Home ေဆာင္းပါး လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၂) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္မ်ား...

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၂) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

251

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူအဖြဲ႔တို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္-NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ပြဲမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့တယ္။

ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ထြက္ရပ္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါဆိုဘယ္လို ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးလဲလို႔ ေမးၾကပါလိမ့္မယ္။ က်မတို႔ႏုိင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမယ့္ ညီညႊတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ယေန႔ကမာၻမွာ ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ ေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သူ႔ႏိုင္ငံ၊ သူ႔သမိုင္း၊ သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကၿပီး အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ ဒီဇိုင္းကို ဆြဲၾကရမွာပါ။
‘ယေန႔ကမၻာမွာ ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။’ ရယ္လို႔ သူမေျပာတာကိုေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လက္ခံရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါကထူးျခားတဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္သာ မကပါဘူး။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ ဘယ္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ပံုစနစ္တစ္ခုတည္းက မွ် ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ အံ၀င္ဂြင္က် မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဒီမုိကေရစီ ဆိုၾကပါစို႔။ ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္ေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဘယ္ ေတာ့မွ ရွာလုိ႔ေတြ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ လက္တင္အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ား၊ အေရွ ့ဥေရာပ နုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီကို သမတဦးေဆာင္စနစ္ အေျခခံက ေန က်င့္သံုးပါတယ္။ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ စတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္စနစ္ အေျခခံကေန က်င့္သံုးပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာေတာ့ သမတစနစ္ဆိုေပမယ့္ သမတနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အားၿပိဳင္ေစၿပီး ထိန္းေက်ာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္မွာေတာ့ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း အမ်ားစု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း တရား၀င္မႈ အေျခခံကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးပါတယ္။ ဒီမိုက ေရစီကို က်င့္သံုးတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္လည္း တႏုိင္ငံနဲ႔တႏိုင္ငံ မတူႏိုင္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ေတြမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တူညီခ်က္ေတြေတာ့ ရွိ ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို ဆိုၾကပါစို႔။ တိုက္႐ိုက္ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း အားလံုး လက္ခံထားၾကပါ တယ္။ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီအေျခခံကေန ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္၊ တိုက္႐ိုက္၊ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ မွ်တ၊ ပံုမွန္က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ျဖတ္သန္း၊ လူထုအမ်ားစုႀကီးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူေတြက ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို က်င့္သံုးၿပီး လူထုကိုယ္စား လူထုကို ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံပါပဲလို႔ေျပာရင္ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါ ဘူး။
ဒီလိုပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္လို႔ေျပာရင္ တစ္ကမာၻလံုးက ေယဘုယ်လက္ခံထားၾကတဲ့ သူ႔ရဲ႕အေျခခံ တူညီခ်က္ေတြ ရွိပါ တယ္။ ဖက္ဒရယ္လို႔ အမည္တပ္ၿပီး ကိုယ္ႀကိဳက္သလို တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ပံုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ အဲသလို ေဖာ္ေဆာင္ရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ေအာက္ပါေျပာဆိုခ်က္ဟာ ေယဘုယ် နားေထာင္လို႔ ေကာင္းသလိုလိုရွိေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံတူညီခ်က္ ဘယ္အရာတစ္ခုကိုမွ် တိတိက်က် မထင္ဟပ္ပါဘူး။
ဒါဆို ဘယ္လို ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးလဲလို႔ ေမးၾကပါလိမ့္မယ္။ က်မတို႔ႏုိင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမယ့္၊ ညီ ညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။
ၿပီးေတာ့ သူမက က်မတို႔အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကၿပီး အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဒီဇိုင္းကို ဆြဲၾကရ မွာပါ ရယ္လို႔ ေျပာသြားျပန္ပါေသးတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ဒီဇိုင္း ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ က သံုးတာမေတြ႔ဖူးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္တာဟာ ဒီဇိုင္းေရးတာနဲ ့မတူ။ ဒီဇိုင္းဟာလည္း ဖက္ဒရယ္ မျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။
ဒီဇိုင္းဆိုတာ ဒီဇိုင္းဆြဲသူ ပညာရွင္က လြတ္လပ္စြာ ေတြးျမင္၊ စိတ္ကူး၊ စဥ္းစားၿပီး ကိုယ္ႀကိဳက္သလို တီထြင္ေရးဆြဲႏိုင္ တာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုေတာ့ ဒီလိုေရးဆြဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္၊ ပထ၀ီအေန အထား၊ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ တီထြင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္လို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ မည္သည့္အေျခခံတူညီခ်က္ကိုမွ် မေထာက္ထားဘဲ ဒီဇုိင္းဆြဲသလို ကိုယ္စိတ္ကူးထင္ျမင္တဲ့အ တိုင္း ေလွ်ာက္ၿပီး ဆြဲ၊ ပံုေဖာ္လို႔ေတာ့ မရနိုင္ပါဘူး။ ဒီလို စိတ္ကူးေပါက္တိုင္း ေလွ်ာက္ဆြဲေနရင္ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚ ထြက္မလာဘဲ လက္ေတြ႔မွာ တင္းၾကပ္တဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကို က်င့္သံုးတဲ့ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ဘ၀ နဲ႔သာ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါလိမ့္ မယ္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ မတူကြဲျပားတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ လူမိ်ဳးမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား စုစည္းၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္တင္ဘာသာစကား Foedus ကေန ဆင္းသက္လာၿပီး မဟာမိတ္ျပဳပူးေပါင္းမႈ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံေပါင္းစံုစုဖြဲ ့မႈ လို႔လဲ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒေရးရွင္း ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိး မ်ိဳးဖြင့္ဆိုဘို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေယဘုယ်တူညီခ်က္အေနနဲ႔ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
(က) သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈကို က်င့္သံုးသည့္ အေျခခံ၌ ဗဟိုအစိုးရထားရွိေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ အစု အစည္း၊
(ခ) ဗဟုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို စုစည္းတည္ေထာင္ထားရွိျခင္း။
(ဂ) တခုခ်င္းစီ၌ မိမိတို႔၏ အတြင္းပိုင္းအား မိမိတို႔ဖာသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ယူနီယံမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းျပည္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းကာ ဖက္ဒရယ္ျပဳထားေသာ အစုအဖြဲ ့။
(ဃ) စုဖြဲ ့ရာ၌ပါ၀င္ၾကသည့္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ ၏ ျပည္တြင္းေရးရာတြင္ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရရွိနိုင္ေစရန္ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ ့နွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အၾကား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို နည္းလမ္းတက် ခြဲေ၀ က်င့္သံုးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံ တရပ္။
(င) ဗဟိုအစိုးရနွင့္ သီးျခားျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာကန္ ့သတ္ခြဲေ၀ ဖြဲ ့စည္းမႈ။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံမ်ားအနက္ အေျခခံအက်ဆံုး တစ္ခ်က္ကို ခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရရင္
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ယူနစ္မ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဆင့္ တိုင္းျပည္ယႏၱရားမ်ားနဲ႔ ၎တို႔က စုေပါင္းဖန္တီးထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တိုင္းျပည္ယႏၱရားမ်ားအၾကား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀ က်င့္သံုးျခင္းပါပဲ။
ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္းျပည္ယႏၱရားေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းျပည္ယႏၱရားေတြ အၾကားမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀ က်င့္သံုးၾကတာဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္က်င့္သံုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒါကို မလြဲမေသြ ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကရမွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ကို မျဖတ္သန္းဘဲနဲ႔ ကိုယ္စိတ္ကူးေပါက္သလို ပံုေဖာ္ၿပီး ဒါဟာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံပါပဲလို ့အမည္တပ္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ဖက္ဒရယ္ပ်က္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္လိမ္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အထက္ပါ တိုင္းျပည္ယႏၱရား အဆင့္ႏွစ္ခုအၾကားမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးၾကရမယ္ဆိုတာကို သေဘာတူညီႏိုင္ၾကၿပီး ဘယ္လိုခြဲေ၀က်င့္သံုးၾကမလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးလာၾကတဲ့အခါက်မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ တဲ့ သူ႔နိုင္ငံ၊ သူ႔သမိုင္း၊ သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ၾကရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က အႀကံဳး၀င္လာမွာျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ယႏၱရားအဆင့္ နွစ္ခုအၾကားမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးၾကရမယ္ဆိုတဲ့ ပထမတစ္ခုကို သေဘာမတူရင္ ဒုတိယတစ္ခုကို ဘယ္လိုမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံေပ်ာက္သြားလို႔ပါပဲ။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြအၾကားမွာ အာဏာခြဲေ၀ေရးပဲလို႔ ခပ္လြယ္လြယ္ ေျပာၾကသူေတြကိုလည္း ေတြ႔ဘူးပါတယ္။ ဒီတစ္ခုထဲနဲ႔ အတိအက်မွန္ၿပီရယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တည္ရွိ ၿပီးသား အရာနွစ္ခုအၾကားမွာ သို႔မဟုတ္ ပမာအားျဖင့္ ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ညာဘက္လက္ ႏွစ္ခုအၾကားမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် မွ်မွ်တ တ ခြဲေ၀ဘို႔ ႀကိဳးစားၾကရမယ္ ဆိုတဲ့သေဘာေဆာင္သြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
ဗဟိုျပည္ေထာင္စု ဆိုတာ ပင္ကိုယ္အရွိတရား Intrinsic Existence မဟုတ္ပါဘူး။ ဖန္တီးထားတဲ့အရာ Created Entity ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ယူနစ္ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြသာ ပင္ကိုယ္ အရွိတရား ျဖစ္တယ္။ သူတို႔မရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္ သံုးေရး ဆိုရာမွာ ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ညာဘက္လက္ႏွစ္ခုအၾကား ဘယ္လိုမွ်တစြာ ခြဲေ၀ေပးရင္ေကာင္းမလဲ ဆိုၿပီး စိတ္ကူး ေပါက္ရင္ ေပါက္သလို ထင္ရာျမင္ရာ ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ေပၚထြက္လာမွာ မဟုတ္ပါ။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြဆီကေန ဆင္း သက္လာတယ္ဆိုတာကို ပထမဆံုးအဆင့္ လက္ခံဘို႔ လိုပါတယ္။ ၁၉၄၇ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ပင္လံု စာခ်ဳပ္ေပၚမလာရင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုဆီကေန အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆင္းသက္လာတာမဟုတ္။ ျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြဆီကသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ ေျပာင္းျပန္လုပ္ခံထားေနရၿပီ။ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးေအာက္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆို တာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုသာ အတိအက် ရည္ညႊန္းလွ်က္ရွိေနတယ္။ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးက အဓိက ျဖစ္လွ်က္ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကို ၿပိဳကြဲေစခ်င္လုိ႔ ေျပာေနျခင္း မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု တက္တက္ စင္လြဲေနျခင္းကိုသာ ေထာက္ျပတာပါ။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြအၾကားမွာ တန္းတူ ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျမင့္ဆံုးေပးၿပီး သူတို႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အၾကားမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးတဲ့နည္းနဲ႔သာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုသာ အဓိကထား ေဖာ္ေဆာင္ခံေနရတဲ့အ တြက္ ေအာက္ပါအေျခအေနဆိုးမ်ား ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။
(က) ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ ့စည္းရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျငင္း ပယ္ခံေနရတယ္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပဲ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ေနပါေစ။ တရားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပည့္ျပည့္၀၀ရဘို႔ ေတာင္းဆိုၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္နဲ႔ (ေျပာင္းျပန္) စြပ္စြဲခံေနရတယ္။
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ကိုင္စြဲအေၾကာင္းျပ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြပိုင္တဲ့ ေျမယာ၊ သဘာ၀ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသစ္ေတြ၊ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ ့သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ခ႐ိုနီေတြက ထင္သလို အသံုးခ်ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးအာဏာ တည္ေဆာက္ခြင့္ေတြ ရေနၾကတယ္။
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အဓိကထားတဲ့ တို ့တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ထည့္ သြင္း အတည္ျပဳ၊ ၎ေဘာင္နဲ႔အညီ ေျမယာ၊ သဘာ၀သယံဇာတနဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြကို ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရေစ မယ့္ ဥပေဒေတြ တပံုတပင္ ထပ္မံ ျပဌာန္း၊ တုိင္းရင္းသားျပည္ေထာင္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြ အားလံုးကို ဥပေဒသံမဏိေႏွာင္ႀကိဳး ႀကီးေတြနဲ႔ တရစ္ၿပီးတရစ္ တုပ္ေႏွာင္လွ်က္ရွိတယ္။
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ဟန္ျပေ၀ါဟာရကို ထပ္ခါတလဲလဲ ရြတ္ဆိုေနေသာ္လည္း ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအ စည္းအေ၀းကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ပထမပိုင္း ၃၇ခ်က္ဆိုရာမွာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အဓိကထားတဲ့ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ထိပ္ဆံုးကေန ထပ္မံ ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ကို ျပန္လည္ဆြဲ သြင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစမယ့္ လမ္းကိုသာ အခင္းခံေနရတယ္။
ဒါေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ျပည္နယ္မ်ား အေျခခံကေန ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူထုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြ လိုလားေနတဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္လို႔ေခၚတဲ့ စုေပါင္း အခြင့္အေရးကို လူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္နဲ႔ တကယ္တမ္းရရွိ ခံစားႏိုင္ ေပလိမ့္မယ္။
ဦးေအာင္ထူး
လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ
Principal, Federal Law Academy
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။