Home ေဆာင္းပါး သန္႔ရွင္းေသာသမၼတႀကီး၏ သမၼတသက္တမ္းကား မရွည္ၾကာခဲ့ပါ

သန္႔ရွင္းေသာသမၼတႀကီး၏ သမၼတသက္တမ္းကား မရွည္ၾကာခဲ့ပါ

629

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ရက္)

(တေပါင္းလ) မတ္လသည္ ဘာေၾကာင့္ရယ္ေတာ့ မသိ။ ထူးျခားသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားသည္ မတ္လတြင္ ျဖစ္ပ်က္တာကို ေတြ႔ရမည္။ မတ္လ၏ ျပကၡဒိန္စာမ်က္ႏွာေပၚက ေန႔ရက္မ်ားကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ ထုိသုိ႔ထူး ျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စီကာစဥ္ကာ သင္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ (မတ္လ ၂ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၁၆ရက္၊ ၂၁ရက္၊ ၂၇ရက္၊ ၂၈ ရက္ စတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မတ္လကို အျခားလမ်ားႏွင့္မတူ ျခားနားေစပါသည္)

ယခုလည္း ထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုသည္ မတ္္လ၏ ေန႔တစ္ေန႔ထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေလၿပီ။ ထုိေန႔ကား မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ပင္။ ထုိေန႔ကို ေနာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ဆဲ ရာထူးတာဝန္မ်ားကေန ဆုိင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ႏုတ္ထြက္သြားၾကေသာ ေန႔အျဖစ္ အမွတ္အသားျပဳၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။

ပထမဦးစြာ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္တာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကမည္။

“လက္ရွိအလုပ္တာဝန္မ်ားမွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုသာ တုိတိေသာ ေၾကညာခ်က္ ၌ ဖတ္ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည္၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာကို ရရွိသည္ဟု “၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒ”က ျပ႒ာန္းျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ “စာတုိတစ္ေၾကာင္းျဖင့္” ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္သြားသည္မွာ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူအမ်ားအေပၚ ရက္စက္စိမ္းကားရာေရာက္ပါသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို ပစ္ပယ္ရာေရာက္ပါသည္။ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူး ဆုိတဲ့ သတင္းကို သဲ့သဲ့ၾကားၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိတိက်က် ျပည္သူေတြ မသိႏိုင္။ တေလာက ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေဆးစစ္သြားသည္၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း တစြန္းတစထုတ္ျပန္တာကို ဖတ္ၾကရသည္။ ဒါကလြဲ၍ တျခားဘာမွမသိႏုိင္။ သမၼတကို လူထုဆႏၵနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ေရြးခ်ယ္တာမဟုတ္၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔က ေရြးတာလို႔ ေျပာရင္လည္း ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ ၆၀တြင္ ထုိအတိုင္း ေရးသားျပ႒ာန္းထားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြဲကေန တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ပါတီ၏ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက တဆင့္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ” ရဲ႕ အေၾကာင္းအခ်က္ တစံုတရာကို တိုင္းျပည္နဲ႔လူထု သိေအာင္ အာဏာရပါတီက ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ ရွင္းလင္းတင္ျပဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ တာဝန္ရွိသည္။

ေနာက္တစ္ခုက သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ကို ၂ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ ၉ရက္အလိုမွာ ႏုတ္ထြက္သြား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးသည္ ၂ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဘာေတြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။ သမၼတႀကီးသည္ ဥပဓိ ႐ုပ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ရည္မြန္ယဥ္ေက်းမႈမွာ ၁၉၆၂၊ မတ္လ ၂ရက္ေနာက္ပုိင္းမွ ၃၀ – ၃- ၂၀၁၆ အထိ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ (ဝါ) ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ အပံုႀကီး ကြာျခားပါသည္။ အရင္းခံ ျခားနားခ်က္(၄)ခ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ယင္းအခ်က္ ၄ခ်က္မွာ
၁။ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၆ ထိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ (ဝါ) ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူ အားလံုးနီးပါးမွာ စစ္ ဗိုလ္စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ၈ဦးရွိပါတယ္။ (ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္မွအပ အားလံုး စစ္ဗိုလ္မ်ားျဖစ္သည္)

၂။ ထုိသူတို႔မွာ ျပည္သူတုိ႔၏ အၾကည္အသာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသူမ်ား လံုးဝ မဟုတ္သည့္အခ်က္။
(ဗုိလ္ေနဝင္းသည္ သူ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအျဖစ္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာသူမ်ားက ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ၾသဇာခံ အ႐ုပ္သမၼတမ်ားသာျဖစ္သည္)

