Home ေဆာင္းပါး “အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးသမား” တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္

“အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးသမား” တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္

727

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္)

(KIC)ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္၊ ေန႔စြဲနဲ႔ “ေစာရွား” ေရးတဲ့ သတင္းဖတ္ရပါတယ္။ သတင္းေခါင္းစီးက “NCA ထုိး တုိင္းရင္းသား ၆ဖြဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္မည္”ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မည္”ဆုိတဲ့ စကားစုထဲက “ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္” ဆုိတဲ့စကားရပ္က ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏနဲ႔ လုပ္ငန္း အတုိင္းအတာပမာဏ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မယ္ ဆုိတာကို ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အေျမာက္အမ်ား လက္ဝယ္ရွိေနသူေတြကို အခ်က္ျပလုိက္တဲ့သေဘာ ညႇိဳ႕ငင္ေခၚယူလုိက္တဲ့ သေဘာလည္း ပါပံုရပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလိုေျပာႏုိင္သလဲဆုိေတာ့ ပထမတစ္ခ်က္က “ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မယ္” ဆို တာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရွိ႐ံုမွ်နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈဆုိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ မႈ အတတ္ပညာလည္း ပိုင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔ မုခ် လိုအပ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သဲထဲေရသြန္လုိက္တာကမွ အရာထင္က်န္ခ်င္ က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအခ်က္က အဲဒီ “ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ကုမၸဏီ” ထူေထာင္ႏုိင္မယ့္ အရင္းအႏွီးနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ “NCA ထုိး တုိင္း ရင္းသား ၆ဖြဲ႔”ထဲမွာ ဘယ္အဖြဲ႔မွာမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ေတြ႔ ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္ KNU/KNLA(PC) မွ စီးပြားေရးဌာနမႉး ဗိုလ္မႉးေစာလားဒုိ ေျပာတဲ့ “လွ်ပ္စစ္ပါဝါလုိင္း တည္ေဆာက္တာမ်ိဳး၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္တာမ်ိဳး စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ “NCA ထုိး တုိင္းရင္းသား ၆ဖြဲ႔”ထဲမွာ ဘယ္လုိမွ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ “NCA ထုိး တုိင္းရင္းသား ၆ဖြဲ႔”ထဲမွာ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြ ပါဝင္ေနသလဲဆုိေတာ့ –

၁။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ [KNU/KNLA(PC)]
၂။ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)
၃။ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)
၄။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)
၅။ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဟန္ျပနာမည္ခံ႐ံုခံ၊ နာမည္ခံခ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ေပးၿပီး လုပ္စားႏုိင္သူေတြက ဝင္ေရာက္ စီမံခ်ဳပ္ကုိင္ လုပ္ကုိင္ၾကမယ့္ စီးပြားေရးအကြက္အကြင္းပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အလြမ္းသင့္တဲ့ ေငြပင္ေငြရင္းရွိသူေတြကို (ေငြျဖဴ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္လိမ့္မယ္) တုိက္႐ုိက္ခ်ေပးလိုက္ရင္ အျခားတစ္ဖက္က လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚတယ္ဆုိတဲ့ တိုက္ ကြက္ေတြ/ စားမာန္ခုတ္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္ေသးတယ္။ အခုေတာ့ “(NCA)ထုိး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း” ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႔ တဆင့္ခံ / တစ္ဖက္လွည့္ဆုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အျမင္ေကာင္းသလဲ။

ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက လူတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးထဲကေန ဆြဲထုတ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္တည္းဟူေသာ ဆားငန္ေရထဲမွာ စုန္ ခ်ည္ ဆန္ခ်ည္ ကူးခပ္ခုိင္းထားလုိက္လို႔ရမယ္ မဟုတ္လား။ ဘယ္ေလာက္ တြက္ေျခကုိက္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသလဲ။

အဲဒီသတင္းထဲမွာ (PNLO)အဖြဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းေျပာတဲ့စကားကေတာ့ သြယ္ဝုိက္မေနဘဲ သူတု႔ိ လက္ရွိအေျခအေနကို တုိက္႐ုိက္ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ သူ႔ေျပာထားတဲ့အတိုင္း သတင္းထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါရေစ။

̏NCA ေရးထုိးၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ေတြရွိလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္ကေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ ျပည္သူေတြ ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစမယ့္၊ အခြန္ေကာက္ခံတာ ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆုိတာေတြ ရွိလာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခုလုိကာလမွာ အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္”

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တာဟာ (အခြန္မေကာက္ေတာ့ဘဲ ကုမၸဏီေထာင္တာဟာ) တနည္းအားျဖင့္ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “တပ္/ၿငိမ္းမူ ၆ရပ္”ထဲ က အခ်က္အမွတ္ (၄)ကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ (NCA) ထုိး အဖြဲ႔ ၆ဖြဲ႔က ေဗြေဆာ္ဦး လုပ္ေဆာင္ျပတာပဲလို႔ မွတ္ယူရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ကို လိပ္ျပာမလံု၍လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ ထုိသတင္းထဲမွာပဲ (PNLO)အဖြဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းရဲ႕ ထပ္ေလာင္း ေျပာ ဆုိခ်က္ ဆုိတာကို အခုလုိ ဖတ္ရပါတယ္။

