လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္မွ အေျခခံမႈ(၈၅)ခ်က္ပါ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ထြက္ေပၚ

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမဳိ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုိရမ္မွ အေျခခံမူ(၈၅)ခ်က္ပါ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အေၾကာင္းအရာလိုက္ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာက႑သုံးခုမွ အေျခခံမူ (၇၃)ခ်က္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စ နစ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူ (၁၂)ခ်က္ပါ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ ေဆြးေႏြးအ တည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ေစာေက်ာ္စြာက ေျပာသည္။

၎က “ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒုကၡသည္ေတြျပန္လာရင္ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ျပန္လာႏုိင္ရမလဲ၊ သူတုိ႔အတြက္ ေနထုိင္ စားေသာက္ဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲဆုိတာနဲ႔ လူမႈဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ဘယ္လုိပုံစံပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရ မလဲဆုိတာကုိ ပထမ ရက္မွာေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ေန႔မွာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရး အေျခခံမူ ေတြကုိေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တတိယေန႔မွာပဲ ေဆြးေႏြးထားခ်က္ေတြကုိျပန္စုေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ ကရင္ျပည္နယ္ အတြက္ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ အတည္ျပဳလုိက္ႏုိင္တယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ျပည္နယ္ဖုိရမ္မွထြက္ေပၚလာသည့္ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖုိရမ္သုိ႔ တင္ျပၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမ်ားမွစာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး၏ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္သြားၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ စာတမ္းအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ အတည္ျပဳသြားရမည္ဟု ေစာေက်ာ္စြာက ဆက္ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ဖုိရမ္သုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဖားအံ၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ဖာပြန္ ခ႐ုိင္ေလးခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုမွ အရပ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၃ရက္တာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ပထမ စာတမ္းျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အေျခခံမူ ၂၈ ခ်က္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ၃၃ခ်က္ႏွင့္ လူမႈဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအေျခခံမူ ၁၂ ခ်က္ကုိ ကနဦးအတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။

၎အျပင္ ဒုတိယ စာတမ္းျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား၌ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား စီးပြားေရးက႑ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑ဆုိင္ရာ၊ ပုဂၢလိက က႑ဆုိင္ရာ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီးမ်ားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုအခန္းက႑ဆုိင္ရာ၊ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေခ်းေငြးႏွင့္ အျခားအကူအညီ ေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာအေျခခံမူ (၁၂)ခုမွ အခ်က္ေပါင္း ၁၄၀ ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သံေတာင္ႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ ေနာ္သိဂၤ ီထြန္းက “ဒီလုိေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈက အေရး ႀကီးတယ္။ က်မတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဘယ္လုိပုံစံကူညီရမလဲဆုိတာကုိ ဒီသုံးရက္တာေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ေက်နပ္အားရတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးမႈကေနထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ေတြအေပၚ အနာဂတ္မွာ ဒါကုိ အစဥ္တစုိက္ဆက္လုပ္ႏုိင္မွ က်မတုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိေရာက္ႏုိင္မယ္ ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဖုိရမ္၏ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၿမဳိ႕နယ္ (၇)ၿမဳိ႕နယ္၏ တစ္ၿမဳိ႕နယ္လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ဦးျဖင့္ ကုိယ္စား လွယ္ေပါင္း ၃၅ ဦးကုိေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။