လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

“ရေသ့ေတာင္ – ေျမာက္ဦးျဖစ္ရပ္”ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ဘယ္လိုကုိင္တြယ္မွာလဲ

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ရက္)

၂၀၁၈ခုႏွစ္လည္း ဆန္းေရာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအျဖစ္ကို ယွဥ္ေတြးၾကည့္မိေတာ့ သူ႔အလိုလို ပထမဦးဆံုး ေပၚလာတာကေတာ့ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားပံုသံုးခုပါပဲ။
– “ေႁမြပူရာ ကင္းေမွာင့္”
– “ဘူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္”
– “ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ – ပဲ့နင္းဦးေထာင္”

ဘယ္စကားပံုဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ ျဖစ္ေနႀကံဳေနရတာနဲ႔ အကုိက္ညီဆံုးျဖစ္မလဲလုိ႔ ဆက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ျပန္ေတာ့ အကုန္လံုးနဲ႔ ကုိက္ညီေနတာ သြားေတြ႔ရတယ္။ တျခားစကားပံုတစ္ခု ေပၚလာပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစကားပံုက သိပ္ၾကမ္းတမ္းလြန္းလို႔ မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုဘာေၾကာင့္မ်ားျဖစ္ရသလဲ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရမွာ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စ မရွိတာလား။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့လုိ႔လား။ စသ ျဖင့္ ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ ရရွိထားတဲ့ (တာဝန္ပဲေခၚေခၚ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိ႔ပဲေျပာေျပာ ႀကိဳက္သလိုေခၚပါ) အာဏာဟာ “အာဏာစစ္ – အာဏာမွန္”မွ ဟုတ္ပါရဲ႕လားဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ “အမည္ခံအာဏာ – မထိ ေရာက္တ့ဲ အာဏာ – မသက္ေရာက္တဲ့ အာဏာ – မစူးရွတဲ့အာဏာ”ပဲ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက လက္ဝယ္မွာ ရရွိထားသလား။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပည္သူလူထုထံမွာတည္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံကေန ဆင္းသက္လာတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကေန တဆင့္ ျပည္သူလူထုဟာ သူ ႏွစ္သက္တဲ့ပါတီကို (၄ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၅ႏွစ္တစ္ႀကိမ္) အာဏာအပ္ႏွင္းေလ့ရွိတယ္ စသျဖင့္ သီအိုရီေတြ ထုတ္ထား၊ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေတြက အေျခခံဥပေဒေတြမွာလည္း ထည့္သြင္း ေရးသားထားၾကတာပဲ မဟုတ္ လား။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၊ ပုဒ္မ ၄မွာလည္း ထည့္ေရးထားတယ္၊ ျပ႒ာန္းထားတယ္ မဟုတ္လား။

တျခားေတာ့ မသိပါဘူး၊ ဒီခ်ဳပ္္ပါတီအစုိးရဟာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ဝုိင္းဝုိင္းလည္ေနတယ္ဆုိတာကေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါ တယ္။ ျပႆနာေတြကို အမ်ဳိးအစားခြဲၾကည့္ေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား သြားေတြ႔ရပါတယ္။

ပထမအမ်ဳိးအစားက ဥပေဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ျပႆနာအဖံုဖံု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အပါအဝင္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျဗဴ႐ုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ယႏၱရားထဲကေန တမင္ ဖန္တီးေပၚေပါက္လာတဲ့ အေမွာင့္ပေယာဂမ်ား၊ အကြက္ေစ့ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈမ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားက လက္ေတြ႔အုပ္စိုးမႈကေန ရရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအေထြေထြ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိေနမႈမ်ား၊ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနမႈျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စတဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ျပႆနာမ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို မျပင္မဆင္ဘဲ လက္ခံလိုက္တာဟာ အထက္မွာ ခြဲျခားတင္ျပခဲ့တဲ့ ျပႆနာအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုစ လံုးကို ဘယ္လိုမွ ျငင္းပယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း လက္ခံလိုက္ၿပီးသားဘဝကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ သက္ဆင္းက် ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ စစ္အုပ္စု မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး၊ စစ္အုပ္စုက မေျဖရွင္းဘဲ တမင္ ေမြးျမဴထားခဲ့တဲ့ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပုိးေတြကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရဟာ ဆက္ခံထမ္းရြက္ရေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမင္သာဆံုးကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ (NCA) ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ကိစၥပါပဲ။ အခု ဒီကိစၥရဲ႕ ဆင့္ပြားျပႆနာေတြဟာ မူလက ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲမွာ က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ (တတိယ) အစည္းအေဝးကို (ေဖေဖၚ ဝါရီလထဲ) ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရတဲ့အထိ ျဖစ္လာေစတာပါပဲ။