“ထို႔အျပင္ NCA မေရးထိုးခင္အခ်ိန္၌ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ အခြန္အခေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ကုမၸဏီထူေထာင္မည္ဆိုပါက ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိရွိစြာျဖင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒ ရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မ်က္ေျချပတ္မခံ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္”တဲ့။

ဒါကေတာ့ ကုမၸဏီမေထာင္ခင္၊ ကုမၸဏီလက္ေတြ႔ဘဝထဲ က်ေရာက္သြားၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားတည္းဟူေသာ ေရတိမ္ မွာ မေမ်ာခင္၊ မနစ္ခင္မွာ ေျပာတဲ့အေျပာ (သုိ႔မဟုတ္) သတိေပးတဲ့ သတိေပးခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာေပါ့။

တကယ္ေတာ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဝဲၾသဃထဲမွာ တစ္ခ်ိန္က “အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးသမား” ျဖစ္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ ပါဂ်ဲရုိးကားစီးတဲ့ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ဘဝ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားၾကၿပီး သူတုိ႔ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း/ တပ္/ ေဒသခံျပည္သူနဲ႔ တစ္စထက္တစ္စ ကင္းကြာလာၿပီး မူလ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္/ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္တဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္မွန္းမသိ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားခဲ့ၾကတဲ့ အဲဒီလိုသာဓကေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြထဲမွာ ထုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ တခ်ိဳ႕လည္း စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကုုမၸဏီပုိင္ရွင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ဘဝကို ေက်ေက်နပ္နပ္ ကူးေျပာင္း ခံယူသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတာ့ တစ္ဖက္မွာ စစ္တပ္ရဲ႕ “ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဗိုလ္မွဴးႀကီး”ဘဝ ခံယူ ၾကၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းႀကီးမ်ိဳးစံုကိုု ပုိင္ဆုိင္တဲ့ လက္နက္ကုိင္သူေ႒း (ဝါ) ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ဘဝမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး စံျမန္းေနၾကပါတယ္။

ျမင္သာတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဇာတ္ခံုေပၚ တက္ေရာက္သြားၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ သူေ႒းသူႂကြယ္ဘဝကို ကူးေျပာင္းသြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။

တစ္ခ်ိန္က မိမိဦးေဆာင္မႈေနာက္မွာ လိုက္ပါခဲ့ၾကတဲ့ ေအာက္ေျခ တပ္မွဴးတပ္သားေတြကေတာ့ အကြပ္မရွိတဲ့ ၾကမ္းသဖြယ္ ျဖစ္ ခ်င္ရာ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕လည္း ေသနတ္ေဖာက္ၿပီး ထမင္းဖိုးေတာင္းရတဲ့ ဓားျပသာသာ ဘဝ က်ေရာက္သြားၾကရပါ တယ္။ သူတုိ႔ကို အစိုးရအာဏာပုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ တပ္/ ရဲက ဓားျပမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးေတာ့ ကုိယ္က လက္ပုိက္ၾကည့္ေနရတဲ့ဘဝ။

ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသလဲ။ ကုိယ္ကေတာ့ အင္မတန္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေ႒းႀကီးျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ လက္ေအာက္ငယ္သားက ထမင္းတစ္နပ္စားရဖုိ႔ ေသနတ္ေဖာက္ ဓားျပတုိက္ရတဲ့ဘဝ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနရပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဟစ္ေႂကြးခဲ့တဲ့ “အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး အလံေတာ္”ကေရာ ဘယ္ေခ်ာင္ဘယ္ၾကားမွာ ေရာက္ေနပါလိမ့္။ ဟီးေနတဲ့ ကုမၸဏီဆုိင္းဘုတ္ႀကီးနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ဖံုးကြယ္ပစ္လုိက္ၿပီလား။

ကုမၸဏီပုိင္ရွင္သူေ႒းဘဝ ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါမွာ ခြန္ျမင့္ထြန္း သတိေပးေနသလို “ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိ”ရွိဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ “ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိ” ဆုိတာ ေတာ္လွန္ေရးဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရးဘဝထဲမွာသာ ရရွိႏုိင္တဲ့ အသိနဲ႔ သတိမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္က ေတာ္လွန္ေရးဘဝ၊ ႏုိင္ငံေရးဘဝနဲ႔ ကင္းကြာၿပီး ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ သူေ႒းဘဝ ေရာက္ရွိ ေနမွေတာ့ သဘာဝက်စြာပဲ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္သူေ႒းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရး ပဓာနဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ သတိသာ အၿမဲရွိေနေတာ့မွာ ေပါ့။

ခြန္ျမင့္ထြန္းဟာ တစ္ခ်ိန္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးပါ၊ ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္တစ္ဦးပါ။ ေနာက္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား၊ အဲဒီကေနတဆင့္ နယ္စပ္ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အဲဒီကေနတဆင့္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအေရးအဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္လာသူပါ။ ဒါဟာ တေရြ႕ေရြ႕ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ “ခြန္ျမင့္ထြန္း ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္”ပါ။
အကယ္၍ “ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ကုမၸဏီပုိင္ရွင္” ခြန္ျမင့္ထြန္း ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ —-
“ခြန္ျမင့္ထြန္း ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္” ထဲမွာ ပထဝီရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းကျဖစ္ေစ/ ပထဝီမရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လည္း (အပ်င္းေျပျဖစ္ျဖစ္) ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။