လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ကရင္ျပင္ဆင္

ကရင့္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား ျပန္လည္စု စည္းျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း အစည္းအေဝး (Photo_KIC)

ဇြန္ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

ဇြန္လကုန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဇူလုိင္လအတြင္းက်င္းပႏုိင္ေျခရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးမွ ဦး ေဆာင္၍ ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ ၁၀ရက္(ယေန႔)မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ယခုလာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားရယူညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာင္မတီမွ KNU အတြင္းေရးမႉး (၂) ပဒုိေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။

“ကရင့္တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆုိင္ရာအတြက္ စုစည္းရမယ့္ ကရင့္တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ဆႏၵထဲမွာပါဝင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လုံၿခဳံေရးက႑အသီး သီးတုိ႔ကုိ လာမဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးထဲမွာ ကရင့္တစ္မ်ဳိးသား လုံးရဲ႕ ကုိယ္စား တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕အျမင္၊ သေဘာထားစုစည္းခ်က္ေတြကုိ ရယူေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဒီကရင့္တစ္မ်ဳိးသား လုံးရဲ႕ တရားဝင္မႈနဲ႔အတည္ျပဳမႈအစည္းအေဝးနဲ႔ ျပည္လည္စုစည္းျခင္းအစည္းအေဝးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည့္ အစည္းအေဝးသုိ႔ KNUမွ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအ က်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC )၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)စသည့္ ကရင့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ကရင္လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ (၃၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ JMC ဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဲ ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ကနဦးေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး ေဒသအလုိက္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမွ ေဆြးေႏြးရရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လုံၿခဳံေရးစသည့္ က႑အလုိက္ စုစည္းရရွိ ထားသည့္ စာတမ္းမ်ားကုိ ျပည္လည္ အသိေပးေဆြးေႏြးၿပီး စုစည္းအတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားျခင္းအျပင္ ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေနာက္ထပ္ေဆြး ေႏြးရမည့္ ျပည္ေထာင္စုခြဲမထြက္ေရးမူႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ မ ဟုတ္ဘဲ ယခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလက ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမွ က်န္ ရွိသည့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ က႑ေလးခုမွ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အ ေျခခံမူမ်ား၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာတန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးကုိ အစုိးရမွ ယခု ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳလ်ာထားတင္ျပထားေသာ္လည္း အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ (၁၀) ဖြဲ႔ဘက္၌ ေဆြးေႏြးအတည္မျပဳႏုိင္ေသးဘဲ လာမည့္ ဇြန္လ ၁၁ရက္၌ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႔-PPST၏ အစည္းအေဝးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားႏုိင္ေျခရွိသည္ ဟုလည္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဘက္က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအျဖစ္ ပထမအႀကိမ္စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ေမလ(၂၉)တြင္ က်င္းပခဲ့ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာ က႑ႀကီး (၅)ခုမွ လုံၿခံဳေရး က႑မွလြဲ၍ က်န္က႑(၄)ခုမွ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း (၁)အျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။