Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

941

ခရီးမတြင္ေသးသည့္ NCA

လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA- Nationwide Ceasefire Agreement) ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း NCA မွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္ေသးေခ်။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား(EAOs) ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အပစ္ရပ္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔ NCA ကို လက္မွတ္ထိုး ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NCA တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူ အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ ပါဝင္လာျခင္းမရွိဘဲ NCA မွာ ခရီးဆက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို စတင္ခဲ့သည္။

NLD အရပ္သားအစိုးရ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ားက အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သလို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း၏ အကိ်ဳးဆက္အျဖစ္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အေျဖမွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်င္းပၿပီးခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံမူ တစ္ခုမွ်ပင္ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သလို တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္းလာသည့္ အသံမ်ား ညီလာခံအၿပီး ထြက္ေပၚလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ ရင္ေလးဖြယ္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ NCA အေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ၊ နားလည္မႈ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိလာေနသည္ကို ေတြ႔ရသလို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမွာလည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ဘဲ အားနည္းလာေနသည္။ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါးၾကာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ အတြက္ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာႏိုင္မည့္ သေဘာမရွိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးလိုသည့္ စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ သာျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ NCA သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာ ကာလ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သံသယစိတ္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ နည္းလမ္းမွန္မွန္ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရွိမ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕ရႈကာ NCA ခရီးကို အႏွစ္သာရအျပည့္၊ အဓိပၸါယ္ ရွိစြာ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။