Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1255

ကုန္သြယ္ေရး အဓိကလမ္းပိုင္း ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳလမ္း အျမန္ျပဳျပင္သင့္ၿပီ

ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္း မိုးမ်ား၊ေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳ လမ္းပုိင္းမွာ ယခုအခါ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနၿပီး ကား ေသးမ်ား သြားလာ၍မရေတာ့သလို ကားႀကီးမ်ားလည္း အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္သြားလာေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေန သည္။ အဆိုပါလမ္းပုိင္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သြားလာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အားထားရသည့္လမ္းျဖစ္သည့္အ ျပင္ နယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လွ်က္ရွိသည့္လမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳ လွ်က္ရွိရာ ထုိင္းႏုိင္ငံထြက္ လူသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္း စသည္မ်ားကို ဤလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနရသည္။

ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္မွတဆင့္ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသမ်ားအထိ တင္ပုိ႔ေပးရာတြင္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ အလားတူ ျပည္တြင္းမွ စားေသာက္ကုန္ မ်ား၊ ေရထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕ကို ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ တင္ပို႔ရာတြင္လည္း ယင္းလမ္းေၾကာင္းကိုပင္ အဓိကအသံုး ျပဳေနၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အဓိက သြားလာၾကသည့္ ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅သန္းခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၄၂သန္းေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္လာသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမ သံုးလပတ္ ဇြန္လကုန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၆သန္းေက်ာ္ထိရွိကာ မူဆယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ျဖစ္သည္ကို စီးပြားကူးသန္းက ထုတ္ျပန္သည့္ တရားဝင္ ကုန္သြယ္ ေရး စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မွာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အဓိက အသံုးျပဳေနသည့္ ယင္းလမ္းေၾကာသည္ နဂိုကတည္းက ဝန္ႏွင့္ အား မမွ် ျဖစ္သည့္အေနအထားတြင္ ရာသီဥ တုဒဏ္ကို ခံလိုက္ရၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။ လက္ရွိလမ္းပုိင္းကို ADB ဘဏ္မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးၿပီး ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕- အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကံ ၤလမ္း၊ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳလမ္းပိုင္းအျဖစ္ China Road and Bridge Corporation -CRBC ကုမၸဏီက ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္တြင္ ယခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာခဲ့ရသည္။

အဆိုပါလမ္းကို အဆင့္ျမင့္ ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက လမ္းခ်ဲ႕မည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ လူေနအိမ္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ စသည့္ မလြတ္ကင္းေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ ကိစၥမ်ား၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနစဥ္ လမ္းေဘးပတ္၀န္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသံ မ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယခုလုိ လမ္းျပဳျပင္ေနစဥ္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္မႈရွိရွိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္လိုေသာ္လည္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ေန႔တဓူဝ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မျဖစ္မေန သြားလာေနရေနရသည့္ ၎လမ္းပ်က္စီးမႈသည္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္သာမက အေျခခံလူထုအ တြက္ လြန္စြာ ထိခိုက္နစ္နာလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ သက္ဆိုင္သူအစိုးရ၏ ႀကိဳတင္ အစီအမံမ်ား အားနည္းခ်က္ရွိေနၿပီး လမ္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္မႈကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွင္းလင္းခ်ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိသက္တမ္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ ပ်ဳိး/ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းသံုးခုကို စီမံကိန္းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သိသာထင္ရွား သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သလို လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အားနည္းေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ အျပန္အလွန္ ေလးစားသည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္းႏွင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္၊ ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္/ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းပုိင္းကိုလည္း ပိုမို အားထည့္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပရာ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳလမ္းပုိင္းကို အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ေရးကို ယာယီအားျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ခိုင္မာေသာ လမ္းလႊဲမ်ားေဖာက္ျခင္းႏွင့္အတူ စနစ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကားတိမ္းေမွာက္မႈမ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မည္သူက၊ မည္သည့္အေျခအေနေၾကာင့္၊ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္ဟု အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ေနရမည့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ လတ္တေလာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကိုသာ အေျဖရွာၿပီး နည္းလမ္းက်စြာ ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လို သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ေလာေလာဆယ္ လမ္းျပဳျပင္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးေနခ်ိန္တြင္ သတ္ မွတ္ကုန္ စည္၀န္ပို သယ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ကုန္သြယ္မႈ၀န္ကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ရင္း အဓိကက်သည့္လမ္း ေၾကာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ယာယီ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္နာပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လမ္းကို အျမန္ျပဳ ျပင္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။