၃။ ထုိသူတုိ႔မွာ အာဏာစင္ျမင့္ေပၚသို႔ ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ ျပည္သူ မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ အာဏာပလႅင္ကို ခုိင္ၿမဲေစခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

၄။ သုိ႔ပါ၍ သူတုိ႔ကုိယ္ခႏၶာ၌ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားစြန္းေပေနၿပီး တုိင္းျပည္ပုိင္ဥစၥာဓနမ်ားကို ထင္သလို ေမာင္ပုိင္စီးျခင္းျဖင့္ အဆမတန္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္မွ ပူပူေႏြးေႏြး ႏုတ္ထြက္သြားရွာေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္”သည္ အထက္တြင္ ေလ့လာတင္ျပခဲ့ေသာ ဆုိးသြမ္းသမၼတ (ဝါ) ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူမ်ား၏ အဂၤါရပ္ ၄ရပ္မွ လံုးဝ ကင္းစင္သန္႔ရွင္း သူ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူတုိ႔သည္ သမၼတႀကီးကို သက္တမ္းျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခ်င္သည့္ သေဘာထားရွိၾကပံုရပါသည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ မျပည့္ဝခဲ့ပါ။ ထိုသုိ႔ မျပည့္မဝျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေၾကာင့္ဟု ယူဆပါသည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”သည္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ မျပည့္ဝေအာင္ စစ္အုပ္စုက တမင္အကြက္ခ် စီစဥ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။

ျမင္သာထင္ရွားေသာ သာဓကအခ်ိဳ႕မွာ
– “သမၼတႀကီး” တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ေနမႈမွန္သမွ် ခ်က္ခ်င္း ရပ္ ဆုိင္းရန္ “တပ္မေတာ္ (ဝါ) ကာခ်ဳပ္”ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။
– ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမွန္သမွ် ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္အတြက္လည္း မည္သုိ႔ပင္ ဆႏၵရွိေနပါေစ မည္သုိ႔မွ် မစြမ္းႏုိင္ခဲ့ပါ။
– ထုိ႔အျပင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၏ မဆီေလ်ာ္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ)” ကို ေက်ာ္ လြန္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကရေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ”၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာရသည့္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဂယက္ထမႈမ်ားကလည္း သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္အေပၚဂရုဏာေဒါေသာ ျဖစ္ၾကရသည္။

ေဖာ္ျပပါ ပံုစံမမွန္ေသာ ကေမာက္ကမမႈမ်ား၏ အရင္းမူလဇစ္ျမစ္သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ျဖစ္ၿပီး ထုိဥပေဒကို အရွိ အရွိတုိင္း လက္ခံသည္ဟုဆုိကာ မျပင္မဆင္ဘဲ ဇြတ္တိုးဝင္ေရာက္သြားၾကသည့္ “စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္ လုပ္ဟန္”မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီကို လိုလားေတာင့္ၾကသူမ်ားအတြင္း ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေသြးကြဲမႈ၊ အစည္းေျပမႈ၊ အျပန္အလွန္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ၾကရမႈမ်ား၏ အဓိကေရခံေျမခံ ျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ ယေန႔ ကာလတြင္ တေန႔တမ်ိဳး မ႐ိုးရေအာင္ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

တျခားေဝးေဝးၾကည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္သြားမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စာနာဂ႐ုဏာထားမႈ ဒီလိႈင္းဟာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာ အစားထုိး ေရြးခ်ယ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒါသဒီေရအျဖစ္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရၿပီ မဟုတ္ပါ လား။
ဒါ့အျပင္ လစ္လပ္သြားတဲ့ သမၼတေနရာ အသစ္ထပ္မံခန္႔အပ္ေရးကလည္း ျပည္သူမ်ားကို ပုိမုိၿပီး ေဒါသျဖစ္ေစမလား မေျပာတတ္ပါ။ ထပ္မံ အသစ္ေရြးခ်ယ္၍ ေပၚေပါက္လာမည့္ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္”ကေရာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”၊ “ကာခ်ဳပ္” ႏွင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ” အၾကားမွာ ဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
ေသခ်ာေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ားျပည္သူ မၾကည္ျဖဴေသာ သမၼတမ်ား သက္တမ္းရွည္ၾကာသေလာက္ သန္႔ရွင္း ေသာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၏ သမၼတသက္တမ္းကား မရွည္ၾကာခဲ့ပါ။