Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1429

လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ေရး ကရင္စာေပ၊ စကားကို တန္ဖိုးထား ေလ့လာထိန္းသိမ္းေပး

ျပည္တြင္း၌ တရား၀င္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈ ၅ႏွစ္အတြင္းရွိလာၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္သတင္းစဥ္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား၏ အသံကို အခြင့္အခါသင့္တုန္း နားေထာင္ရန္၊ ေလ့လာရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလက ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုတြင္ စာဖတ္သူ စစ္တမ္း တစ္ခုကို ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး တင္ျပလိုသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ကရင္သတင္းစဥ္က ျပည္တြင္းရွိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ကရင္သတင္းစဥ္ စာဖတ္သူ ၇၀၀ေက်ာ္ကို ေတြ႔ဆံုကာ စာဖတ္သူအသံႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေကာက္ခံရယူခဲ့သည္။

ထိုစစ္တမ္း ရလဒ္ေပၚ အေျခခံခ်က္အရ ကရင္သတင္းစဥ္အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ စာဖတ္သူအသံႏွင့္ ၎တို႔၏ အေျခအေနမ်ား ကို သိရွိလာခဲ့ရသလို တျခားတဖက္တြင္လည္း မထင္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ကိုပါ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္သတင္းစဥ္တြင္ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား ေဖာ္ျပမႈကို အေလးထားသည့္ စာဖတ္ သူ အေရအတြက္ အလြန္နည္းသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ယခုလုိ စစ္တမ္းရလဒ္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္သည္ဟု ကရင္သတင္းစဥ္က မမွတ္ယူေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ကရင္စာေပ ကို အေလးထားမႈ လံုး၀ အားနည္းေနသည္ကိုမူ မျငင္းသာေပ။ ထို႔အတူ ျပည္တြင္း၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဝေနသည့္ ကရင့္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ပိုး- စေကာ ကရင္ဘာသာစကားကို ထည့္သြင္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဖတ္႐ႈမႈ နည္းပါးသည္ ဟု ကရင္စာေပအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုလို ျပည္တြင္းရွိ မိမိတုိ႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မိမိစာေပကို စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းရျခင္းမွာ ေခတ္စနစ္အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရး အေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း စာေပ၊ စကားကို ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္ အေျခအေန မေပးဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္၌က တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းလုိစိတ္ မေလ်ာ့ၾကရန္လည္း ပို၍ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ျပည္တြင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေႏြရာသီကရင္စာေပ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ကို ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ေတြ႔ ရေသာ္ျငား ယင္းအဖြဲ႔မ်ားကို အားေပးကူညီမႈ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္အပိုင္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ အားနည္းေနေသးသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားအျဖင့္လည္း ကရင္စာေပ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ေနလင့္ကစား အမ်ားစုမွာ အားရဖြယ္ အေျခအေနမရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကရင္စာေပတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ အစရွိသျဖင့္ စာေပအေရးအသားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ကရင္လူငယ္အမ်ားအျပား စိတ္ဝင္စား ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ံုးကာ ပံုမွန္ က်င္းပႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ ရွားပါးေနေသးသည္မွာ အေျခအေနအမွန္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းေအာက္အဆင့္ကို တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကား သင္ၾကားခြင့္ရရွိထားၿပီး ထို႔အတြက္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားက အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း ကာယကံရွင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကရင္လူငယ္ေလးမ်ားကိုယ္တုိင္ အားတက္သေရာ သင္ၾကားလိုစိတ္ရွိေရးမွာ အဓိကေနရာ တြင္ ျဖစ္ေနသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာႀကီးတြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ နည္းပညာတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝ လက္ေတြ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔စာေပ၊ စကားသည့္ တတိယဘာသာစကားအဆင့္သို႔ က်ဆင္းေန သည္မွာ လက္ေတြ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ စာေပ၊ စကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည့္အတြက္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးမ်ားအလွည့္ မေရာက္ေရးကို အေလးထား စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို စာေပ၊ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုသုခုမတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ယင္းအရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာတည္သေရြ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ စာေပ၊ စကားကို ဝိုင္းထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔ဟုသာ ကရင္သတင္းစဥ္က တုိက္တြန္းလုိပါသည္။