လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဘာလဲဟဲ့ “သယံဇာတ ခြဲေဝေရး”

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္)

ယခုအခါ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္း” ေျပာဆုိၾကတဲ့အခါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေရရွည္သဟဇာတျဖစ္ပါ့မလား ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အေလးထား ေျပာဆိုလာၾကတာ၊ အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကတာဟာ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ သဘာဝကို လူသားတုိ႔လိုအပ္ခ်က္အရ အသံုးခ်ခဲ့၊ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတာဟာ လူ႔သမုိင္းသက္တမ္းနဲ႔ အမွ် ရွည္ၾကာခဲ့ၾကၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျမနဲ႔ေရ၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္အႏွံ႔ တူးေဖာ္တူးဆြၿပီး လိုအပ္သမွ် သယံဇာတကို ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၾကၿပီ။ အခုဆုိရင္ ကမၻာ့အျပင္ဘက္ အာကာသသုိ႔ပင္ ထြက္၍ စူးစမ္းရွာေဖြေနၾကၿပီ။ ခရီးေရာက္ ေနၾကၿပီ။

သဘာဝကို လူသားလိုအပ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သလို ထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့အခါ/ အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ သဘာဝကို ထင္သလို ဗရမ္း ပတာ အသံုးမျပဳသင့္ဘူးဆုိတဲ့ အသိတရား လူသားတို႔၌ ယခုအခါ ရရွိလာၾကေလၿပီ။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံႀကီးေတြကေတာ့ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထဝီနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို နည္းနည္းမွ မတို႔မထိဘဲ ထားၿပီး သူမ်ားတုိင္းျပည္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပထဝီေဒသကို ေတာ့ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း ထင္သလိုျပဳမူေနၾကပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလိုၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႔မ်ိဳးစံုကလည္း သဘာဝကိုထင္သလို ဗရမ္းပတာ ျပဳလုပ္ေနမႈေတြကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ပညာေပးေဟာေျပာ စည္း႐ံုးျခင္းမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ မတူညီတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဘက္က သဘာဝကို နဂုိမူလအတုိင္းထားရရွိမယ္၊ လံုးဝ မထိခုိက္ေစရ ဆုိတဲ့ အလြန္အကၽြံ စည္း႐ံုးေဟာေျပာေနသူမ်ား ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယဘက္က သဘာဝကို လူ႔လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လိုအပ္သလို ထုတ္ေဖာ္အသံုးျပဳရမယ္။ လူ႔လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေရးသာ ပထမနဲ႔ ပဓာနဆုိတဲ့ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ထုိဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဆန္႔က်င္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီမွာလည္း အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိေနျပန္ပါ တယ္။
ပထမအခ်က္က က်ေနာ္တို႔ဟာ သဘာဝကို အသံုးမျပဳဘဲ၊ သဘာဝရဲ႕အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မပါရွိဘဲ၊ လူသားဟာ လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းဟာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔၊ အရွည္တည္တ့ံစည္ပင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။

