လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

“တပ္ဖက္- အရပ္ဖက္ဆက္ဆံေရး”အတြက္ အေျခခံမူ ၅ခ်က္

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္)

က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္၌ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ စတင္ ေရတြက္ၾကည္မည္ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါး ရွိခ့ဲၿပီ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္း ႏွစ္ဖက္ စစ္ၿပိဳင္တုိက္ခဲ့ၾကသူေတြရဲ႕ ဘက္အသီးသီး၌ “တပ္မေတာ္”ေတြလည္း ဖြဲ႔ခဲ့ၾကၿပီ။ က်ဆံုးသူ “အာဇာနည္ေတြ”လည္း ကုိယ္စီရွိၾကသလို “သူရဲေကာင္းေတြ”လည္း ရွိခဲ့ၾကသည္သာ။

“အာဇာနည္ေတြ” ကုိယ္စီရွိၾကသလို၊ “သူရဲေကာင္းေတြ”လည္း ရွိခဲ့ၾကသည္သာ ဟူေသာစကားရပ္မွာ ဤေနရာ၌ ထုိသုိ႔ တည္ ရွိျခင္းမွာ မွန္သည္/မွားသည္ကို အကဲျဖတ္၍ ေျပာဆုိလိုျခင္း သေဘာမဟုတ္။ ပကတိတည္ရွိေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ သေဘာကိုသာ ေျပာလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက လူမ်ိဳးႀကီး ၈မ်ိဳး (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း) တို႔၌ တပ္မေတာ္/တပ္ဖြဲ႔ကုိယ္စီရွိေနၾကၿပီး က်န္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၌လည္း “တပ္မေတာ္၊ တပ္ဖြဲ႔”မ်ား ကုိယ္စီရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ (UWSA) နဲ႔ (TNLA) စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ (UWSA)မွာ (အစုိးရစစ္တပ္မွအပ) က်န္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးအနက္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ စုစုစည္းစည္းရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ တဗုိလ္တမင္းျဖစ္လ်က္ အကြဲကြဲအျပားျပား၊ ဒါ့အျပင္ ထူးျခားခ်က္လို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း “ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္” ပင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ဖူးတယ္ မဟုတ္ပါလား။

သုိ႔ျဖင့္ ထုိႏွစ္ေပါင္း ၇၀အတြင္း တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ား အေနအထားမွာ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းႀကီးမားလာတာေတြ ရွိသလို၊ ေသးက်ဳံ႕သြားတာ၊ ပ်က္ျပားသြားတာေတြလည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရစစ္တပ္ဘက္က တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ စစ္တပ္တစ္ခုထဲသာ ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ “ဗုိလ္”ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကို သူတုိ႔စစ္တပ္မွအပ အျခားသူမ်ား ေရးသားမသံုးစြဲရလုိ႔ ပညတ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ တြင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ဖိအားေပးလာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တခ်ိန္က ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ တက္ႂကြခဲ့ေသာ (RFA)သတင္းဌာနသည္ပင္ စစ္တပ္က ညြန္ၾကားထားတဲ့အတုိင္း ေခၚေဝၚေရးသား သံုးစြဲလာတာကို သတိျပဳမိ ပါတယ္။

အစိုးရပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးသည္ “ေစာမူတူးေစးဖုိး”၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာသည္ “ျဖားတန္ ခြန္ဥကၠာ”ဟူ၍ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာပါတယ္။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းရွိရမည္ ဟူေသာအယူအဆမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျငင္းစရာမရွိပါ။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ေျပာစရာစကားေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါးရွိလာေသာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္၌ ပုိ၍ ေျပာစရာဆုိစရာေတြ ရွိပါတယ္။

