လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေက်းလက္ ေဒသပညာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ (ကရင္ျပည္နယ္)

သာ၀ါးေဖါ (ေစာေအးျမ)

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ခံယူခ်က္ကြဲျပားျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ကြာဟမႈရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမျပည့္စံုျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း စသည္ တို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႏႈန္းသည္ လြန္စြာ ေႏွးေကြးလ်က္ရွိသည္။

ပညာျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ တင္ျပလာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသာ အားထားေနရသျဖင့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္တစံုတရာ ခ်မွတ္ရာတြင္ လႊမ္းၿခံဳမႈအားနည္းၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး၏ လိုအပ္ ခ်က္အား ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ေဒသအသီးသီးတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္သည္ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေပၚ မွီတည္ေန သည္။

လိုအပ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တို႔၏ မွ်တမႈ အားနည္းေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္ကို ေက်းလက္ေဒသရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူထုအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရြာခန္႔ဟု ေခၚဆိုေသာ ဆရာအမ်ားအျပားရွိေနျခင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ နည္းလမ္းသစ္ မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။

တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈ မသမာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အခန္းက႑အား တိုးျမႇင့္ေပး ျခင္းႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အင္အားပိုမိုရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူေဘာင္ႏွင့္ကင္းကြာမႈမ်ားသည့္ အလွည့္က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္္ခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အလယ္တန္းျပဆရာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္သာ ရွိေနရမည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအ ခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈျဖစ္ေပၚေစကာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလာၿပီး သင္ၾကားသင္ယူမႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ တာ၀န္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖတ္စာအုပ္ အခ်ိန္မီရရွိေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိျခင္းသည္လည္း သင္ၾကားသင္ယူမႈကို အား နည္းေစပါသည္။

မိမိတို႔၏ ေက်းရြာရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္း အတန္းဆံုးၿပီးေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလြန္စြာေ၀းလံေသာ ေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ရန္အဆင္ေျပသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ပညာသင္ ၾကားေနရသည့္အခက္အခဲအားေျဖေလွ်ာ့ေစရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မူလြန္၊ အလကႏွင့္ အထကေက်ာင္းမ်ား ထားရွိရန္ လိုသည္။

စည္း႐ံုးျခင္း ၊ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း အေရအတြက္ မ်ားလာေသာ္လည္း အေထာက္အပံ့မရရွိၾကေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ပိတ္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ကိုယ္ထူ၊ ကိုယ္ထဖြင့္လွစ္သည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ မူႀကိဳဆရာတိုင္းအား သင့္တင့္ ေသာ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ပညာေရး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးသစ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးႏိုင္ ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ အရည္အေသြး အမွန္တကယ္ရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ႏွင့္ မူေဘာင္တို႔အရ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕သည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းလိုစိတ္၊ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ မိမိတို႔၏တာ၀န္အား အေလးထားမႈ၊ မည္သည့္ေဒသမဆို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုမႈ စသည္တို႔တြင္ အားနည္းလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံေကာင္းရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္သည္။

ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုတြင္ ရြာခန္႔ဆရာ အေရအတြက္ မ်ားျပားေနရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ိဳ႕ မမွ်ေသးေသာ ေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပရန္မသင့္ေပ။ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ လြန္စြာနည္း ပါးသည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ဆရာမ်ားစုပံုေနေသာ အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ထားရွိသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္အား ေမးခြန္းထုတ္ရန္ သင့္လွေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေနအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံ အားနည္းခ်က္တစံုတရာရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရြာခန္႔ဆရာအမ်ားစုျဖင့္သာ စာသင္ေနရေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ သင္ၾကားႏိုင္ သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းအား ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ သင္ ၾကား၊သင္ယူမႈ တစ္ေျပးညီရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ သင့္သည္မွာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ႏွင့္ မူေဘာင္အား ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းႏွင့္ ပံုစံေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအသီးသီးတို႔၏ သာတူညီမွ်ေရးကို ေရွးရႈသည့္ ၀န္ထမ္းအင္အားဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေပး ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းေနၿမဲရန္ဟု ထင္ျမင္ရေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းတြင္ အရည္အခ်င္း အသင့္အတင့္ရွိသူမ်ားအျပင္ အရည္အခ်င္း လြန္စြာနိမ့္က်သည့္သူမ်ားသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈစာရင္း တြင္ ပါလာသည္ကို ေလ့လာသိရွိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အားနည္းျခင္းျဖစ္သည္သာမက ဖိအား တစံုတရာရွိေနျခင္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္သည္ကား ေက်ာင္းသားသူငယ္တို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ေလ်ာ့နည္း ေစသည့္အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေရးထက္ နိမ့္က်ျခင္း အေျခအေနသို႔ ဆင့္ကဲဆင့္ ကဲ ျဖစ္ေပၚေစမည္သာျဖစ္သည္။