ဒုတိယအခ်က္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထင္သလို ဗရမ္းပတာအသံုးျပဳမယ္၊ သံုးစြဲပစ္မယ္ဆုိရင္လည္း လူသားဟာ သူ႔ကိုယ္ သူ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာမ်ိဳး၊ သူ႔ကိုသူ ေသေၾကာင္းႀကံစည္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ လူသား အပါအဝင္ သက္ရွိတုိင္းဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ “ေလနဲ႔ ေရ” မရရွိဘဲ ဘယ္လိုမွ အသက္ရွင္သန္ မရပ္တည္ႏုိင္ပါဘူး။ မပြားမ်ားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ အင္မတန္ လြယ္ကူ႐ိုးစင္းတဲ့ ႐ႈေဒါင့္ကေန ၾကည့္တာပါ။ နည္းနည္းထပ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ “ေလနဲ႔ေရ”ႏွစ္ခုထဲရွိ႐ံုနဲ႔လည္း လူသားနဲ႔သက္ရွိေတြ ရွင္သန္တည္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ စားစရာ၊ ေနရာေတြနဲ႔ အျခားလုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ အဲဒီလို အပ္ခ်က္ေတြအားလံုးကို ထုတ္လုပ္ယူငင္ရာမွာ သဘာဝတရားနဲ႔ ကင္းလြတ္ၿပီး ဘယ္လိုမရွိႏုိင္ျပန္ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါေသးတယ္။
ပထမအခ်က္က သဘာဝတရားထဲကေန လိုအပ္တာေတြကို အလံုးအရင္းနဲ႔ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ အတတ္ပညာ/ နည္းပညာနဲ႔ ေငြ ေၾကးကို ႏုိင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ကုမၸဏီႀကီးေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ထုတ္ယူရရွိလာသမွ် အဆီအႏွစ္ေတြမွန္သမွ်ကို လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးေတြ၊ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံက အုပ္စိုးသူအစုိးရေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီေတြကပဲ သိမ္းပုိက္ယူ ေဆာင္သြားၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကေတာ့ အဲဒီလိုထုတ္ယူရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းပညာ/နည္း စနစ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ေရာဂါဘယေပါင္းစံုနဲ႔ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးမရေအာင္ လယ္ယာေျမပ်က္စီးျခင္း၊ ျမစ္ေရေခ်ာင္းေရမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ တိမ္ေကာျခင္း၊ ဓာတုအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သားငါးနဲ႔ ေက်းငွက္တိရိစၦာန္ေတြ မ်ိဳးသုဥ္းကုန္ျခင္း စတဲ့ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ကပ္ေဘးဒုကၡေပါင္းစံုကို ရင္ဆုိင္ၾကရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သဘာဝတရားကိုေျပာတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕က လူသားကို ႁခြင္းခ်န္ထားၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ‘ေရကိုသားလို႔ အၾကား မထင္’ ဆုိသလို သက္ရွိလူသားနဲ႔ သဘာဝတရားကို ဘယ္လိုကြဲျပားေအာင္ ခြဲျခားႏုိင္မွာမုိ႔လဲ။
ဒါ့အျပင္ သက္ရွိေတြအနက္ သဘာဝတရားကို ထိခုိက္ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအရွိဆံုးဟာ သက္ရွိလူသားေတြပဲျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႔ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မီး၊ ေက်ာက္ဓား၊ ေက်ာက္လွံနဲ႔ အမဲလိုက္တတ္၊ စုိက္ပ်ိဳးတတ္လာရာကေန ယေန႔ အႏုျမဴနည္းပညာနဲ႔ အာကာသထိ ေျခဆန္႔ ႏုိင္ခ်ိန္အထိ လူသားဟာ သဘာဝတရားကို လိုအပ္သလို သံုးစြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးစင္းတဲ့ ေလးျမႇားလွံတံနဲ႔ အမဲလိုက္တဲ့အခါ သားေကာင္ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေပမယ့္ ေသနတ္နဲ႔ယမ္းကို တီထြင္သံုးစြဲတတ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သားေကာင္ေတြကို ပုိၿပီး သတ္ႏုိင္ျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ပိုၿပီးႀကီးမားလာပါတယ္။ ငါးမွ်ားခ်ိတ္နဲ႔ ငါးမွ်ားႏုိင္တာဟာ အကန္႔အသတ္ရွိေပမယ့္ ယခုအခါ ေခတ္မီငါးဖမ္းစက္ေလွ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြနဲ႔ ငါးအေျမာက္အမ်ားကို ဖမ္းဆီး ႏုိင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ေရေအာက္မွာ မုိင္းခြဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ႔ရုိက္ ငါးဖမ္းတဲ့အထိ ပက္ပက္စက္စက္၊ မုိက္မုိက္မဲမဲလုပ္ေနၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။ နည္းပညာေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာတဲ့အခါ ထိေရာက္မႈဟာ ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ လာပါတယ္။

သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ဓားနဲ႔ ပုဆိန္နဲ႔ ခုတ္လွဲတာထက္ ခ်ိန္းေစာ (chain saw)နဲ႔ ခုတ္လွဲတာက သစ္ေတာေတြကို ပုိၿပီးပ်က္စီး ျပဳန္း တီးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာေတာ့ ထင္းခုတ္တဲ့လူက ေထာင္ေျခာက္လ အခ်ခံရၿပီး သစ္ေတာႀကီးေတြကို အေျပာင္ခုတ္ၿပီး ျပည္ပတင္ပုိ႔ေနသူေတြကေတာ့ ေဘးရန္ကင္းကြာၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပး သူ၊ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေပးသူအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတာ ခံရပါတယ္။ ေရမေဆးေက်ာက္ကေလး ရွာေဖြသူေတြကေတာ့ ေျမစာပံု ပိလို႔ ေသပြဲဝင္ေနၾကရၿပီး ဧရာမစက္ယႏၱရားႀကီးေတြ၊ ကားဘီလူးႀကီးေတြနဲ႔သံုးၿပီး တူးေဖာ္သယ္ပို႔ေနသူေတြကေတာ့ ကမၻာ့အ ႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္းတုံး ေတြ႔ရွိသူေတြအျဖစ္ မ်က္ႏွာပန္းပြင့္ေနပါတယ္။

သဘာဝသယံဇာတကို ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့ အလံုးအရင္းနဲ႔ တူးယူ၊ ခုတ္ယူ၊ ထုတ္ယူ ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ နည္းပညာကို ပုိင္ဆုိင္ထားသူေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ၊ ကုမၸဏီ ႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သူတို႔က်က္စားတဲ့ ႏုိင္ငံကေန သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို တူးယူ၊ ခုတ္ယူ၊ ထုတ္ယူသြားပါ တယ္။ အက်ိဳးအျမတ္၊ အဆီအႏွစ္ကို သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံက အစုိးရထိပ္သီးေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီထိပ္ သီးေတြကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ရယူပုိင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့သလို ျပည္သူေတြကေတာ့ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံုကို မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီၿပီး ခံစားရတာပါ။
လက္ေတြ႔မွာ ျပည္သူေတြ ရရွိတာကေတာ့ အဲဒီလိုထုတ္ယူရာမွာ အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ၾကရတဲ့အတြက္ မျဖစ္စေလာက္ လုပ္ခနဲ႔ အဲဒီလိုထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ရရွိလာတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံု၊ ေရာဂါဘယမ်ိဳးစံုနဲ႔ အစားထိုး မရတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာဓေလ့ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုနဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ အေမြအႏွစ္ေတြ ထိခုိက္ပ်က္စီးတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကိုပါႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ရတာပါ။ ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာေဒသခံျပည္သူေတြက တစ္ဖက္၊ အုပ္စုိးသူအစုိးရနဲ႔ အၿမီးစားဖက္ေခါင္းစားဖက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခ႐ိုနီကုမၸဏီေတြကတဖက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြျဖစ္လာရၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈေတြကို အုပ္စုိးသူအစုိးရက သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