စစ္အုပ္စုက သူ႔အာဏာအေမြခံေတြကို အာဏာအေမြလႊဲေပးတုန္းက ေခ်ာခ်ာေမြ႔ေမြ႔၊ ျငင္ျငင္သာသာပဲဆုိတာကို ဂုဏ္ေဖာ္ ေလ့ရွိတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေနဝင္းက (မဆလ) ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းကို အာဏာလႊဲတာ ဘာမေခ်ာ ေမြ႔စရာ ရွိသလဲ။ ထုိ႔အတူ (နဝတ -နအဖ) စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္သန္းေရႊက သူ႔႔သားတပည့္ေတြျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္ – ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို သူတုိ႔ စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ အာဏာလႊဲတာမွာလည္း ဘာမေခ်ာေမြ႔စရာ ရွိသလဲ။ ထူးထူးျခားျခား၊ ဆန္းဆန္းျပားျပား ဘာမွ မရွိပါဘူး။

ထူးျခားဆန္းျပားလာတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရၿပီး တဲ့ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘက္ေပါင္းစံု ထိုးႏွက္မႈေတြ ျပင္းထန္လာတဲ့ အခ်က္ ပါပဲ။ တစထက္တစ ပုိၿပီး အရွိန္ျမင့္လာပါတယ္။ ဖန္တီးေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြက ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရကို ဘက္ေပါင္း စံုကေန ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ အခြင့္သာခ်က္ ရရွိေစတယ္္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့အ ခ်က္ပါပဲ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရဟာ ယခင္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ရဲ႕ “ဆုိးေမြေတြ အမ်ားဆံုး ခံယူခဲ့ရတယ္”လို႔ ဘယ္လိုပဲ မ်က္ရည္ခံထိုး ၿပီး ေျပာဆုိေနပါေစ၊ ဒီအသံကို လူတုိင္းက မၾကားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ မျမင္ႏုိင္ၾကေတာ့ပါဘူး။

အဆိုးဆံုးကေတာ့ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြပါပဲ။ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ ေဝးကြာသြားတယ္၊ အထင္အျမင္ေတြ အလြဲခံရတယ္။ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာနဲ႔ အျပန္အလွန္ ယံု ၾကည္မႈေတြ တစထက္တစ ထိခုိက္လာရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအျဖစ္ေတြဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားေတြကို ခ်စ္ ၾကည္သင့္ျမတ္လာေအာင္ မွ်တသြားေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကို သတိေပးေန တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈမယ္၊ မ်က္ႏွာမူမယ္ဆုိရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္း ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုေက်ာခုိင္းရတာ လ်စ္လ်ဴရႈရတာေတြ မလြဲမေသြျဖစ္မွာပါပဲ။ ဒီအခါမွာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္း ေတြက ၿငိမ္္ခံေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ဖိအားေတြ၊ တြန္းအားေတြ အၾကပ္ကုိင္မႈေတြလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္လို႔ မဲေပးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရဟာ (ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူလို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ အစိုးရဟာ) သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားကို တည့္တည့္မတ္မတ္ မ်က္ႏွာမူၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိလားတာ၊ ေတာင္းဆုိေနၾကတာေတြဟာ အင္မတန္မွ သဘာဝက်ၿပီး မွန္ကန္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။

“ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူး” လုိ႔ ရက္စက္တဲ့စကားကို ေျပာတာဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္းေတြ ဖိႏွိပ္ရက္စက္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံစားလာရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡသုကၡေတြကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ လုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မစာမနာ ေျပာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္စည္း၊ ခါးစည္းခံလာခဲ့ၾကရသူေတြက ျပည္ တြင္းစစ္ကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း တိခနဲ ရပ္စဲပစ္ခ်င္တာဟာ တရားပါတယ္။ ဒါကို “ဆႏၵေစာလြန္းတယ္”လုိ႔ေျပာတာဟာ ကုိယ္ခ်င္းမစာတဲ့ တဖက္သတ္ ေျပာဆုိမႈပဲျဖစ္တယ္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ ေႏွာက္ခဲ့တဲ့ ေရပုတ္၊ ေရေနာက္ေတြကို မေသ႐ံု ေသာက္ခဲ့သံုးခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူ ေတြဟာ သူတုိ႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရက သူတုိ႔ကို ေရၾကည္၊ ေရသန္႔၊ ေရေအးတိုက္ေစခ်င္တာ၊ ရယူ ေသာက္သံုးခ်င္တာမွာ ဘာမ်ားလြန္က်ဴးေနလုိ႔လဲ။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ အၾကပ္အတည္းေတြ႔ေနတဲ့ ဒီပဋိပကၡႏွစ္ခုမွာ ဘယ္သူ႔ဘက္မွာ ျပတ္ျပတ္ရပ္တည္မလဲဆုိတဲ့ အခ်က္က ျပႆနာရဲ႕အဓိကအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပဋိပကၡႏွစ္အေပၚ အရင္းတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ ဖိအားေပးမႈပံုသဏၭာန္နဲ႔ အမ်ဳိးအစားခ်င္းသာ တူညီ ေပမယ့္ အႏွစ္သာရကေတာ့ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ဆုိတာလုိ အျခားနားႀကီး ျခားနားပါတယ္။

