Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1134

ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမုဒၵရာဇ္မင္းမွစ၍ ပုဂံမင္းဆက္ (၅၅)ဆက္၊ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ (၁၁)ဆက္၊ ေနာက္ဆံုး သီေပါမင္းအထိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး သီေပါမင္းလက္ထက္ (၁၈၈၆)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး နယ္ခ်ဲ႕ ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုမွ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမတအျဖစ္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား စ၀္ေရႊသိုက္သည္ ၁၉၄၈မွ ၁၉၅၂ အထိ၊ ေဒါက္တာဘဦးသည္ ၁၉၅၂မွ ၁၉၅၇အထိ၊ မန္း၀င္းေမာင္သည္ ၁၉၅၇မွ ၁၉၆၂အထိ၊ ဦးေန၀င္းသည္ ၁၉၇၄မွ ၁၉၈၁အ ထိ၊ ဦးစန္းယု၊ ဦးေအးကို၊ ဦးစိန္လြင္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္တို႔သည္ ၁၉၈၈အတြင္း တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲရာ တိုင္းသူျပည္သား တို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးေခတ္သမိုင္းတို႔အေပၚ သမုိင္းဆိုးမ်ားအား သင္ခန္းစာယူၾကရေလၿပီး သမိုင္းေကာင္းမ်ားကို နမူ နာယူၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ “ဥပ ေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ”တို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေနၾကရသည္။

ဥပေဒျပဳေရး – ဥပေဒဆိုသည္မွာ လိုက္နာရန္ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက လိုက္နာရန္ ျပည္သူ တို႔ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒကို “ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ”ဟုေခၚၿပီး “ျပည္သူတို႔က လိုက္နာရန္ အစိုးရေရးဆြဲျပဌာန္းထား ေသာ ဥပေဒကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ”ဟု ေခၚသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒသည္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိၿပီး “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္း”ကဲ့သို႔ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး – အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနမွ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ၍ လက္ေတြ႔ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရေလသည္။
တရားစီရင္ေရး – တရားဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား ဟန္႔တားအျပစ္ေပးရန္သည္ တရားစီရင္ေရး၏ အဓိကတာ၀န္ ပင္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးမူမ်ားမွာ –
(က)ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး (ခ)ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ ေရး (ဂ)အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံခြင့္၊ ေခ်ပခြင့္ႏွင့္အတူ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မင္း၊ သမတမွစ ေအာက္ေျခလူတန္းစားဟု မခြဲျခားဘဲ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အ ေရး ရရွိရမည့္အျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၄၉)၊ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ားက႑တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ တစ္ဦးကို အျခားတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားစုႏွင့္အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့ ထင္တိုင္း မျပဳႏိုင္ ရန္ ကာကြယ္ရသည္ျဖစ္ရာ “တရားစီရင္ေရးဌာန”ကို ပုဂၢိဳလ္တိုင္းအေပၚ ကာကြယ္သူအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္သည္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ စာေပမ်ားကိုဖတ္ျခင္း ျဖင့္ “အသိတရားမွ အရွိတရား”မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားျဖစ္ေသာ ယေန႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာျပင္ပ ဘာသာ ရပ္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရသ၊ သုတဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ကာ ပုခံုး ေျပာင္းတာ၀န္မ်ားကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ ၿမဲေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည့္၀မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ၍ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ် ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားလာကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ အစဥ္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ဒီီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။