လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္စာေပသင္ၾကားသူ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

မတ္ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရအေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းအဆင့္္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၇၂,၈၅၅ ဦးရွိသည္ဟု မတ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ ျပည္နယ္အတြင္း ပိုး(ဖလံု) ၃၁,၃၂၅ ဦး၊ စေကာကရင္ ၂၈,၀၈၅ ဦး၊ တေလညာ ၄,၆၃၃ ဦး၊ ဂယ္ဘား ၄,၅၉၀ ဦး၊ ေလကြယ္ေကာ္ ၂,၈၈၃ ဦး၊ ဘြဲ ၁,၃၃၇ ဦး တို႔ကို တို႔ကို အသီးသီး တိုင္းရင္းသား ေကာ္မတီ၏ စာရင္းအရသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ကေလးငယ္ ၉,၄၃၂ ဦး၊ ပအိုဝ္း ၃,၇၆၃ ဦး၊ ကယန္း ၁,၂၃၂ ဦး၊ ကေယာ ၄၃ ဦးႏွင့္ ရွမ္း ၂၇၅ ဦး တုိ႔မွလည္း သက္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား ကိုလည္း သင္ၾကား ခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ စာရင္းမ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၃၅၉ ေက်ာင္း၊ ဝန္ထမ္း ဆရာ/မဦးေရ ၂,၅၃၄ ဦး၊ ေန႔စားလေပးဆရာ/မ ၅၄၀ ဦးႏွင့္ စာေပသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၈၇,၅၅၂ ဦးရွိသည္ဟုသိရသည္။

ယေန႔စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္းအေဝးကို မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဟု ျပည္္နယ္လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။