လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ျပဳလုပ္

ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ကရင္ ျပည္နယ္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကုိ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္မွစ၍ ကရင္ျပည္ နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိ သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား စသည့္စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ အေၾကာင္းအရာလိုက္ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ဖုိရမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမႉး ေစာေက်ာ္စြာက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္တာျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ဖုိရမ္သုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖားအံ၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ဖာပြန္ ခ႐ုိင္ေလးခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ခုမွ အရပ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းႏွစ္ ေစာင္အတြက္ ခရုိင္အလုိက္ ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကရင္ျပည္နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၅ဦးကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္သြားမည္ဟု ေစာေက်ာ္စြာက ဆက္ေ ျပာသည္။