Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1091

မွန္ကန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးပန္းတိုင္ႏွင့္ ယေန႔လူငယ္

ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ၆၉ႏွစ္ တုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုလို ႏွစ္ ၇၀နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားတန္းတူ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ မေရာက္ရွိေသးသလို ႐ႈံးနိမ့္ သြားသည့္ အေနအထားလည္း မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ ေကအဲန္ယူ ၏ ႏိုင္ငံေရးမူ ၀ါဒအရ လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္မွာ စားပြဲဝိုင္းေပၚ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီဟု ေျပာဆိုရေပမည္။

ေတာ္လွန္ေရးခရီး စတင္ခ်ိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မရွိေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ေနသလို ထက္ျမက္သည့္ မ်ဳိး ဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာရန္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးေနသည့္ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ေတာ္ လွန္ေရးခရီးလမ္းဟူသည္မွာ ပန္းခင္းလမ္းမဟုတ္သည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္။ ထို႔အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကလည္း ခံယူခ်က္မွန္မွန္၊ အေခ်ာ့ အေျမႇာက္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ခံႏုိင္ရည္ရွိရွိ လုပ္ႏုိင္စြမ္းေသာ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ ထားရွိရင္း ပုခံုးေျပာင္း တာ၀န္ယူၾကမည့္သူ မ်ားစြာလိုအပ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးု အေလးထားခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ၁၁ဦးေျမာက္ သမၼတ (၂၀၀၂- ၂၀၀၇)ထိ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဒံုးပ်ံသိပၸံပညာရွင္ ေအ ပီ ေဂ် အဒူကလမ္ (A. P. J. Abdul Kalam ) က ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံကို လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖင့္ ထူေထာင္သြားရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ကတည္းက အိႏိၵယလူငယ္မ်ားကို အိပ္မက္မက္ေစခဲ့ရာ လက္ရွိမွာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

လက္ရွိ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ ပခံုးေျပာင္းဆက္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ရာ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိႏိုင္ခ်ိန္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ တာ၀န္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္ လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာ္ လွန္ေရးခရီး အခ်ဳိးအေကြ႕မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေပရာ ထိုအတြက္ သတိတရား၊ ႏွင့္အတူ အသိတရားရွိရွိျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈအခန္းက႑မွသည္ ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈအပိုင္းထိ ပါ၀င္တာ၀န္ယူေစခ်င္သည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္ ေစာဘဦးႀကီး အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးေပသည္။ ယင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ မူဝါဒအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ံုးမႈမ်ားမွာ ေတာ္ လွန္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ကို ယေန႔လူငယ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အားက်အတုယူသင့္သည့္ ထူးခၽြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိခဲ့သလို ေတာ္လွန္ေရးခရီးလမ္း တစ္၀က္တစ္ပ်က္၊ တစ္ပိုင္းတစ္ျပတ္ျဖင့္ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့၊ လမ္းခဲြခဲ့သူ မ်ားကိုလည္း သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ ေလ့လာပါက ျမင္သာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ သည့္ ေတြးေခၚမႈမ်ဳိး မကိန္း၀ပ္ေစဘဲ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ မ်က္စိတဆံုး လွမ္းျမင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေနေပသည္။ ဤ သို႔အေရးႀကီးေနသည့္အေလ်ာက္ ေတာ္လွန္ေရးကို မိမိတို႔အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္ခုခံျခင္းအျပင္ ဆိုး၀ါးစြာ ျဖစ္ရွိေနသည့္ အေျခအေန တစ္အံုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုေသာ၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေသာ၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုကို ၀ိုင္း၀န္းထူမတ္ တည္ေထာင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ စိတ္ဓာတ္မွန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ မ်ဳိးဆက္ သစ္ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား သမုိင္းေပးတာဝန္ကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သြားၾကပါေစသားဟု တုိက္တြန္းလုိပါသည္။