး