လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ KNDP ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီး

မတ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Karen National Democratic Party-KNDP) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို မတ္လ ၁၂ ရက္(ယေန႔)တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယခင္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)၊ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ(KDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KSDDP)၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စသည့္ ၄ ပါတီတို႔မွ တစ္ပါတီလွ်င္ ၈ ဦးစီ စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးတို႔မွ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(KNDP) တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ျဖစ္လာသူ ေစာျမင့္ေထြးက ̏ တစ္ပါတီ ကို ၈ ေယာက္စီပါၿပီး (စုစုေပါင္း) ၃၂ ေယာက္ ေကာ္မတီဝင္ဆုိၿပီး လုပ္လုိက္တယ္။ ၃၂ ေယာက္ထဲကမွ ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ၁၅ ေယာက္ကို ျပန္ေရြးခ်ယ္တယ္။ ေနာက္မွ အဆင့္ဆင့္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ ဆိုၿပီး မဲစနစ္နဲ႔ ျပန္ေရြးတယ္ ” ဟု ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ မန္းေအာင္ျပည္စုိး(ယခင္ PSDP ဒုဥကၠဌ)၊ ဒုဥကၠဌ (၁)အျဖစ္ ေစာျမတ္ထြဋ္ဝင္း(ယခင္ KSDDP)၊ ဒုဥကၠဌ(၂) ေစာထင္ေၾကး(ယခင္ PSDP)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေစာခ်စ္သန္း(ယခင္ KSDDP)၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ေစာျမင့္ေထြး (ယခင္ KDP)၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး(၂) ေနာ္သဇင္တုပ္ (ယခင္ PSDP) တို႔မွ အသီးသီးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

KNDP သည္ ပါတီသစ္အေနျဖင့္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ၃ လအတြင္း ပါတီ ဝင္အင္အား ၁ ေထာင္ေက်ာ္၊ ပါတီ၏ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အမည္စာရင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေစာျမင့္ေထြးက ေျပာခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ကရင္ပါတီ ၄ ပါတီရွိသည့္အနက္ ၃ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းကာ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ-PSDP အေနျဖင့္ လတ္တေလာ မေပါင္း စည္းႏိုင္သည့္တိုင္ ပါတီဝင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ကာ KNDPသို႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးေရြးခ်ယ္ထားခဲ့သည့္ အထဲတြင္ PSDP မွ (၆) ဦး၊ KSDDP မွ (၅) ဦး၊ KDP မွ (၄) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖလံု-စေဝၚ(PSDP) မွ ဥကၠဌေနရာ အပါအဝင္ လူအမ်ားဆံုး ပါဝင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ KNDP၊ ဖလံု-စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)၊ ရန္ကုန္တြင္ ကရင္ ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP)ႏွင့္ ဧရာဝတီတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ (KNP) ဟူ၍ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ စုုစုေပါင္း ၄ ပါတီ အထိ က်န္ရွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။