လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

KNU ၏ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ၿပီးစီး

ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အစည္းအေဝးပြဲကုိ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိ ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီးဟု သိရသည္။

ေလးရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ ၎တုိ႔၏ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ရင္း အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ လတ္တေလာၾကားကာလအတြင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဌာနတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား မူဝါဒေတြ၊ ေကာ္မတီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား မူဝါဒေတြ အခ်ိတ္အဆက္ မိမိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္းသြားႏုိင္ဖုိ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံဖုိ႔အျပင္ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ လက္ရွိၾကားကာလရဲ႕ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္အကုန္လုံးကုိ တာဝန္ေပးအပ္ထားတဲ့ ေကာ္မတီကေန ဆက္ၿပီး ခ်မွတ္ေရးဆြဲသြားဖုိ႔နဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္ IDPs အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အေပၚ က႑အလုိက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ခ႐ုိင္၊ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီး ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရင္း ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

၎ဌာနဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးသုိ႔ ေကအဲန္ယူ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဌာန ၁၄ ခု၏ ဌာနဆုိင္ရာထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးမွ ခ႐ုိင္ဥကၠဌ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ႏွင့္ အျခား ေခါင္းေဆာင္ငယ္ အခ်ဳိ႕စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္(၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သူ ေကအဲန္ယူ ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ဥကၠဌ ပဒုိေစာအယ္ဝါးက “ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ပုိေကာင္းလာဖုိ႔က ေကအဲန္ယူမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ေတြ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆုိရင္ ပုိေကာင္းလာဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အဲ့သလုိမဟုတ္ပဲ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္မဟုတ္တဲ့ အခြင့္ အ ေရးေတြ ေပးလာမႈအေပၚ လက္ခံယူမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အတားအဆီးနဲ႔ မညီမွ်မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝး၌ ေကအဲန္ယူဌာန ၁၄ခု၏ ဌာနဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ အေပၚ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီး၏ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ လတ္တေလာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေကအဲန္ယူက ဆုိသည္။

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ သတၱဳတြင္း၊ အခြန္ႏွင့္ဘ႑ာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ မဟာမိတ္ေရးရာ၊ တရားေရး၊ ငါဖမ္းႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး စသည္ျဖင့္ ဌာန ၁၄ခု ရွိသည္။