ဒီေတာ့ သယံဇာတကို ထုတ္ယူသံုးစဲြတာမွာ ေရရွည္ေျမာ္ျမင္မႈနဲ႔ အခ်ိန္အဆလိုပါတယ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးေတြ၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ႀကီးေတြနဲ႔ အုပ္စိုးသူအစိုးရေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြ လက္ဝါးျခင္း႐ိုက္ၿပီး ထင္သလို ဗရမ္းပတာ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ဆိုတာ (လံုးဝ) မျဖစ္သင့္ပါ ဘူး။ ဒါအျပင္ တစ္ဖက္မွာလည္း သဘာဝကို လံုးဝ မတုိ႔ရ၊ မထိရဆိုတာမ်ိဳးလည္း လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုလိုအပ္ခ်က္ကို ေရွ႕ရႈၿပီး သဘာဝတရားကို စနစ္တက် ထုတ္ယူသံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈစီးပြား ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ သဘာဝတရား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သဟဇာတျဖစ္ေရး ဆုိတဲ့ ရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးကို ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အ ခါ ဘယ္စနစ္ကိုသံုးမလဲ။ ဥပမာ – လွ်ပ္စစ္ကို ဘယ္ကေန ထုတ္ယူမလဲ။ ေရအားကေန ထုတ္ယူမယ့္စနစ္ကို သံုးမလား။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ လည္ပတ္ခုတ္ေမာင္းၿပီး ထုတ္ယူတဲ့စနစ္ သံုးမလား။ အျခားဘယ္စနစ္ကို သံုးမလဲ။
(ငါ့ကိုေကာ္မရွင္ေပးမယ့္ကုမၸဏီကိုပဲ တင္ဒါခ်ေပးမယ္ဆုိတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး)

ဒီအခါမွာ ဘယ္နည္းစနစ္ဟာ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္မလဲ။ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေထာက္အကူျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ ရႈေဒါင့္ေတြကေန စိစစ္ၾကည့္ရႈၾကရပါလိမ့္မယ္။ လက္ ေတြ႔ ကိုယ္ကိ်ဳးစီးပြားျဖစ္ေရး ကြက္ကြက္ေလာက္သာ ေရတိုၾကည့္မယ္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ငါတို႔ပါတီအာဏာရတုန္းက ငါတုိ႔ပါတီ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြား၊ ငါတို႔နဲ႔မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနတဲ့ ခ႐ုိနီေတြ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေရး၊ ေနာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ငါတို႔ပါတီမဲရေရးဆိုတဲ့ ေရတိုအက်ိဳးစီးပြားေလာက္သာ တိုတုိက်ဥ္းက်ဥ္း မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ မ်ားအတြက္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၅၀၊ ႏွစ္ ၁၀၀ထိ စဥ္းစားသင့္တာမ်ိဳးပါ။ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်း ဆုိတဲ့ တနပ္စား စဥ္းစားနည္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

“သယံဇာတခြဲေဝေရး”ဆုိၿပီး တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ခုလံုး အက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၾကၿပီး အာဏာပုိင္ႀကီးေတြနဲ႔ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ကေလးေတြအၾကား တုိင္းျပည္ပုိင္ပစၥည္းေတြ ေပါင္းစားဖုိ႔ႀကံတဲ့ ခြဲေဝေရးမ်ိဳးလည္း လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲက “သယံဇာတခြဲေဝေရး” ဆုိတာဟာ ေဒသခံအာဏာပုိင္ကေလးေတြကို အာဏာပုိင္ႀကီးေတြ က မက္လံုးေပး ေခ်ာ့ျမွဴေနတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူ တုိင္းျပည္ပုိင္ဥစၥာပစၥည္းေတြကို ထင္သလို ထုခြဲေရာင္းခ်ဖို႔ ဆြယ္ေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခပ္ရင့္ရင့္ဥပမာေပးရရင္ သူခုိးေသေဖာ္ညႇိေနတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ အနိမ့္ဆံုး အားျဖင့္ မိမိကုိယ္စားျပဳတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးနဲ႔ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သလဲ (သုိ႔ တည္းမဟုတ္) အက်ိဳးပ်က္ျပားေစႏုိင္သလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ မျပတ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို မျပတ္စစ္ေဆး ေစာင့္ ၾကည့္တဲ့တာဝန္ကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ေဆာင္ရြက္သင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သယံဇာတခြဲေဝေရးဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ခြဲေဝေရးရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျပႆနာဆုိတာကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ နိင္ငံေရးအာဏာ ခြဲေဝေရး မၿပီးမျပတ္ဘဲနဲ႔ သယံဇာတခြဲေဝေရး ေျပာေနတာဟာ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ဒီေျခလွမ္းဟာ အႀကံ ပက္စက္တဲ့ ေသြးခြဲနည္းတမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ မဟုတ္လား။