လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ယခုနွစ္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္စာ သင္ၾကားသူ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေန

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ ဇြန္လ စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရ၏ အေျခခံပညာ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ၇၂,၁၅၉ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလခ်ဳပ္ စာရင္းအရ ကရင္စာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၂,၈၅၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏုိဝင္ဘာလ လခ်ဳပ္ စာရင္းအရ ၆၃,၂၃၅ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၁၉ အထိ ျပည္နယ္အတြင္း သင္ၾကားခဲ့ေသာ ကရင္စာေပမ်ားမွာ ပိုး၊ စေကာ၊ တေလညာ၊ ဂယ္ဘား၊ ေလကြယ္ေကာ္၊ ဘြဲ စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ(ကယန္း၊ ကေယာ) တုိ႔လည္း ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ စာေပ မ်ားကို သင္ၾကားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး၏ ဇြန္လခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၃၁၉ ေက်ာင္း၊ ဆရာ/မဦးေရ ၂,၃၇၇ ဦးႏွင့္ စာေပသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၈၇,၃၇၇ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ စာရင္း မ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၃၅၉ ေက်ာင္း၊ ဆရာ/မ ဦး ေရ ၂,၅၃၄ဦး၊ ေန႔စားလေပးဆရာ/မ ၅၄၀ဦး ႏွင့္ စာေပသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၈၇,၅၅၂ ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။