ေဒသခံ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုျဖင့္သာ စာသင္ေနၾကရသည့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ကေလးသူ ငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအေပၚ သိရွိနားလည္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ အားနည္းလ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ရြာခန္႔ဆရာအမ်ားစုသာ သင္ၾကားေနၾကရေသာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ သင္ယူမႈသည္လည္း အရည္ အေသြးျမင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲမည္သာျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစံုတရာမရွိပါက ေက်းလက္ေဒသ၏ ပညာေရးအဆင့္ ဆက္ လက္ နိမ့္က်ေနမည္သာျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသရွိမိဘမ်ားသည္ ဆရာ မျပည့္စံုျခင္း ၊ အတန္းဆံုးေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း ဆက္လက္ထားရန္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ၁၀တန္းေအာင္ႏွင့္ဘြဲ႔ရေသာ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္း လြန္စြာ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအေပၚယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့ပါးလာၾကသည္။

ေဒသႏၱရရွားပါးစရိတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေယဘုယ်က်လြန္းသျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕သည္ တူညီေသာစရိတ္ရရွိၿပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ၀င္ေငြေကာင္းရရွိႏိုင္ေသာ က်ဴရွင္ ျပရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဒသမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳးမညီမွ်မႈကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသရွိေက်ာင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ လခ်ဳပ္စာရင္း(ျပန္တမ္း)မ်ားအား အခါအား ေလ်ာ္စြာ ေပးပို႔ၾကရာတြင္ အမွန္ကုန္က်သည့္ ခရီးစရိတ္အတြက္ မိမိတို႔၏ လစာစရိတ္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္ႏွင့္ အေသးသံုးစရိတ္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္တို႔အား နားလည္မႈသေဘာျဖင့္ က်ခံသံုးစြဲေနရသည္ကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ မိမိတို႔၏ စရိတ္ႏွင့္ အေသး သံုးစရိတ္မ်ား မပြန္းပဲ့ေစေရးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ ခရီးစရိတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေ၀းလံေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ခိုကိုးရာျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာမ်ား၏ခ်ီးျမႇင့္ေငြအား လိုအပ္သလိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္ ႏွင့္ အေထြေထြစရိတ္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လက္လွမ္းမမီသည့္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေငြလံုးေငြရင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမညီျခင္း၊ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား တာ၀န္ ေပး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာတူညီမွ်မႈကို အေျခခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ေျမခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ပါ၀င္မႈနည္းပါးေနသည္ဟူ ေသာ အခ်က္သည္ နယ္ေျမခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈ ရလဒ္ဟု ယူဆရပါမည္ေလ။ သိသာထင္ ရွားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ေစတနာႏွင့္တာ၀န္ခံမႈနည္းေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား စိစစ္ဖယ္ရွားရန္ လိုပါသည္။

အေဆာက္အဦးအတြက္ ေျမေနရာအေနထား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားရရွိမႈ အေျခအေန၊ စသည္ တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳသည့္ တစ္ေျပးညီခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးအခ်ိဳ႕၏ အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကင္းကြာေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းတို႔၏ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းစရိတ္မ်ား အေဟာသိကံျဖစ္ေနရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မႈအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသတို႔၏ ပကတိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အေျခခံၿပီး သိသာေပၚလြင္ေသာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ပညာေရးအရည္အေသြး ပိုမိုျမႇင့္မားလာေပလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

*************************************************************************

***** ေစာေအးျမသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း (ကရင္ျပည္နယ္)၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သည္။*****