လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၃)

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိပ္အပိုင္း (၁) ဟူသည္ကို အေျခခံလ်က္
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါမည္လား။

၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွေန၍ ၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိပ္အပိုင္း (၁) ဟူသည့္အေပၚအေျခခံလ်က္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္ပါမည္လား ဟူေသာေမးခြန္း ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းကိုေျဖၾကားရန္မွာ အထူးသျဖင့္ ယင္း စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ရွစ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိပ္အပိုင္း(၁)၏ အသက္ေသြးေၾကာမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑မူ၀ါဒသေဘာ တူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔အတြင္း၌ သေဘာထားမက်ေသးပါဘဲလ်က္ ၎တို႔က လက္ မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ၍ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေမးခြန္းအား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႐ႈေဒါင့္မွ ေျဖၾကားသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) ဟူသည္မွာပင္ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးနွင့္ ျပန္လည္အစခ်ီ ထားၿပီး “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံအား ထိပ္ဆံုးတြင္ ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဟူသည္မွာ မည္သူ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနည္း။ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျဖစ္ေနသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံတြင္ ရွာေဖြက်င့္သံုးရမည္မွာ လူထု၏ အခ်ုဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တို ့ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္ ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔အၾကားတြင္ မည္သို႔ ခြဲေ၀မည္နည္း ဟူသည္ကို အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အေျဖရွာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၄)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။”ဟု ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိပ္ အပိုင္း(၁)၏ ႏိုင္ငံေရးက႑မူ၀ါဒ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ (၁)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။”ဟု ပါရွိသည္။
ယင္းနွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ‘နိုင္ငံေတာ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား ‘ျပည္ေထာင္စု’သို႔ ေျပာင္းထားျခင္းမွလြဲ၍ မည္သို႔မွ် ျခားနားမႈ မရွိ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပႆနာအား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ယင္းသို႔ ေ၀ါဟာရ တစ္လံုးမွ်ကိုသာ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္နည္း။

‘နိုင္ငံေတာ္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား ‘ျပည္ေထာင္စု’ သို႔ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒသေဘာအရ မည္သို႔မွ်သက္ ေရာက္မႈ မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ‘နိုင္ငံေတာ္’ကိုလည္းေကာင္း၊ ‘ျပည္ေထာင္စု’ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ မွ် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ပင္။ ပို၍ထင္ရွားသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄)၌ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူ ေသာ ေ၀ါဟာရအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Union ဟု ျပန္ဆိုထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ကို အဓိပၸါယ္တစ္ထပ္တည္း ထားရွိက်င့္သံုးေနၾကေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္ စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုင္း(၁)ကို ရွစ္ဖြဲ႔ကိုယ္စားဟုဆိုကာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုသာ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားမည္ဆိုပါမူ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မည္သို႔တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ အထက္ပါ ရွစ္ဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ လူထုကိုရွင္းျပရန္ တာ၀န္ရွိပါမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ျပင္ဆင္၍ ရနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာခဲ့ၿပီဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းထိန္ကိုယ္တိုင္က မၾကာမီ ကပင္ ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၄)ပါ ျပဌာန္းခ်က္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္။” ဟူသည္တြင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိ သည္။ ပထမပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူထုထံမွ ဆင္းသက္ျခင္းဟုလည္း နားလည္ႏိုင္သည္။ လူထု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ Popular Sovereignty ၏ တစိတ္တပိုင္းကို ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု၏ လိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ မွန္ကန္သည္။ သို႔ရာတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး၌ တည္သည္” ဟူေသာ ဒုတိယပိုင္းမွာမူ မွန္သလိုလိုနွင့္ လြဲေနသည္။

လူထုထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ လူထုထံတြင္ မရွိေတာ့။ ပထ၀ီနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊဥ ဥလိုက္ေသာ ငန္းနွင့္ ဥပမာ ျပဳနုိင္သည္။ ငန္းသည္ ေရႊဥကို ဥၿပီးေနာက္ ေရႊဥသည္ ေျမေပၚသို႔ က်ေရာက္သြားၿပီ။ ငန္းသည္ ေရႊဥကို မပိုင္ေတာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခား တစ္ပါးသူက ေကာက္ယူပိုင္ဆိုင္သံုးစြဲခြင့္ရွိသြားၿပီဟု ဆိုလုိရာေရာက္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္က က်င့္သံုး သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္ကို ပုဒ္မ ၄၇ အရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရ ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဓိကေနရာယူ၊ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာအခါ ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳ လွ်က္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းေ၀ါဟာရေအာက္တြင္ ခိုလႈံလွ်က္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တလြဲ အသံုးအျပဳဆံုးေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၊ ၆ (စ) နွင့္ ၄၇ တို႔အရ ျမန္မာစစ္တပ္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရထားသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္အခါတြင္မွ် ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ဤသည္ကို အျခားဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ပါမည္။

ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ အျမင့္ဆံုး အပ္ႏွင္းက်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမွာ ဆြစ္ဇာလန္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃) တြင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ကန္တံုျပည္နယ္မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္ ေၾကာင္း အတိအလင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္ကိုအေျခခံ က်င့္သံုးသျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ျပဌာန္းက်င့္ သံုးေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သေဘာတရားမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးပါမူ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသည္ သမိုင္းတြင္ လြတ္ လပ္စြာ ေနလာခဲ့ၾက၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၇ခုနွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတို႔တြင္ နွစ္သြယ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ Dual Federalism ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ သူ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွစ္သြယ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မွ် ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ တရားစီရင္ဟူသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႀကီး သံုးရပ္အနက္ အခ်ဳိ႕အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားကို အပ္ႏွင္းထားခဲ့သည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ အမ်ားစု ကိုမူ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထားရွိက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေရာယွက္ျခင္း မရွိ။ သီးျခားစီျဖစ္သည္။ ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ယူ၊ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ၾက႐ံု ျဖစ္သည္။ ယင္းအေနအထားမွာ ယေန႔အထိလည္း တစံုတရာ ဆက္ရွိေနဆဲပင္။