သမုိင္းကုိျပန္ၾကည့္လွ်င္ ယေန႔အစိုးရစစ္တပ္သည္ပင္ “ကိုလုိနီနယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး”ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္မွ ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တနည္းအား ျဖင့္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႔၊ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားကို လက္နက္ကုိင္နည္းျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ရန္ တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ပါသေလာ။ တပ္မေတာ္ကို အရင္ဖြဲ႔ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ တပ္မေတာ္ကို စုဖြဲ႔လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးက စုဖြဲ႔ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္၊ တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးသည္လည္း သူတုိ႔၏ ဆံုးရႈံးေနေသာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ (ဝါ) လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေနမႈကို လက္နက္စြဲကုိင္ၿပီး ခုခံဖုိ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးတည့္သလုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အေနအထားဟာ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
အုပ္စုိးသူ လူတစ္စု၏ တစ္လက္ကိုင္၊ အသံုုးေတာ္ခံဘဝသုိ႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားရပါတယ္။ ထိုဘဝသုိ႔ သက္ဆင္းသြားရ ေသာ စစ္တပ္ဟာ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါးကာလအတြင္း ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇)ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ထားေသာ အစုိးရအဖြဲ႔(ပထစ)ကို ျဖဳတ္ခ်၍ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ သီေပါေစာဘြားစဝ္ၾကာဆုိင္အား အစ ေဖ်ာက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သမုိင္းဝင္(တကသ) အေဆာက္အအံုကို ဒုိင္းနမုိက္ျဖင့္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၇၄) စိတ္ ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း(၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္)၊ အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) စိတ္ ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္း၊ (၁၉၆၂ – ၆၃ ၊ ၁၉၇၄ – ၇၅ – ၇၆ – ၁၉၈၇ – ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး – ၁၉၉၆ -၂၀၀၇ — လက္ပန္တန္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအထိ) ျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းသံဃာ မ်ားရဲ႕သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္း စေသာ ျပည္သူဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားရဲ႕ေသြးေတြစြန္းေပးေနေသာ စစ္တပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

“တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရစစ္တပ္”လို႔ ဆုိလုိက္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕အျမင္နဲ႔သေဘာထားမွာ အထက္ပါ အစဥ္ အလာဆိုးမ်ားနဲ႔တြဲဖက္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ျမင္ေနၾကၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ဖက္သတ္အျမင္နဲ႔ သေဘာထားမ်ိဳး လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပင္ပက ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ ေဘးတီးထားလို႔ ျမင္ေသာအျမင္လည္း မဟုတ္ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါးကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဘဝေတြ၊ အသက္ေတြ ေသြးေတြနဲ႔ရင္းၿပီး ေတြ႔ ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ နာက်ည္းခါးသည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားထဲကေန ေပၚထြက္လာေသာ အျမင္နဲ႔သေဘာထားသာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ပါ၍ ထိုသုိ႔ေသာ အစဥ္အလာဆုိးမ်ားကို လက္ကုိင္ျပဳထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာစစ္တပ္မ်ိဳးေတာ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားက လံုးဝ မလိုလားပါ၊ မႏွစ္မ်ိဳ႕ပါ။ ထုိစစ္တပ္မ်ဳိးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါလိမ့္မယ္။

သုိ႔ပါ၍ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ စစ္တပ္တစ္ခုပဲရွိရမည္ဟုဆုိလွ်င္ ထုိစစ္တပ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အုပ္စုတစ္စု၏ တစ္လက္ကုိင္စစ္တပ္ မျဖစ္ေစရ။
ဒုတိယအခ်က္ အေျခခံဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် မရွိေစရ။
တတိယအခ်က္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဆင့္ဆင့္၌ (စစ္တပ္ တြင္) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရွိေစရ။ [စစ္ဗိုလ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လိုလွ်င္ စစ္တပ္မွ တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ယူရမည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္]
စတုတၱအခ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ပါဝင္စြက္ဖက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေစရ။
ပဥၥမအခ်က္ “တပ္မေတာ္”သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္သာ ထားရွိရပါမယ္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာ “တပ္ဖက္- အရပ္ဖက္ဆက္ဆံေရး”အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံလို အပ္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။