လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု ဖလံု-စေဝၚ ပါတီေျပာ

မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

၂၀၂၀ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု ဖလံု-စေဝၚဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ-PSDP အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေစာၾကည္လင္းက မတ္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၎က ̏ ဖလံု-စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အေနနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လံုးဝ ဝင္မၿပိဳင္ပါဘူး။ ကတိကဝတ္ ေပးထား တာလည္းရွိတယ္။ လက္မွတ္ထိုးဆိုလည္း ထိုးတယ္↔ဟု ေျပာသည္။

ဖလံု-စေဝၚ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းဝင္မၿပိဳင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အတြင္း ကရင္သံုးပါတီ ပူးေပါင္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ-KNDP ကိုသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစာၾကည္လင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ပါတီအလို အေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖလံု-စေဝၚပါတီ ေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ (မြန္ျပည္နယ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ )ေနရာမ်ားတြင္သာ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ရွိ သည္ဟု ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အေနျဖင့္ လတ္တေလာ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ကရင္ပါတီမ်ားပူးေပါင္းၿပီး အသစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ KNDP ပါတီႏွင့္မေပါင္းစည္းေသာ္လည္း အမာခံပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ ႏႈတ္ထြက္ကာ KNDP သို႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔က အသစ္ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ KNDP ပါတီ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးတြင္ ပါတီ ဥကၠဌေနရာအပါအဝင္ ဖလံု-စေဝၚပါတီဝင္ေဟာင္း ၆ ဦးပါဝင္ကာ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ တျခားပါတီမ်ားထက္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေနရာတြင္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ-KNDP၊ ဖလံု-စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(PSDP)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP)ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP) ဟူ၍ ကရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ပါတီ တရားဝင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ကရင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာ မထပ္ေရးအတြက္ ဆက္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ ၃ ေနရာ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ေနရာ စုစုေပါင္း ကိုယ္စား လွယ္ ၉ ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။