သို႔ရာတြင္ ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေခတ္ႀကီးသို႔ ေရာက္လာ၊ အျပန္အလွန္ မွီခို လက္တြဲပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိမည့္ အေနအထားႀကံဳလာရေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအ ၾကား တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား တာ၀န္မွ်ေ၀မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မ်ားစြာ ပိုမို တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာၾကရသည္။ Cooperated Federalism ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာႀကီးသံုးရပ္အနက္ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ပိုမိုသံုးစြဲၿပီး လက္ေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာကိုမူ ျပည္နယ္မ်ားက အဓိကက်င့္သံုးေၾကာင္း ဆိုလုိသည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ပိုမို သံုးစြဲသည္ဟု ဆိုရာ တြင္ပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း ႀကီးမားစြာပါ၀င္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (တနည္းအားျဖင့္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္မ်ားကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သြားေရာက္တက္ၾကရ သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာထားကိုရယူ၍ ဥပေဒျပဳၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဳရာ၌ပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ခြင့္ရေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၎တို႔က ပင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳၾက၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရသည္။ ယင္းအေပၚမွသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ႀကီးၾကပ္ရ သည္။ သို႔ရာတြင္ တုိက္႐ိုက္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိ။ ႀကီးၾကပ္ရာမွာပင္ ျပည္နယ္မ်ားကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူ ညီခ်က္ကိုရယူၿပီးမွ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရသည္။ ေကာ္မရွင္နာမ်ားကို ေစလႊတ္၍ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရ ဟူသည္မ်ားမွာ သ႑ာန္မွ်သာ ရွိသည္။ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ်မရွိ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံမ်ားႏွင့္ လံုးလံုး လ်ားလ်ားပင္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔စိတ္တိုင္းက် ထင္တိုင္းႀကဲကာ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ခ်ယ္လွယ္ခ်င္တိုင္း ခ်ယ္လွယ္၊ က်ဴးလြန္ခ်င္တိုင္း က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္အေပၚ အေရး ယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ ေ၀းစြ၊ ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းပင္မရွိ။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ အ႐ုပ္သာသာမွ်သာ ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္တိုင္းမွာပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အဓိက က်င့္သံုးေနၾကသူမ်ားမွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမဟုတ္။ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားကို တာ၀န္ယူထားၾကေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္တိုင္းမႈးမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မႉးမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ႀကီးမားလြန္းလွေသာ အကန္႔အသတ္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ခံစားသံုးစြဲခြင့္ ရႏိုင္ေျခ စိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀ျခင္း အတြက္ ၀မ္းသာရမည့္အစား က်ိန္စာတိုက္ခံရသည့္ ဘ၀မ်ိဳးသို႔ က်ေရာက္ေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္ တပ္က အရပ္သားလူထုမ်ားအား လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ကရင္နီစစ္သားသံုးဦးႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦးအား ျမန္မာစစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေကအိုင္အိုကို ျပင္းထန္စြာ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟု အေၾကာင္းျပကာ ေကအဲန္ယူ၏ တပ္မဟာ ေဒသအား ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အဆိုပါေဒသအသီးသီးအတြင္း ေပါႂကြယ္၀ ေသာ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ယင္းတို႔တည္ရွိရာ ေျမယာမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁)တြင္ ပါရွိေသာ ၃၇ခ်က္လံုးသည္ ယင္းတို႔ကို က်ားကန္ေထာက္ကူ၊ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုကို သက္ဆိုးရွည္ေစရန္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အုတ္ ျမစ္ေကာင္း တစ္ခ်ပ္တစ္ေလမွ် မေတြ႔ရ။
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအနက္ မၾကာေသးခင္ကပင္ ေကအဲန္ယူ၏ တပ္မဟာ (၅)ေဒသအား ထိုးစစ္ဆင္လာမႈအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရႈေဒါင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ပါမူ လံုး၀ပင္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။

၁၉၈၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႀကီးမွ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေၾက ျငာစာတမ္းႀကီးကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေရွ႕သုိ႔ေျခတလွမ္းတိုးသြားေစေလာက္ ေအာင္ပင္ လူသားမ်ားက်င့္သံုးသင့္ေသာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေၾကျငာစာတမ္းႀကီး၏ နိဒါန္း ဒုတိယပုဒ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသည္———-
တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ လူတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ အဓိပၸါယ္ရွိရွိပါဝင္ေစလွ်က္ လူထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈအေျခခံတြင္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မွွ်မွ်တတ ခြဲေဝယူရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆုိလိုသည္။
—– ဟူသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ေအာက္ပါ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းႀကီးကို ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။၃၅
အထက္ပါနိဒါန္းစာပုဒ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံပိုင္းျခား ေလ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့လာလွ်င္ ပို၍ ရွင္းပါမည္။
(က) တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာ၌ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပုံနည္းလမ္း၃၆ကို အဓိကထား၍ ဖြင့္ ဆိုထားသည္။
(ခ) တိုးတက္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္ လူထုတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ပါဝင္ခြင့္ကို ရွင္းလင္းစြာ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္သည္ လူတိုင္း၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လူထုအေနျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္သလို လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ခြင့္ရွိရမည္။
(ဂ) တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပုံပါဝင္နည္းကိုပါ ရွင္းလင္းထားသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါဝင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ဖံံြ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းပါဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ရုံံျဖင့္ လူထုကိုျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုျဖစ္ ေစ အတင္းအၾကပ္ပါဝင္ခိုင္း၍ မရေခ်။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ လြတ္ လပ္မႈမရွိလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ မရွိႏုိင္ေခ်။

ဦးေအာင္ထူး
လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ
ေန ့စြဲ။ ဧၿပီလ (၃၀)ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။