ျပည္သူလူထုကေပးတဲ့ ဖိအားက အႏွစ္ႏွစ္အလလ မ်ဳိသိပ္လာခဲ့ရတဲ့ ဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ အျမန္ေပၚေပါက္လာ ေစလိုတဲ့ဲ တရားသျဖင့္ ေတာင္းဆုိတဲ့ ဖိအားေပးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳဆုိအပ္တဲ့ ေတာင္းဆုိမႈျဖစ္တယ္။ ျဖဴစင္တဲ့ ဖိအားေပးမႈ ျဖစ္တယ္။
စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္းေတြက ေပးေနတဲ့ဖိအားက ေလာဘေဇာတုိက္ေနတဲ့ အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈ ျဖစ္တယ္။ မုိက္မဲတဲ့ အၾကပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္တယ္။

ဒီဖိအားေပးမႈ ႏွစ္ခုကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ တစ္သေဘာထဲထားၿပီး တစ္ပံုစံထဲ မတုန္႔ျပန္သင့္ပါဘူး။
ျပည္သူလူထု ေတာင္းဆုိမႈေတြကိုေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကုိင္တြယ္ၿပီး စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီတုိက္ကြန္းေတြရဲ႕ ဖိအားေပးအၾကပ္ ကုိင္မႈေတြကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ေျဖာင္းဖ် ေခ်ာ့ေမာ့ေနတာမ်ဳိးကေတာ့ ပုိလ႔ိုေတာင္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ယခု ေနာက္ဆံုးေပၚေပါက္လာတဲ့ကိစၥကေတာ့ “႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ေျမာက္ဦး ျဖစ္ရပ္”ပါပဲ။
ဒီျဖစ္ရပ္က လူ ၇ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူ ၁၂ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးနဲ႔ စာေရးဆရာဆုိသူ တစ္ဦးကို ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) စတဲ့ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းထားလုိက္ရပါၿပီ။

ထင္ေပၚေနလို႔သာ “႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ေျမာက္ဦးျဖစ္ရပ္”လို႔ လံုးၿပီး အမည္တပ္လုိက္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနပါတယ္။ “ရေသ့ေတာင္ေဟာေျပာမႈ (၁၅-၁-၂၀၁၇)” နဲ႔ “ေျမာက္ဦးပစ္ခတ္မႈ(၁၆-၁-၂၀၁၇)” ဆုိတဲ့ ျဖစ္ စဥ္ႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္ဟာ ျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ အေရးယူကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းပံုေတြဟာ ေသြး႐ိုးသား ႐ိုး ဟုတ္ပံုမရပါဘူး။ တမင္အကြက္ခ် ေသြးထုိး တြန္းပို႔ ဖန္တီးထားတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္လံုး ေပၚေပါက္လာပံုနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ျပည္နယ္အစုိးရအေနနဲ႔ေရာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကပါ စနစ္တက် ေလ့လာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးကို ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပရွင္းလင္းေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

အကြက္ခ် လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပး သတ္ကြင္းထဲတြန္းပုိ႔ – ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီး ျပႆနာကို တမင္ႀကီးထြား လာေအာင္၊ မုိးမီးေလာင္ေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးသြားတာ ဘယ္သူေတြျဖစ္သလဲဆုိတာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလာ ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ “ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္” နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္နယ္ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ေတြထံ ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားတာေတြ၊ “ရေသ့ေတာင္ – ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္” နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိကသက္ဆုိင္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရး ယူသြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုေနတာေတြကို မီဒီယာေတြကေန တဆင့္ၾကားသိေနရပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရပုိင္သတင္းစာေတြမွာလည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလို “ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈႀကီးဟူ သည္” “အစုိးရကုိအၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ ျပဳမႈဟူသည္”၊ “ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)” စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္းပါး ေတြကို “ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေဖာ္ျပ”ေနတာကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္။

“ရေသ့ေတာင္ – ေျမာက္ဦးျဖစ္ရပ္” ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရက ဘယ္လိုကုိင္တြယ္မလဲဆုိတာကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့သူေတြကို တည္ဆဲဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် အေရးယူမွာလား။ ဒီလို အေရးယူ လုိက္တဲ့အခါ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ အေရးယူလုိက္တဲ့အခါ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ဘယ္လိုရင္ဆုိင္မလဲ။ ဖမ္း ဆီးခံထားရသူေတြ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ (၂၂-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔က မာန္ေအာင္မွာ ဆႏၵျပမႈ ေပၚေပါက္လာတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ျပႆနာေတြရဲ႕ မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စု၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ စစ္ျဗဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ စတာေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ျပႆနာေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာ ကေန မထင္မွတ္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ေပၚေပါက္လာေနအံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။