လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကအိုင္စီအလြမ္း

စာ႐ူး ေပ႐ူး
ရင္မွာ စူးခဲ့
လူးလြန္႔ရတဲ့ကာလ
ရင္ခတ္စာလႊာ
ေကအိုင္စီမွာ ဖတ္ဖူးတယ္။
ကရင့္႐ုပ္ပုံလႊာ
ေရာင္ျဖာတဲ့ေန၀န္း
ရင္မွာ သြန္းမိေတာ့
ေခ်ာ့သိမ့္ေတးတစ္ပုဒ္လို
ဆိုရင္း……………….
လြမ္းရင္းျဖင့္…………..။
ေစာေယာင့္သာအဲဆန္
KICႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အမွတ္တရ။